Công văn 2431/BHXH-BT

Công văn 2431/BHXH-BT năm 2019 hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2431/BHXH-BT 2019 tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2431/BHXH-BT
V/v hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn c Phương án phối hợp với Bưu điện tchức hội nghị tuyên truyền trực tiếp đ phát trin người tham gia bảo him xã hội (BHXH) tự nguyện ban hành kèm theo Quyết định s151/QĐ-BHXH ngày 30/01/2019 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH và Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH, Bưu điện tỉnh) thực hiện như sau:

1. Tham mưu thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH

1.1. BHXH tỉnh và BHXH huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là huyện) phối hợp với Bưu điện tham mưu Chủ tịch y ban nhân dân (UBND) tỉnh, huyện thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH cấp tỉnh, cấp huyện do Lãnh đạo UBND làm Trưởng ban, Lãnh đạo BHXH và các Sở, ngành (Bưu điện, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Đài phát thanh và truyn hình, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận Tquốc, Liên đoàn lao động,...) là thành viên đ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Đồng thời, chủ động tham mưu để ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chđạo, chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên của Ban chỉ đạo. Trong đó, Ban Chỉ đạo phát trin người tham gia BHXH ở cp xã có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với cơ quan BHXH, Bưu điện tchức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp đphát triển người tham gia BHXH tự nguyện mới.

1.2. Hàng quý, Ban chỉ đạo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả phát triển người tham gia BHXH, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, yêu cầu thời gian tới để BHXH tỉnh tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam.

2. Phân công phối hợp tổ chức hội nghị và quản lý hội nghị

Giám đốc BHXH và Bưu điện phân công lãnh đạo đơn vị và Phòng, tổ, bộ phận chuyên môn nhiệm vụ khai thác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện để chỉ đạo, theo dõi và phối hợp tổ chức, quản lý hội nghị; phân công cán bộ có chuyên môn sâu về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), có kỹ năng về tuyên truyền, truyền thông để tuyên truyền, vận động trước, trong và sau hội nghị.

3. Xác định đối tượng tuyên truyền, vận động trực tiếp

BHXH tỉnh, huyện gửi thông tin, dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu người tham gia BHXH dừng, bảo lưu quá trình đóng BHXH bắt buộc, người đề nghị hưng trợ cấp thất nghiệp và phối hợp vi Bưu điện tỉnh, huyện khảo sát trực tiếp tại từng địa bàn xã đBưu điện huyện xác định quy mô, địa bàn người lao động là đối tượng của BHXH tự nguyện, tập trung vào các đối tượng tiềm năng, gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tdân phố, khu, khu phố;

c) Người lao động giúp việc gia đình;

d) Người tham gia các hoạt động ở các Làng nghề, dịch vụ; tiểu thương ở các Chợ, Trung tâm thương mại;

đ) Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

e) Người nông dân, người lao động là chủ các trang trại;

g) Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

h) Người lao động tự tạo việc làm và có thu nhập.

Đối tượng tuyên truyền tại các hội nghị khách hàng cần tập trung chính vào nhóm đối tượng trong độ tuổi lao động từ 30 đến 60 tuổi. Đây là những đối tượng đã có thu nhập và điều kiện kinh tế n định, bắt đầu hoặc đã có tích lũy và chuẩn bị cho tương lai.

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền

4.1. BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh căn cứ dân số, đặc điểm dân cư trên địa bàn huyện để giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện theo từng huyện.

4.2. Bưu điện tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền; trong đó, gồm: số lượng hội nghị, số khách hàng tham dự hội nghị; số lượng khách hàng tối thiểu tham dự hội nghị, số lượng khách hàng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới mỗi hội nghị (tối thiểu mỗi hội nghị phải có từ 50 khách hàng tham dự và có từ 25% số khách hàng tham gia BHXH tự nguyện mới/tổng số khách hàng tham dự hội nghị).

4.3. Bưu điện tỉnh, huyện gửi kế hoạch đến BHXH tỉnh, huyện phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, BHXH tỉnh, huyện phân công cán bộ phối hợp hỗ trợ, giám sát, kiểm tra, cùng chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị.

5. Chuẩn bị cho hội nghị

5.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức một hội nghị:

Cơ quan Bưu điện phối hợp với cơ quan BHXH, UBND xã xây dng kế hoạch, chương trình hội nghị; kế hoạch tổ chức hội nghị gồm nhng nội dung cơ bản sau:

- Đơn vị tổ chức hội nghị (cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện và UBND xã);

- Số lượng người;

- Nội dung và chương trình hội nghị;

- Thời gian và địa điểm tchức hội nghị.

Hội nghị tại các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghnghiệp, các hội, đoàn thể: Cơ quan Bưu điện phối hợp cơ quan BHXH và Lãnh đạo tchức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các hội, đoàn thxây dựng kế hoạch, chương trình hội nghị với những nội dung cơ bản như trên.

5.2. Mi khách hàng dự hội nghị:

5.2.1. Lập danh sách khách hàng:

a) Đối với hội nghị tại xã: Cơ quan BHXH và Bưu điện làm việc với thành viên Ban chỉ đạo UBND xã, giao Trưởng thôn, bản, tổ dân phố, ... (gọi chung là thôn); các Chi hội, đoàn thể tại thôn lập danh sách khách hàng tim năng cn tuyên truyền vận động gửi thành viên Ban chđạo thuộc UBND xã, tổng hợp để mời hội nghị. Danh sách khách hàng lập theo phiếu thông tin khách hàng dưới đây:

- Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh;

- Địa chỉ (số nhà, đường, phố, thôn, bản, tdân phố);

- Điện thoại di động, hoặc cố định;

- Nghề nghiệp chính; thu nhập hàng tháng (nếu có);

- Thông tin của viên chức cơ quan BHXH huyện và nhân viên Bưu điện (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại).

b) Đối với hội nghị tại các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các hội, đoàn thể: Giao cán bộ, bộ phận liên quan lập danh sách khách hàng tiềm năng cần tuyên truyền, vận động theo phiếu thông tin khách hàng như đối với hội nghị tại xã.

5.2.2. Ký Giấy mời:

- Đối với hội nghị tại xã: đề nghị Chủ tịch, hoặc phó Chủ tịch UBND xã ký, đóng du giấy mời.

- Đối với hội nghị tại các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các hội, đoàn th: đề nghị Lãnh đạo tchức đó ký, đóng du giấy mời.

5.2.3. Mời khách hàng dự hội nghị:

- Khi có danh sách khách mời, đại diện BHXH, hoặc Bưu điện, hoặc thành viên Ban chỉ đạo tại UBND xã (đối với hội nghị tại xã) hoặc Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tchức xã hội, nghnghiệp, các hội, đoàn th (đối với hội nghị tại các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội, đoàn thể) đến gặp gỡ để tuyên truyền, tư vấn trước về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện (kèm theo tài liệu tuyên truyền). Trường hợp khách hàng quan tâm, hoặc còn đang cân nhắc, cần tìm hiểu thêm thì phát giấy mời; trưng hợp khách hàng không quan tâm, thiếu quan tâm thì không mời.

- Trước 01 ngày diễn ra hội nghị cần điện thoại nhắc, mời lại để khng định việc tham dự hội nghị của khách hàng.

5.3. Công tác truyền thông:

- Treo băng rôn, standee tại nơi tổ chức, đảm bảo thu hút tầm nhìn, nội dung trọng tâm, dễ hiểu.

- Truyn thông trên loa, đài, tờ rơi... trên địa bàn tchức hội nghị.

5.4. Tài liệu tuyên truyền:

- Tờ rời “Nhng điều cần biết về BHXH tự nguyện”, ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-BHXH ngày 23/7/2018 của BHXH Việt Nam.

- Slide trình chiếu tại hội nghị (nếu có) phản ánh được các lợi ích của người tham gia, các ví dụ về mức đóng, phương thức (kỳ đóng), địa điểm đăng ký, đóng; mức lương hưu, các chế độ khác; ví dụ so sánh giữa tổng mức đóng, với tổng mức hưởng, giữa BHXH tự nguyện với các loại hình bảo him thương mại, với gửi tiết kiệm,...

Trường hợp có tài liệu tuyên truyền khác thì phải được BHXH Việt Nam thm định, nội dung cần nêu được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, cụ th: BHXH tự nguyện không vì mục đích lợi nhuận; đảm bảo thu nhập thường xuyên, ổn định khi nghỉ hưu; được chăm sóc sức khỏe (cấp thẻ BHYT) khi nghỉ hưu; được hưởng quyn lợi chế độ tử tuất và mai táng phí khi gặp rủi ro không may qua đời, được Nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng BHXH tự nguyện; đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cao hơn; việc đóng phí linh hoạt (kỳ đóng phí linh hoạt, có thể tạm ngừng, bảo lưu, cộng dồn thời gian đã đóng); thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đăng ký, đóng tin định kỳ tại tất cả các điểm Bưu điện trên toàn quốc.

5.5. Bài giới thiệu, phát biu của đại diện cơ quan BHXH, Bưu điện, đại diện UBND xã, Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các hội, đoàn th (nếu có), nội dung truyền thông trên phương tiện truyền thông theo địa bàn cần thiết phải chuẩn bị trước.

5.6. Chuẩn bị cơ svật chất:

- Tùy theo điều kiện thực tế và khách mời cụ thể để bố trí hội trường hội nghị ở Nhà văn hóa thôn, ph, Bưu điện văn hóa xã, hoặc hội trường của UBND xã. Hội trường hội nghị được trang bị đầy đủ phông màn, biu ngữ.

- Market: phải có logo biểu tượng của cơ quan BHXH và logo của Bưu điện, tên hội nghị “Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYTmàu đỏ trên nền màu trng.

- Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, loa đài, micro, nước uống.

- Bút viết và giấy, hoặc sổ ghi chép.

- Các biểu mẫu TK1-TS, biên lai thu tiền mẫu C68-HD.

6. Chương trình hội nghị

a) Trình tcác bước thực hin:

(1) Trước khi Hội nghị din ra 60 phút, kim tra, rà soát các điều kiện cần thiết của việc tổ chức hội nghị tại thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra hội nghị (theo hướng dẫn tại Điểm 5 văn bản này);

(2) Ghi, lập danh sách khách hàng đến dự hội nghị theo giấy mời, tờ rơi...

(3) Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi;

(4) Giới thiệu video tuyên truyền về chính sách và sản phm BHXH tự nguyện (nếu có);

(5) Người dẫn chương trình ổn định hội nghị và tuyên bố bắt đầu chương trình hội nghị, đồng thời tuyên bố lý do, giới thiệu đại biu;

(6) Tchức phát s BHXH cho người đã đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện từ trước, hoặc mới.

(7) Đại diện Lãnh đạo BHXH, Bưu điện, UBND xã, Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các hội, đoàn thể phát biu (nội dung phát biểu do BHXH và Bưu điện chuẩn bị trước) gồm một số nội dung chủ yếu: Quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện; tình hình và kết quả công tác tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn,...)

(8) Người thuyết trình giới thiệu về chế độ, chính sách, mức đóng, quyền lợi hưởng BHXH tự nguyện.

(9) Thảo luận (hỏi đáp, tư vấn): Đại diện cơ quan BHXH, Bưu điện và nhân viên hỗ trợ hội nghị trực tiếp tiếp xúc, giải đáp thc mắc của khách hàng.

b) Tư vấn, đăng ký tham gia BHXH tự nguyện:

(1) Nhân viên tư vấn được phân công trực tiếp đến chỗ khách hàng để tư vấn.

(2) Mời khách hàng đã đăng ký hoàn tất thủ tục tham gia BHXH tự nguyện.

(3) Công bố danh sách các khách hàng đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

(4) Mời khách hàng đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đóng tiền.

(5) Đối với khách hàng chưa đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị, nhân viên tư vấn tng hợp lại danh sách và tiếp tục tuyên truyền, vận động họ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện (đây cũng được coi là người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được thông qua hội nghị trực tiếp).

c) Cuối hội nghị tiếp tục nhắc, thông báo thông tin số điện thoại của viên chức BHXH, nhân viên Bưu điện để những người muốn tham gia nhưng chưa chuẩn bị kịp hoặc còn băn khoăn có th trao đổi, hỏi thêm; đồng thời, lấy số điện thoại, địa chỉ của những khách hàng có quan tâm nhưng chưa tham gia đsau hội nghị đến tư vấn tiếp tục vận động tham gia BHXH tự nguyện.

d) Thực hiện quy trình nghiệp vụ thu BHXH cui hội nghị:

- Căn cứ vào danh sách khách hàng đăng ký tham gia BHXH tự nguyn ngay tại hội nghị, nhân viên Bưu điện phục vụ hội nghị hướng dẫn khách hàng kê khai “Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mu TK1-TS)”; thực hiện ghi, cấp biên lai thu tiền đối với khách hàng đóng tiền ngay tại hội nghị hoặc đến tận nhà khách hàng để thu tiền và cấp biên lai thu tiền.

- Căn cứ số người tham gia BHXH tự nguyện, nhân viên Bưu điện phối hợp với viên chức BHXH lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mu D05a-TS) cùng với toàn bộ số tiền đóng BHXH tự nguyện gửi BHXH huyện để thực hiện cấp sổ BHXH, xác nhận thời gian tham gia BHXH cho người tham gia theo đúng thời gian quy định.

e) Kết thúc hội nghị đại diện BHXH và Bưu điện cùng thống nhất ký xác nhận, chịu trách nhiệm về số lượng khách hàng thực tế tham gia hội nghị; số lượng, danh sách người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện mới tại hội nghị; danh sách khách hàng cn tiếp tục tuyên truyn, tư vn.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Ban Thu:

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới thông qua hội nghị đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; duy trì tuyên truyền, vận động, sớm thông báo đến người đang tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục đóng tiền khi đến hạn phải đóng đối với BHXH và Bưu điện địa phương.

- Hàng tháng theo dõi, tng hợp kết qu phát trin người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới thông qua việc tchức Hội nghị tuyên truyn trực tiếp, báo cáo Lãnh đạo Ngành.

7.2. Trung tâm Công nghệ thông tin: Bổ sung chức năng các phần mềm quản lý để hàng tháng BHXH và Bưu điện địa phương nhập, cập nhật kết quả thực hiện hội nghị tuyên truyền, phát trin người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới thông qua hội nghị trực tiếp; thống kê kinh phí tchức (theo hướng dẫn tại Công văn số 506/BHXH-TCKT ngày 05/3/2019 và Công văn số 1077/BHXH-TCKT ngày 08/4/2018 của BHXH Việt Nam) xong trước ngày 31/10/2019 (theo Mu số 01 và Mu số 02 đính kèm).

7.3. BHXH và Bưu điện tỉnh/huyn:

a) Phối hợp tchức hội nghị và chế độ thông tin báo cáo:

- Cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện tỉnh/huyện nghiêm túc thực hiện việc tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp đến người dân đảm bảo đạt kết quả cao và theo đúng quy định, hướng dn của BHXH Việt Nam. Hàng tháng, phối hợp với Bưu điện tỉnh/huyện báo cáo kết quả tchức hội nghị gửi BHXH, Bưu điện cấp trên.

- BHXH huyện phối hợp Bưu điện huyện báo cáo kết quả gửi BHXH, Bưu điện tỉnh trước ngày 02 tháng sau liền kề (theo Mu số 01 đính kèm).

- BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo kết quả gửi BHXH Việt Nam, Tng công ty Bưu điện Việt Nam trước ngày 04 tháng sau liền kề (theo Mu số 02 đính kèm).

Khi có phần mềm liên thông thì hàng ngày kịp thời cập nhật phát sinh vào phần mềm đtự động báo cáo hàng tháng.

b) Duy trì tuyên truyền, vận động, thông báo đến người tham gia BHXH tự nguyện đang đóng:

- Cơ quan BHXH thực hiện thông báo đến đại lý thu Bưu điện huyện đbiết người tham gia BHXH tự nguyện đối với nhng người đang tham gia BHXH tự nguyện chuẩn bị đến hạn đóng tiền để duy trì số người tham gia BHXH tự nguyện bền vững theo đúng quy định và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

+ Đối với người tham gia BHXH tnguyện theo phương thức đóng hàng tháng: trong thời hạn từ 05 ngày trước đến 05 ngày sau ngày đến hạn đóng tiền;

+ Đối vi người tham gia BHXH tự nguyện theo các phương thức đóng còn lại: trước ngày 20 của tháng cuối trước khi đến hạn đóng tin.

- Đại lý thu hoặc nhân viên Bưu điện căn cứ thông báo của cơ quan BHXH, liên hệ qua điện thoại hoặc đến tận nhà của người tham gia đtuyên truyền vận động họ tiếp tục tham gia và đóng tiền.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam đxem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo):
- Các Phó T
ng Giám đốc;
- Tổng công t
y Bưu điện Việt Nam;
- Các
đơn vị: TT, CSXH, CNTT, TCKT, ST;
- Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP….
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN/QUẬN….

-------

Mẫu số 01

 

BÁO CÁO

Kết quả phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện
Tháng      năm 2019

(Ban hành kèm theo Công văn số 2431/BHXH-BT ngày 05/7/2019 của BHXH Việt Nam)

I. Kết quả

Số TT

Diễn giải

Đơn vị tính

Trong tháng

Lũy kế từ đầu năm

A

B

C

1

2

I

Kế hoạch tổ chức Hội nghị

 

 

 

1

Số lượng hội nghị

Hội nghị

 

 

2

Số người tham dự hội nghị

Người

 

 

II

Kết quả thực hiện tổ chc Hội nghị

 

 

 

1

Số lượng Hội nghị đã tchức

Hội nghị

 

 

1

Số người tham dự Hội nghị

Người

 

 

3

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới

Người

 

 

4

Tlệ người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới so với kế hoạch

%

 

 

5

Kinh phí chi Hội nghị

Đồng

 

 

III

Số người tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện

Người

 

 

Ghi chú: Số người tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện là những người đang tham gia, đóng BHXH tháng trước, tiếp tục tham gia, đóng tiền BHXH tự nguyện trong tháng (này)

II. Nhận xét, đánh giá

III. Đxuất, kiến nghị

 

 

Ngày      tháng      năm 20…..
Giám đốc

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP….

-------

Mẫu số 2

 

BÁO CÁO

Kết quả phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện
T
háng ……. năm ……..

(Ban hành kèm theo Công văn số 2431/BHXH-BT ngày 05/7/2019 của BHXH Việt Nam)

I. Kết qu

Số TT

Diễn giải

Đơn vị tính

Trong tháng

Lũy kế đầu tư năm

A

B

C

1

2

I

Kế hoạch tổ chức Hội nghị

 

 

 

1

Số lượng hội nghị

Hội nghị

 

 

2

Số người tham dự hội nghị

Người

 

 

II

Kết quthực hiện tổ chức Hội nghị

 

 

 

1

Số lượng Hội nghị đã tchức

Hội nghị

 

 

2

Số người tham dự Hội nghị

Người

 

 

3

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới

Người

 

 

4

Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới so với kế hoch

%

 

 

5

Kinh phí chi Hội nghị

Đồng

 

 

III

Số ngưi tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện

Người

 

 

Ghi chú: Số người tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện là những người đang tham gia, đóng BHXH tháng trước, tiếp tục tham gia, đóng tiền BHXH tự nguyện trong tháng (này)

II. Nhận xét, đánh giá

III. Đề xuất, kiến nghị

 

 

Ngày      tháng      năm 20…..
Giám đốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2431/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2431/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2431/BHXH-BT 2019 tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2431/BHXH-BT 2019 tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2431/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Đình Liệu
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2431/BHXH-BT 2019 tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2431/BHXH-BT 2019 tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

              • 05/07/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/07/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực