Công văn 244/SLĐTBXH

Công văn 244/SLĐTBXH về hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ do Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 244/SLĐTBXH hướng dẫn thủ tục mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ


UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ LAO ĐỘNG – TBXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 244/SLĐTBXH
V/v hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ

Thái Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Phòng Nội vụ Lao động – TBXH huyện, thành phố

Ngày 29/01/2008 liên Bộ Lao động – TBXH – Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ. Sở Lao động – TBXH tỉnh Thái Bình hướng dẫn cụ thể những nội dung chủ yếu để thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ, anh, chị, em ruột của liệt sỹ (gọi chung là thân nhân liệt sỹ), người được thân nhân liệt sỹ ủy quyền (có xác nhận cụ thể của UBND cấp xã, phường, thị trấn). Người ủy quyền và người được ủy quyền là người có hộ khẩu thường trú ở cùng một địa phương.

II. THỦ TỤC, MỨC HỖ TRỢ ĐI THĂM VIẾNG MỘ VÀ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ.

1. Thủ tục

a. Thủ tục thăm viếng mộ liệt sỹ gồm:

- Thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ phải có Đơn đề nghị (phản ánh đầy đủ các thông tin về mộ liệt sỹ theo mẫu đính kèm) có ý kiến xác nhận cụ thể của UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi cư trú.

- Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động – TBXH hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sỹ.

- Giấy giới thiệu của Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố.

Chú ý: Trước khi cấp Giấy giới thiệu các huyện, thành phố cần kiểm tra đầy đủ các thủ tục theo quy định trên và lập Danh sách để theo dõi quản lý.

b. Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sỹ

Thân nhân liệt sỹ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sỹ đã an táng trong nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh ngoài về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê hương nơi cư trú phải có đầy đủ các thủ tục sau:

- Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động - TBXH hoặc Giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang.

- Đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (theo mẫu số 01/ĐNTV đính kèm) có xác nhận cụ thể của UBND cấp xã và phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố.

- Giấy giới thiệu đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ của Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố nơi thân nhân liệt sỹ cư trú.

Chú ý: Khi viết Giấy giới thiệu cho thân nhân liệt sỹ đi di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố phải kiểm tra có đầy đủ các thủ tục trên, đặc biệt các thông tin về mộ liệt sỹ đảm bảo tính chính xác như: họ và tên liệt sỹ, năm sinh, nguyên quán, ngày nhập ngũ, cấp bậc chức vụ khi hy sinh, năm hy sinh, đơn vị khi hy sinh (nếu có), số mộ, số lô, số hàng mộ ở nghĩa trang liệt sỹ nào? Đồng thời lập Danh sách để quản lý theo dõi.

2. Mức hỗ trợ:

a. Thăm viếng mộ liệt sỹ

- Cơ quan Lao động – TBXH nơi thân nhân liệt sỹ cư trú hỗ trợ: thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ tiền tàu xe đi theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, vé tàu ngồi) từ nơi thân nhân liệt sỹ cư trú đến nghĩa trang có mộ liệt sỹ mỗi năm một lần cho không quá 03 người.

- Cơ quan Lao động – TBXH nơi thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng:

+ Hỗ trợ tiền tàu xe về theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ôtô, vé tàu ngồi) từ nơi có nghĩa trang an táng liệt sỹ về nơi cư trú.

+ Hỗ trợ tiền ăn mức 50.000đ/ngày/người. Thời gian hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sỹ cư trú đến địa phương có mộ liệt sỹ (theo điểm b phần 1 mục I của Thông tư liên tịch số 01).

b. Di chuyển hài cốt liệt sỹ

- Trường hợp thân nhân liệt sỹ di chuyển hài cốt liệt sỹ đã an táng trong nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh ngoài về quê hương thì phải có đầy đủ các thủ tục theo quy định tại điểm b phần 1 mục II của Công văn này, ngoài phần kinh phí được hỗ trợ theo hướng dẫn tại điểm a, phần 2 (nêu trên) còn được cơ quan Lao động – TBXH địa phương nơi an táng hài cốt liệt sỹ hỗ trợ 2 triệu đồng để cất bốc và di chuyển 01 bộ hài cốt liệt sỹ.

- Trường hợp thân nhân liệt sỹ di chuyển hài cốt liệt sỹ trong nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh ngoài về quê hương mà thân nhân có nguyện vọng xây cất phần mộ tại gia tộc để tiếp tục quản lý lâu dài (vì có những lý do đặc biệt không đưa vào nghĩa trang liệt sỹ) thì được hỗ trợ 1.500.000 đồng để xây cất vỏ mộ liệt sỹ. Nguồn kinh phí này do cơ quan Lao động – TBXH nơi tiếp nhận hỗ trợ.

III. THỦ TỤC THANH QUYẾT TOÁN VỀ TÀI CHÍNH

1. Thủ tục thanh toán đi thăm viếng mộ liệt sỹ gồm:

- Giấy xác nhận của cơ quan Lao động – TBXH (SởLao động – TBXH hoặc phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố) nơi thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng mộ (hoặc Đơn đề nghị của thân nhân liệt sỹ có xác nhận của cơ quan Lao động – TBXH nơi đã đến thăm viếng theo mẫu số 02/ĐNXN đính kèm hoặc các giấy tờ khác liên quan như: Phiếu thanh toán hỗ trợ kinh phí mà cơ quan Lao động – TBXH nơi quản lý mộ đã thực hiện).

- Vé ôtô, vé tàu ngồi khi đi thăm viếng.

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đi thăm mộ liệt sỹ (có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn).

2. Thủ tục hành chính thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng mộ liệt sỹ

Trường hợp thân nhân của liệt sỹ ở tỉnh ngoài đến thăm viếng mộ liệt sỹ hiện đang an táng tại nghĩa trang ở các địa phương trong tỉnh đang quản lý thì thủ tục thanh toán gồm:

- Đơn đề nghị của thân nhân liệt sỹ có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú

- Giấy giới thiệu đến thăm viếng mộ liệt sỹ của phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố (nơi thân nhân liệt sỹ cư trú).

- Vé ôtô, vé tàu ngồi từ tỉnh ngoài về Thái Bình

- Phiếu thanh toán hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn theo quy định tại điểm b phần 1 mục I của Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

3. Thủ tục thanh toán hỗ trợ kinh phí xây cất mộ liệt sỹ

a. Hỗ trợ kinh phí xây mộ trong nghĩa trang liệt sỹ (do UBND cấp xã đảm nhận).

- Giấy xác nhận di chuyển mộ liệt sỹ của Giám đốc Sở Lao động – TBXH nơi quản lý mộ liệt sỹ.

- Biên bản tiếp nhận hài cốt liệt sỹ (theo mẫu số 03/TNHC đính kèm)

- Công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ liệt sỹ (do UBND cấp xã lập cần nêu rõ: số mộ xây; số kinh phí thực hiện…).

b. Hoạt động kinh phí xây mộ mà thân nhân liệt sỹ thực hiện tại gia tộc

- Giấy xác nhận di chuyển mộ liệt sỹ của Giám đốc Sở Lao động - TBXH  nơi quản lý mộ liệt sỹ.

- Biên bản tiếp nhận hài cốt liệt sỹ (theo mẫu số 05/TNHC đính kèm).

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí của thân nhân có xác nhận của UBND cấp xã (nói rõ số tiền trên do ai đảm nhận để xây cất mộ liệt sỹ, mộ liệt sỹ quản lý tại địa điểm cụ thể nào của gia tộc…)

4. Thủ tục thanh toán hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sỹ di chuyển hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ do Thái Bình quản lý về nơi thân nhân liệt sỹ đang cư trú ở tỉnh ngoài:

- Đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (có xác nhận của UBND cấp xã nơi thân nhân liệt sỹ cư trú).

- Giấy giới thiệu đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ của phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố nơi thân nhân liệt sỹ cư trú.

- Biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ do UBND xã/phường/thị trấn lập có đầy đủ các thành phần trong Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC ở cấp xã, người quản lý, trông nom nghĩa trang liệt sỹ và đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ đến liên hệ di chuyển mộ liệt sỹ.

- Giấy xác nhận di chuyển hài cốt liệt sỹ của Giám đốc Sở Lao động – TBXH (theo mẫu số 04/XNDCHC đính kèm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ

- Khi hài cốt liệt sỹ được thân nhân liệt sỹ di chuyển về địa phương thì UBND cấp xã nơi thân nhân liệt sỹ cư trú kiểm tra các thủ tục và tổ chức lễ tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ theo quy định.

- Trường hợp đặc biệt đối với hài cốt liệt sỹ mà thân nhân có nguyện vọng giữ lại xây cất phần mộ tại gia tộc để quản lý lâu dài (không đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sỹ) thì UBND cấp xã hướng dẫn gia đình thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định theo hướng dẫn tại điểm b phần 3 mục III của công văn này.

2. Kinh phí hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ do ngân sách Trung ương đảm bảo từ nguồn kinh phí ủy quyền thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Sở Lao động - TBXH ủy quyền cho phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

- Các mức chi theo hướng dẫn tại Công văn này được thực hiện từ ngày 01/01/2008.

3. Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ thân nhân liệt sỹ thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sỹ. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tốt công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Lao động – TBXH.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Lao động – TBXH để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để phối hợp);
- Như trên;
- Lưu VP, P.TBLS, P.TC-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Trọng Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 244/SLĐTBXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu244/SLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 244/SLĐTBXH

Lược đồ Công văn 244/SLĐTBXH hướng dẫn thủ tục mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 244/SLĐTBXH hướng dẫn thủ tục mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu244/SLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐỗ Trọng Khoa
        Ngày ban hành21/03/2008
        Ngày hiệu lực21/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 244/SLĐTBXH hướng dẫn thủ tục mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 244/SLĐTBXH hướng dẫn thủ tục mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ

           • 21/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực