Công văn 243/TANDTC-KHXX

Công văn 243/TANDTC-KHXX năm 2013 triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Tòa án nhân dân

Nội dung toàn văn Công văn 243/TANDTC-KHXX 2013 thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật Tòa án


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/TANDTC-KHXX
V/v: triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Tòa án nhân dân

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp;
- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sau đây:

1. Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Tổ chức, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Thông qua các hình thức thích hợp để bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho Thẩm phán, cán bộ Tòa án thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết hợp, lồng ghép giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động xét xử, hòa giải, trợ giúp pháp ký, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, tiếp công dân, tổ chức đối thoại với người dân. Tiếp tục đa dạng hóa và vận dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Huy động các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Thông qua công tác xét xử, lựa chọn các vụ án thích hợp có tính giáo dục cao để tổ chức xét xử lưu động nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho người tham dự phiên tòa và nhân dân. Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án đang xem xét, giải quyết vụ việc của công dân có trách nhiệm giải thích, cung cấp các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu pháp luật khi công dân đó có yêu cầu.

d) Tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khi có đề nghị. Củng cố và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Tòa án với các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hằng năm) để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, công chức ngành Tòa án và mọi người trong xã hội. Tổ chức "Ngày Pháp luật" hiệu quả, thiết thực, góp phần cổ vũ, khuyến khích cán bộ công chức và công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

e) Tập trung phổ biến, giáo dục Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Trọng tâm là các quy định pháp luật về lĩnh vực hoạt động của Tòa án; các thủ tục hành chính tư pháp, quy định pháp luật cần thiết cho người dân liên quan đến ngành Tòa án. Cụ thể như: pháp luật dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm; đất đai, bảo vệ môi trường; quốc phòng, an ninh; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức…

2. Trang thông tin điện tử của Tòa án các cấp có trách nhiệm đăng tải thông tin pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan hữu quan ban hành, phối hợp ban hành mà có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tòa án, các thủ tục hành chính tư pháp, các văn bản pháp luật mới. Đăng tải Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được công bố để lấy ý kiến theo quy định của pháp luật. Khuyến khích đăng tải các thông tin khác về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật, hỏi - đáp pháp luật cần thiết cho người dân liên quan đến ngành Tòa án nhân dân.

3. Tạp chí Tòa án nhân dân, Báo Công lý xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến các quy định của pháp luật, tình hình thi hành pháp luật và các thông tin khác về pháp luật.

4. Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm bố trí đủ cán bộ, công chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.

5. Trường Cán bộ Tòa án có trách nhiệm phối hợp với các Tòa án, Cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, bổ sung vào chương trình đào tạo các nội dung liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho học viên thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

6. Viện khoa học xét xử có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh được giao; các dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật được giao, văn bản mới được ban hành. Phối hợp với các Tòa án, Cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Tòa án nhân dân.

7. Vụ kế hoạch tài chính, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp xây dựng dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng hợp chung vào ngân sách nhà nước của cấp mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Khuyến khích huy động kinh phí từ các nguồn tài trợ, hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao khi nhận được Công văn này cần xác định đây là nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành để tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VP, VKHXX TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 243/TANDTC-KHXX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu243/TANDTC-KHXX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 243/TANDTC-KHXX 2013 thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật Tòa án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 243/TANDTC-KHXX 2013 thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật Tòa án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu243/TANDTC-KHXX
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Sơn
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 243/TANDTC-KHXX 2013 thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật Tòa án

             Lịch sử hiệu lực Công văn 243/TANDTC-KHXX 2013 thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật Tòa án

             • 11/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực