Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH

Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH 2021 báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học giáo dục trung học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2445/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo[1];
- Các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 và Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 và các văn bản hướng dẫn dạy học, kim tra, đánh giá, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT và các trường trung học phổ thông trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học theo Đ cương (gửi kèm) và Phụ lục s liu gi qua Google Drive đến email của Phòng Giáo dục Trung học của Sở GDĐT.

Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị gửi nội dung báo cáo, điền thông tin số liệu trong phụ lục và gửi báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 30/6/2021 qua địa chỉ email: vugdtrh@moet.gov.vn.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ ông Phùng Thanh Thủy, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Trung học, ĐT: 0914 411 339.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Nguyễn Hữu Độ (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ
GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Nguyễn Xuân Thành

 

UBND ...........................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../BC-SGDĐT

......., ngày ... tháng ... năm 2021

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, năm học 2020 - 2021

Phần I:
TÌNH HÌNH THC HIỆN NHIỆM VỤ

I. Đánh giá việc phát triển mạng lưới trường, lớp, học sinh, cơ Sở vật chất, thiết bị dạy học

1. Quy mô phát triển trường, lớp; học sinh, giáo viên

- Báo cáo quy mô trường, lớp; đánh giá làm rõ sự biến động so với năm học trước để thấy được sự phát triển, sự dồn, dịch điểm trường, số lượng điểm trường; số trường có số lớp nhỏ hơn 10 lớp; số trường đạt chun quốc gia

- Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên: số lượng, tỷ lệ đạt chuẩn theo Luật giáo dục 2019; số lượng giáo viên thừa, thiếu theo từng môn học; số lượng giáo viên được tuyển thêm trong năm học.

- Số lượng học sinh, số lượng tăng/giảm so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh bhọc theo từng cấp học

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Báo cáo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đthực hiện chương trình giáo dục.

- Đánh giá tình hình sử dụng thiết bị dạy học, tình hình hoạt động của phòng học bộ môn trong dạy học và giáo dục

Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

3. Chất lượng ph cập giáo dục trung học cơ sở

Đánh giá công tác chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP .

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

II. Chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

- Công tác chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 (đối với năm học 2020-2021); Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 (đối với năm học 2021-2022)

- Đánh giá tình hình triển khai việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục tại các nhà trường; việc sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học trong trường/cụm trường (Số lượng các chủ đề/bài học đã được xây dựng trong sinh hoạt chuyên môn tại trường/cụm trường).

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

2. Đi mới phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

- Công tác chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; khai thác, sử dụng các nguồn học liệu, kho học liệu, video bài giảng phục vụ trong giảng dạy... Kết quả triển khai tại các cơ sở giáo dục.

- Tình hình triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học theo Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020.

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

3. Đi mới phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

- Việc thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá.

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

4. Tổ chức dạy học trực tuyến

- Việc tổ chức triển khai dạy học qua internet, trên truyền hình; slượng các video bài giảng; tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến...

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

5. Việc giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS và sau THPT

- Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phthông ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg tại địa phương;

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

6. Giáo dục chính trị, lối sống, thể chất và thể thao trường học cho học sinh

- Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tăng cường công tác giáo dục knăng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học.

- Giáo dục thể chất và thể thao trường học.

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

III. Chuẩn btriển khai chương trình, sách giáo khoa mới

1. Chun bị tài liệu giáo dục địa phương:

- Kết quả triển khai biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 cho năm học 2021-2022 và các lớp tiếp theo theo lộ trình áp dụng chương trình mới;

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

2. Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và tổ chức tập hun cho giáo viên về sách giáo khoa mới.

- Tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6.

- Công tác phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn đế tổ chức tập huấn cho giáo viên về sách giáo khoa lớp 6.

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

3. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quăn lý

- Số lượng giáo viên được phân công dạy lớp 6 năm học 2021-2022; tình hình và kết quả bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 6 năm học 2021-2022;

- Triển khai tổ chức việc tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán và đại trà. Công tác phối hợp với các trường Đại học sư phạm trong bồi dưỡng giáo viên. Tỷ lệ giáo viên đã hoàn thành Mô đun 1, Mô đun 2, Mô đun 3;

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

IV. Đánh giá chung

- Đánh giá ngắn gọn những thành tựu đạt được; những khó khăn, hạn chế; nguyên nhân. Các tồn tại, hạn chế chỉ rõ những vấn đề nào thuộc thẩm quyền địa phương, nhũng vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Bộ GDĐT;

- Các giải pháp khắc phục.

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021 - 2022

Phần III
ĐXUẤT, KIN NGHỊ

1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/cáo);
- ........
- Lưu: VT....

GIÁM ĐC
(ký, đóng dấu)

 

 [1] Riêng tỉnh Bạc Liêu là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2445/BGDĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2021
Ngày hiệu lực14/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(25/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH

Lược đồ Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH 2021 báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học giáo dục trung học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH 2021 báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học giáo dục trung học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2445/BGDĐT-GDTrH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành14/06/2021
        Ngày hiệu lực14/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (25/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH 2021 báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học giáo dục trung học

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH 2021 báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học giáo dục trung học

              • 14/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực