Công văn 2479TC/TCDN

Công văn số 2479TC/TCDN về việc báo cáo quyết toán Quỹ sắp xếp doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2479TC/TCDN báo cáo quyết toán Quỹ sắp xếp doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2479TC/TCDN
V/v: báo cáo quyết toán Quỹ sắp xếp doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty Nhà nước

 

Thi hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 hướng dẫn Nghị định nói trên. Để có căn cứ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở các cấp (thành lập theo Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg ngày 02/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng Công ty Nhà nước, cơ quan quản lý sắp xếp doanh nghiệp, các doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện:

1. Lập báo cáo quyết toán toàn bộ việc thu - chi và sử dụng nguồn Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đến thời Điểm có hiệu lực thi hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ (ngày 10/12/2004) theo quy định tại Phụ lục số 1, 2 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 76/2003/QĐ-BTC ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Báo cáo quyết toán được gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/03/2005 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các Khoản thu từ cổ phần hóa các công ty độc lập thuộc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể cả nguồn thu từ cổ phần hóa toàn bộ tổng công ty nhà nước phát sinh sau ngày Nghị định số 187/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính tài Khoản 942.01 tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước để quản lý và sử dụng.

- Trường hợp các công ty nhà nước độc lập được phê duyệt phương án cổ phần hóa theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP mà tổ chức thực hiện bán đấu giá theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP thì toàn bộ số tiền bán cổ phần được nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (2), Cục TCDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

Thuộc tính Công văn 2479TC/TCDN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2479TC/TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/03/2005
Ngày hiệu lực 03/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2479TC/TCDN báo cáo quyết toán Quỹ sắp xếp doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2479TC/TCDN báo cáo quyết toán Quỹ sắp xếp doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2479TC/TCDN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành 03/03/2005
Ngày hiệu lực 03/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2479TC/TCDN báo cáo quyết toán Quỹ sắp xếp doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 2479TC/TCDN báo cáo quyết toán Quỹ sắp xếp doanh nghiệp

  • 03/03/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/03/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực