Công văn 2441/BCA-V03

Công văn 2441/BCA-V03 năm 2019 cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn và dự kiến hoạt động năm tiếp theo do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2441/BCA-V03 2019 kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2441/BCA-V03
V/v cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn và dự kiến hoạt động năm tiếp theo

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện nghĩa vụ của quốc gia thành viên theo yêu cầu của Ủy ban Công ước chống tra tn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Ủy ban chống tra tấn), Việt Nam dự kiến sẽ nộp Báo cáo trả lời Kết luận đánh giá của Ủy ban chống tra tấn trước ngày 07/12/2019 (Báo cáo).

Để có đủ dữ liệu, cơ sở xây dựng Báo cáo trả lời Kết luận đánh giá của Ủy ban chống tra tấn, Bộ Công an trân trọng đề nghị các đồng chí xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Công ước chống tra tấn theo Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước (ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Để bảo đảm việc thống kê các thông tin, số liệu được chính xác, trân trọng đề nghị các Bộ, ngành ghi tổng số liệu, thông tin được thống kê của từng nội dung, có kèm theo phụ lục chi tiết các hoạt động.

- Thời gian thống kê: từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/8/2019.

- Nội dung thông tin, sliệu:

+ Các công việc đã thực hiện để triển khai Công ước hoặc liên quan đến triển khai Công ước theo Quyết định số 364/QĐ-TTg nêu trên.

Ví dụ: việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Công ước; các hoạt động đã triển khai trên thực tế (tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, phổ biến, tuyên truyền về quyền con người, nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam có liên quan; công tác điều tra, truy tố, xét xử; đầu tư về cơ sở vật chất; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tcáo, tin báo tố giác; bồi thường cho nạn nhân bị tra tấn; hợp tác quốc tế...).

+ Dự kiến hoạt động năm tiếp theo để triển khai Công ước hoặc liên quan đến triển khai Công ước.

+ Để bảo đảm thông tin, số liệu thống kê đồng bộ, Bộ Công an trân trọng gửi kèm theo Công văn này một số biểu mẫu thống kê để các Bộ, ngành cung cấp thông tin, số liệu.

Kết quả đề nghị gửi về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; sđt: 069.234.0136 hoặc 0947799888; fax: 069.234.2215) trước ngày 20/9/2019 để chúng tôi tập hợp, hoàn thiện các báo cáo.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, V03 (P5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

BIỂU MẪU THỐNG KÊ

CÁC THÔNG TIN, SỐ LIỆU CÁC BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN
(gửi kèm theo Công văn số 2441/BCA-V03 ngày 27 tháng 8 năm 2019; thời gian thống kê từ 01/8/2018 đến 31/8/2019)

1. Biểu mẫu thống kê các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, giáo dục, phổ biến tuyên truyền về quyền con người, nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam có liên quan (trân trọng đề nghị các Bộ, ngành sau đây tiến hành thống kê theo biểu mẫu này: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính ph, Bộ Nội vụ, y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

STT

Tên hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo, lp học, lp tập huấn, giáo dục, phbiến, tuyên truyền về quyn con người, nội dung Công ưc và pháp luật Việt Nam có liên quan

Ngày diễn ra; địa điểm

Cơ quan chủ trì; Cơ quan phi hp; Nhà tài trợ

Thành phần; S ngưi tham dự

Nội dung

 

- Cơ sở pháp lý để tổ chức hội nghị, hội thảo...

- Tên hội nghị, hội thảo...

 

 

 

 

2. Biểu mẫu thống kê xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nghĩa vụ của Công ước (trân trọng đnghị các Bộ, ngành sau đây tiến hành thng kê theo biu mẫu này: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Stt

Cơ quan chủ trì

Tên văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, hướng dẫn

Ngày ban hành; Ngày hiệu lực

Tên điều, khoản, điểm hoặc nội dung mi

 

 

Lưu ý, các quy định này có thể đề cập về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm, bồi thường (cho nạn nhân của tra tn); bạo lực gia đình, bạo lực giới, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế...

 

 

……………………..

5. Biểu mẫu thng kê bồi thường cho nạn nhân ca tra tấn (trân trọng đề nghị các Bộ, ngành sau đây tiến hành thống kê theo biểu mẫu này: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp)

Stt

Tổng svụ bồi thưng cho nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật hình sự; Tổng số vụ bồi thường cho nạn nhân của vụ án oan, sai; Tng svụ bi thường cho nạn nhân của tra tn

Tổng giá trị bồi thường cho nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật hình s; Tng giá trị bồi thường cho nạn nhân của vụ án oan, sai; Tng giá trị bi thưng cho nn nhân của tra tấn

Nội dung và kết quả xử lý vụ việc liên quan đến tra tấn

Tng svụ bồi thường cho nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật hình sự

Tng số vụ bồi thường cho nạn nhân của vụ án oan, sai

Tổng số vụ bồi thường cho nạn nhân của tra tấn

Tng giá trị bồi thường cho nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật hình sự

Tổng giá trị bồi thường cho nạn nhân ca vụ án oan, sai

Tổng giá trị bồi thường cho nạn nhân của tra tấn

 

 

 

 

 

 

 

- Vụ 1

- Vụ 2

- Vụ 3

6. Biểu mẫu thống kê các hoạt động hp tác quốc tế liên quan đến quyền con ngưi, đến nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam có liên quan (trân trọng đnghị các Bộ, ngành sau đây tiến hành thng kê theo biu mẫu này: Tòa án nhân dân ti cao, Viện kim sát nhân dân ti cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương)

STT

Hình thức hp tác

Ngày diễn ra, địa điểm

Cơ quan chủ trì

Thành phần

Nội dung

 

Ví dụ như tham gia hội thảo, hội nghị, diễn đàn; đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm; hỗ trợ, mua sắm trang thiết bị ngăn ngừa tra tn; viết sách; xây dựng, đàm phán, ký, gia nhập các điều ước song phương và đa phương...

 

 

 

 

7. Ngoài các biểu mẫu thống kê nêu trên, trân trọng đề nghị các Bộ, ngành thống kê các thông tin, số liệu khác liên quan đến lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý, phù hợp với các nghĩa vụ của các Bộ, ngành tại Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2441/BCA-V03

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2441/BCA-V03
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2441/BCA-V03

Lược đồ Công văn 2441/BCA-V03 2019 kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2441/BCA-V03 2019 kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2441/BCA-V03
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành27/08/2019
        Ngày hiệu lực27/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2441/BCA-V03 2019 kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2441/BCA-V03 2019 kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn

           • 27/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực