Công văn 2430/BHXH-CĐ

Công văn 2430/BHXH-CĐ năm 2016 giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh điện

Nội dung toàn văn Công văn 2430/BHXH-CĐ giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2430/BHXH-CĐ
V/v giải quyết chế độ TNLĐ, BNN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện).

Thực hiện công văn số 2533/LĐTBXH-ATLĐ ngày 07/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, đề nghị Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính và BHXH 24 quận, huyện tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ, BNN như sau:

1. Đối với trường hp người lao động bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện trước ngày 01/7/2016:

Tiếp nhận hồ sơ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chế độ TNLĐ, BNN ban hành trước ngày 01/7/2016.

2. Đối với trường hp người lao động bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện từ ngày 01/7/2016 trở đi:

Về thủ tục hồ sơ:

+ TNLĐ: bỏ thành phần hồ sơ như Biên bản điều tra TNLĐ và Biên bản hiện trường và sơ đồ hiện trường hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 14 Quyết định số 636/QĐ-BHXH).

+ BNN: bỏ thành phần hồ sơ là biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hoặc bản trích sao của các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 15 Quyết định số 636/QĐ-BHXH.

Lưu ý:

- Khi tiếp nhận hồ sơ nếu đơn vị không nộp Biên bản điều tra TNLĐ và Biên bản hiện trường và sơ đồ hiện trường hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (đối với trường hợp TNLĐ) hoặc biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hoặc bản trích sao của các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 15 Quyết định số 636/QĐ-BHXH (đối với trường hợp BNN) thì trong văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, BNN (mẫu số 05-HSB) phải ghi thêm nội dung sau:

+ Trường hợp bị TNLĐ bổ sung nội dung: Biên bản điều tra TNLĐ số .... ngày ... tháng .... năm ... của Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở (nếu do Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở thực hiện) hoặc cấp tỉnh (nếu do Đoàn điều tra cấp tỉnh thực hiện) hoặc cấp Trung ương (nếu do Đoàn điều tra cấp Trung ương thực hiện); trường hợp TNGT được xác định là TNLĐ thì ghi thêm nội dung: biên bản hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn lập ngày ... tháng ... năm ... của ...);

+ Đối với trường hợp BNN bổ sung thêm nội dung: Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại (nếu là biên bản đo đạc môi trường) hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động (nếu là kết quả đo, kiểm tra môi trường) hoặc kết quả quan trắc môi trường lao động (nếu là kết quả quan trắc môi trường) số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...

- Trường hợp trong mẫu 05A-HSB không thể hiện nội dung bổ sung thì đề nghị tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện trước ngày 01/7/2016.

- Mu số 05-HSB đã được BHXH thành phố Hồ Chí Minh (BHXH/TP) bổ sung các nội dung theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và đưa lên website của BHXH/TP (đính kèm mẫu s 05-HSB).

Yêu cầu Trưởng phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, Giám đốc BHXH quận (huyện) triển khai đến cán bộ nghiệp vụ có liên quan để biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH/TP (phòng Chế độ BHXH) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TN& TKQ TTHC;
- Lưu VT, P.CĐ (02)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Mu số 05-HSB

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ:……………..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /                   
V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) đối vi ông/bà ……………..

…………, ngày…….tháng…….năm….....

 

Kính gi: Bảo hiểm xã hội ……………………………………………

1- Tên, địa chcơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):

………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có): …………………………………………………………………………..

(1) ………………………………

2- Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:

- Họ tên ………………………………………………… Số sổ BHXH:  ……………………….

Số CMND ………………………… do …………………cấp ngày…….tháng…….năm…....,

- Nghề nghiệp: ..................................... Đơn vị (hoặc nơi làm việc ………………………..)

- Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: ………………………………………………

- Địa chnơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (2): ………………………………………………………

............................................................................................................................................

- Bị TNLĐ/BNN lần thứ ........... (3)

3- Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của ngưi lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động ………):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà ………………………………………

(4) …………./.

 


Nơi nhận:
- ………………………………
-
………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú: - (1) Nếu hưởng chế độ TNLĐ bổ sung thêm nội dung: Biên bản điều tra TNLĐ số .... ngày ... tháng .... năm ... của Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở (nếu do Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sthực hiện) hoặc cấp tnh (nếu do Đoàn điều tra cấp tnh thực hiện) hoặc cấp Trung ương (nếu do Đoàn điều tra cấp Trung ương thực hiện); trường hợp TNGT được xác định là TNLĐ thì ghi thêm nội dung: biên bn hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn lập ngày ... tháng ... năm ... ca ...

Nếu hưng chế độ BNN bổ sung thêm nội dung: Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại (nếu là biên bản đo đạc môi trường) hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động (nếu là kết quđo, kiểm tra môi trường) hoặc kết quả quan trc môi trường lao động (nếu là kết quả quan trắc môi trường) số ... ngày ... tháng ... năm ... ca ...

- (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, p), xã (phưng, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tnh, thành phố;

- (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;

- (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà ………………………………  có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chtài khoản………………………………, số tài khoản………………………………, mở tại Ngân hàng………………………………, chi nhánh ………………………………”;

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2430/BHXH-CĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2430/BHXH-CĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2016
Ngày hiệu lực05/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2430/BHXH-CĐ giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2430/BHXH-CĐ giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2430/BHXH-CĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đăng Tiến
        Ngày ban hành05/10/2016
        Ngày hiệu lực05/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2430/BHXH-CĐ giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2430/BHXH-CĐ giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 2016

           • 05/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực