Công văn 2449/TCHQ-HĐTD

Công văn 2449/TCHQ-HĐTD về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức Hải quan năm 2011 do Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2449/TCHQ-HĐTD thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi


TỔNG CỤC HẢI QUAN
HỘI ĐỒNG TT, XT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TCHQ NĂM 2011
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2449/TCHQ-HĐTD
V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức HQ năm 2011.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Hội đồng sơ tuyển các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Căn cứ kết quả sơ tuyển của Hội đồng sơ tuyển Tổng cục Hải quan và báo cáo kết quả sơ tuyển của các đơn vị, Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển như sau:

1. Gửi các đơn vị danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 và danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 (Có danh sách từng đơn vị kèm theo).

- Đơn vị tiến hành niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thông báo địa điểm, thời gian tổ chức thi tuyển (Thông báo kèm theo) tại đơn vị, đăng lên Website của đơn vị (nếu có) và trả lời thí sinh khi có phát sinh.

- Đối với các trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển, đơn vị làm thông báo trả lời cho các thí sinh biết, có nói rõ lý do.

2. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển được niêm yết công khai trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn

Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Hội đồng;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

PHÓ CHỦ TỊCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phạm Duy Hiền

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2011

Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Hải quan năm 2011:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Hải quan năm 2011 Đợt 1: 2056 thí sinh.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Hải quan năm 2011 Đợt 2: 622 thí sinh.

(Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi của 02 đợt kèm theo thông báo này)

Thí sinh theo dõi thông tin đăng ký dự thi của mình trên danh sách kèm theo nếu phát hiện có nhầm lẫn về tên tuổi, năm sinh, giới tính, địa điểm dự thi... thì liên hệ với Hội đồng sơ tuyển các Cục Hải quan địa phương nơi mình nộp hồ sơ dự tuyển để báo cáo Hội đồng tuyển dụng điều chỉnh, đối với thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Trụ sở Tổng cục Hải quan thì liên hệ theo số máy của Hội đồng tuyển dụng 04.44520290 để điều chỉnh.

2. Địa điểm tổ chức thi tuyển:

- Đối với thí sinh dự thi đợt 1: tổ chức đồng thời tại 02 địa điểm thi:

+ Điểm thi Hà Nội: tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, địa chỉ: Số 100 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội. Từ phòng thi số 1 đến 33 tại nhà H5, từ phòng thi số 34 đến 44 tại nhà H9.

+ Điểm thi Tp. Hồ Chí Minh: tại Học viện Hành chính-cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đối với thí sinh dự thi đợt 2: chỉ tổ chức tại điểm thi Tp. Hồ Chí Minh tại Học viện Hành chính-cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian thi tuyển:

- Đối với thí sinh dự thi đợt 1:

+ Đúng 06h30 ngày 11/6/2011 (thứ 7), thí sinh của 02 điểm thi có mặt tại địa điểm dự thi để nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và dự thi môn Tin học.

+ Ngày 11/6/2011 (Thứ 7):

+ Sáng thi môn Tin học

+ Chiều thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

+ Ngày 12/6/2011 (Chủ nhật):

+ Sáng thi môn Kiến thức chung

+ Chiều thi môn Ngoại ngữ

- Đối với thí sinh dự thi đợt 2: đăng ký dự thi vào các Cục Hải quan tỉnh An Giang, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cà Mau, Tp. Cần Thơ, Gia Lai – Kontum, Long An, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam

+ Đúng 06h30 ngày 14/6/2011 (thứ 3) có mặt tại địa điểm dự thi để nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi và dự thi môn Tin học.

+ Ngày 14/6/2011 (Thứ 3):

+ Sáng thi môn Tin học

+ Chiều thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

+ Ngày 15/6/2011 (Thứ 4):

+ Sáng thi môn Kiến thức chung

+ Chiều thi môn Ngoại ngữ

* Thí sinh mang chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để xuất trình cho Giám thị phòng thi đối chiếu khi vào phòng thi.

4. Lưu ý về môn thi nghiệp vụ chuyên ngành và miễn thi:

- Thí sinh đăng ký dự thi ngạch Kiểm tra viên Hải quan chuyên ngành Ngoại ngữ sẽ thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành là thi viết ngoại ngữ trình độ đại học thời gian 180 phút vào thời gian lịch thi môn Ngoại ngữ và không phải dự thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành. Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào Vụ Hợp tác quốc tế thì phải dự thi thêm phần phỏng vấn ngoại ngữ thời gian 15 phút sau khi thi viết.

- Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Hải quan chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin thì môn Nghiệp vụ chuyên ngành là thi viết Tin học trình độ đại học thời gian 180 phút vào thời gian lịch thi môn tin học và không phải dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, gồm những thí sinh ở những phòng thi sau:

+ Đợt 1: Điểm thi Hà Nội là Phòng thi số 18, 19, 20; Điểm thi Tp. Hồ Chí Minh là Phòng thi số 10;

+ Đợt 2: Phòng thi số 13, 14.

- Thí sinh thuộc đối tượng miễn thi ngoại ngữ, tin học đã được thông báo trên danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thì không phải đến và dự thi môn thi đó theo thông báo thời gian thi.

- Những thí sinh không thuộc những đối tượng trên phải làm đủ cả 04 bài thi theo quy định.

5. Nội quy thi tuyển công chức:

Thí sinh chủ động nghiên cứu Nội quy thi tuyển công chức và nghiêm túc thực hiện Nội quy thi tuyển trong thời gian dự thi tuyển công chức Hải quan năm 2011.

(Nội quy thi tuyển công chức đính kèm thông báo này)

* Thông báo này thay cho giấy báo dự thi. Kính mời các thí sinh có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đến tham dự kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2011 theo thời gian và địa điểm thông báo trên đây.

Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo./.


DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN NĂM 2011 (THI ĐỢT 1) VÀO CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Công văn số 2449/TCHQ-HĐTD ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức HQ năm 201)

Stt

Số báo danh

Họ tên

Năm sinh

Quê quán

Chuyên ngành ĐKDT

Địa điểm dự thi

Phòng thi số

Ngoại ngữ thi

Đối tượng ưu tiên

Miễn thi

Ngạch

Ghi chú

Nam

Nữ

1

HQA0080

Phạm Việt Anh

1983

 

Nam Định

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

01

Anh B

 

 

KTV

 

2

HQA0091

Trần Tuấn Anh

1986

 

Nam Định

Kinh tế khác

Hà Nội

03

Anh B

 

 

KTV

TC sơ tuyển

3

HQA0136

Trần Ngọc Bình

1988

 

Hà Nam

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

01

Anh B

 

Tin học

KTV

 

4

HQA0188

Mai Việt Cường

1981

 

Thanh Hóa

Công nghệ hóa

HCM

01

 

 

Ngoại ngữ

KTV

 

5

HQA0201

Vũ Quang Cường

1986

 

Nghệ An

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

01

Anh B

Con TB

 

KTV

 

6

HQA0243

Nguyễn Thành Đông

1985

 

Bình Dương

Luật

HCM

02

Anh B

 

 

KTV

 

7

HQA0327

Nguyễn Ngọc Dương

1980

 

Quảng Bình

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

02

Anh B

 

 

KTV

 

8

HQA0305

Trần Minh Duyên

 

1981

Đồng Nai

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

02

Anh B

 

 

KTV

 

9

HQA0365

Nguyễn Trường Giang

1984

 

Vĩnh Phúc

CNTT

HCM

10

Anh B

Con TB

 

KTV

 

10

HQA0409

Trần Thái Hà

1980

 

Hà Tĩnh

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

02

Anh B

 

 

KTV

 

11

HQA0424

Đào Thanh Hải

1981

 

Hà Tĩnh

Điện tử - viễn thông

Hà Nội

12

Anh B

 

 

KTV

TC sơ tuyển

12

HQA0440

Phạm Thanh Hải

1989

 

Hà Nam Ninh

CĐ TC-HQ

HCM

12

Anh B

 

 

KTVCĐ

 

13

HQA0475

Trần Thị Thu Hằng

 

1987

Thái Bình

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

03

Anh B

 

 

KTV

 

14

HQA0535

Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

1984

Quảng Trị

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

03

Anh B

 

 

KTV

 

15

HQA0640

Phan Thị Hồng

 

1987

Nghệ An

CĐ TC-HQ

HCM

12

Anh B

 

 

KTVCĐ

 

16

HQA0680

Nguyễn Viết Hùng

1987

 

Nghệ An

CNTT

HCM

10

Anh B

Con TB

 

KTV

 

17

HQA0719

Hoàng Thị Hương

 

1986

Thái Bình

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

04

Anh B

 

 

KTV

 

18

HQA0731

Nguyễn Hoài Hương

 

1987

Nghệ An

CNTT

HCM

10

Anh B

 

 

KTV

 

19

HQA0870

Trương Thị Vân Lan

 

1986

Hà Nội

Công nghệ hóa

HCM

04

Anh B

 

 

KTV

 

20

HQA0978

Vũ Hoàng Long

1984

 

Bắc Ninh

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

04

Anh B

 

 

KTV

 

21

HQA0997

Võ Thị Minh Lý

 

1986

Đồng Nai

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

05

Anh B

 

 

KTV

 

22

HQA1104

Nguyễn Thị Nga

 

1986

Quảng Trị

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

05

Anh B

 

 

KTV

 

23

HQA1121

Dương Thị Ái Ngân

 

1988

Nghệ An

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

05

Anh B

 

 

KTV

 

24

HQA1137

Phạm Trọng Nghĩa

1987

 

Đồng Nai

CĐ TC-HQ

HCM

14

Anh B

 

 

KTVCĐ

 

25

HQA1174

Cù Thị Nguyệt

 

1987

Hải Phòng

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

05

Anh B

 

 

KTV

 

26

HQA1218

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

1982

Thừa Thiên Huế

CNTT

HCM

10

Anh B

 

 

KTV

 

27

HQA1235

Nguyễn Văn Nổ

1987

 

Tp.HCM

CĐ TC-HQ

HCM

17

Anh B

Con TB

 

KTVCĐ

 

28

HQA1268

Lương Hoàng Phúc

1986

 

Bình Dương

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

06

Anh B

 

 

KTV

 

29

HQA1278

Vương Đình Phúc

1985

 

Nghệ An

Kinh tế khác

Hà Nội

35

Anh B

Con TB

 

KTV

TC sơ tuyển

30

HQA1288

Ngô Quốc Phương

1980

 

Đồng Nai

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

06

Anh B

 

 

KTV

 

31

HQA1302

Phạm Nguyễn Minh Phương

 

1988

Đồng Nai

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

06

Anh B

 

 

KTV

 

32

HQA1326

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

 

1979

Đồng Nai

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

06

Anh B

 

 

KTV

 

33

HQA1362

Đỗ Thị Kim Quyên

 

1986

Hà Nam Ninh

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

06

Anh B

 

 

KTV

 

34

HQA1417

Bùi Hùng Sơn

1986

 

Thanh Hóa

CĐ TC-HQ

HCM

18

Anh B

 

 

KTVCĐ

 

35

HQA1427

Nguyễn Ngọc Sơn

1985

 

Đồng Nai

Anh văn

HCM

16

Anh ĐH

 

 

KTV

 

36

HQA1429

Nguyễn Thành Sơn

1984

 

Đồng Nai

Điện tử - viễn thông

HCM

06

Anh B

 

 

KTV

 

37

HQA1531

Phạm Huỳnh Quang Thành

1987

 

Đồng Nai

Điện tử - viễn thông

HCM

07

Anh B

 

 

KTV

 

38

HQA1554

Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo

 

1987

Long An

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

07

Anh B

 

 

KTV

 

39

HQA1575

Trương Thị Anh Thảo

 

1983

Quảng Nam

Luật

HCM

07

Anh B

Con TB

 

KTV

 

40

HQA1577

Nguyễn Thị Thanh Thạo

 

1982

Hà Nam

Luật

HCM

07

Anh B

 

 

KTV

 

41

HQA1590

Nguyễn Quốc Thinh

1985

 

Bến Tre

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

07

Anh B

 

 

KTV

 

42

HQA1607

Lê Minh Thông

1986

 

Đồng Nai

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

07

Anh B

 

Ngoại ngữ

KTV

 

43

HQA1680

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

1984

Bình Định

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

08

Anh B

 

 

KTV

 

44

HQA1705

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

1982

Bình Dương

Anh văn

HCM

16

Anh ĐH

 

 

KTV

 

45

HQA1760

Đặng Minh Trang

 

1988

Quảng Bình

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

Hà Nội

40

Anh B

Con TB

 

KTV

TC sơ tuyển

46

HQA1780

Ngô Thị Thùy Trang

 

1986

Bình Thuận

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

08

Anh B

 

 

KTV

 

47

HQA1782

Nguyễn Hồng Trang

 

1980

Đồng Nai

Điện tử - viễn thông

HCM

08

Anh B

 

 

KTV

 

48

HQA1814

Trần Quỳnh Trang

 

1989

Hà Tĩnh

Kinh tế khác

Hà Nội 

41

 

 

Ngoại ngữ

KTV

TC sơ tuyển

49

HQA1848

Nguyễn Nhân Trung

1988

 

Đồng Nai

Điện tử - viễn thông

HCM

09

Anh B

 

 

KTV

 

50

HQA1849

Nguyễn Thành Trung

1985

 

Hà Nội

Kinh tế khác

Hà Nội

42

 

 

Ngoại ngữ

KTV

TC sơ tuyển

51

HQA1965

Lê Thị Kim Vân

 

1986

Quảng Nam

Tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, kinh tế đối ngoại

HCM

09

Anh B

 

 

KTV

 

52

HQA2006

Lương Vũ

1980

 

Lạng Sơn

Kinh tế khác

HCM

09

Anh B

 

 

KTV

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2449/TCHQ-HĐTD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2449/TCHQ-HĐTD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2011
Ngày hiệu lực27/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2449/TCHQ-HĐTD thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2449/TCHQ-HĐTD thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2449/TCHQ-HĐTD
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýPhạm Duy Hiền
        Ngày ban hành27/05/2011
        Ngày hiệu lực27/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2449/TCHQ-HĐTD thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2449/TCHQ-HĐTD thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

              • 27/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực