Công văn 243/TCT-PCCS

Công văn số 243/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế TNDN

Nội dung toàn văn Công văn 243/TCT-PCCS Ưu đãi thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 243/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ

Trả lời công văn số 222 CV/CtyIn.06 ngày 06/11/2006 của Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục I Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn về điều kiện về số lượng lao động để được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau: "Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng số lao động bình quân trong năm (gọi tắt là sử dụng nhiều lao động) ít nhất là:

- Ở địa bàn khác: 50 người".

Tiết 1.2 Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa; hoạt động trong lĩnh vực in sách báo, không thuộc Danh mục A "Ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư" ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003; có trụ sở ở thành phố Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ (cũ), không thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục B hoặc Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP không thuộc đô thị loại đặc biệt và loại 1; nếu Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ đáp ứng được điều kiện sử dụng lao động trên 50 người thì được miễn thuế TNDN 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo. Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN theo hướng dẫn tại Mục II Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Cần Thơ để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 243/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 243/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/01/2007
Ngày hiệu lực 12/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 243/TCT-PCCS Ưu đãi thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 243/TCT-PCCS Ưu đãi thuế TNDN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 243/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 12/01/2007
Ngày hiệu lực 12/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 243/TCT-PCCS Ưu đãi thuế TNDN

Lịch sử hiệu lực Công văn 243/TCT-PCCS Ưu đãi thuế TNDN

  • 12/01/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/01/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực