Công văn 2447/TCHQ-PC

Công văn 2447/TCHQ-PC năm 2018 về vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2447/TCHQ-PC 2018 vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/TCHQ-PC
V/v vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

 

Kính gi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời văn bn số 780/HQHCM-CBLXL ngày 26/3/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tiếp theo công văn trả lời số 1077/TCHQ-PC ngày 28/02/2018 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy trong trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích:

+ Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệu thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả không bị giới hạn về thời gian.

+ Việc thực hiện khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối với trường hợp “khn cấp, cn khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông”.

+ Khi thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính thì chi phí cho việc tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định thực hiện và được sử dụng từ nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của đơn vị. Khi thu hồi được kinh phí từ doanh nghiệp thì hoàn trả lại nguồn hoặc nộp ngân sách nhà nước (nếu số chi trước đây đã được quyết toán ngân sách nhà nước).

- Về việc thực hiện niêm phong:

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định hai trường hợp niêm phong là niêm phong khi tiến hành tịch thu tang vật phương tiện vi phạm (khoản 1 Điều 81) và niêm phong khi tạm giữ tang vật, phương tin vi phm (khoản 5 Điều 125). Theo đo, có quy định cụ thể thành phần khi niêm phong nhưng không quy định cụ thể thành phần khi mở niêm phong.

Do đó, khi thực hiện thủ tục xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc bị tịch thu quy định tại Điều 82, Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà tang vật đang được niêm phong thì việc mở niêm phong được thực hiện với các thành phần theo thủ tục xử lý tang vật tương ứng quy định tại Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ, Nghị đnh 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ (thay thế Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ), Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 và Thông tư 29/2014/NĐ-CP thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước">159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2447/TCHQ-PC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2447/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/05/2018
Ngày hiệu lực 07/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2447/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 2447/TCHQ-PC 2018 vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2447/TCHQ-PC 2018 vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2447/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 07/05/2018
Ngày hiệu lực 07/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2447/TCHQ-PC 2018 vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm

Lịch sử hiệu lực Công văn 2447/TCHQ-PC 2018 vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm

  • 07/05/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực