Công văn 2480/BCA-C61

Công văn 2480/BCA-C61 hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2480/BCA-C61 hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2480/BCA-C61
V/v hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 31/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 1634/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp trọng tâm, cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), trong đó có chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC, đồng thời giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị, hàng năm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28/11/2011, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC. Ngày 16/12/2011, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 302/TB-VPCP thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, trong đó có yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành sơ kết, đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

1. Các Bộ, ngành và UBND địa phương chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg về công tác PCCC và CNCH của Bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Công an trước ngày 15/9/2012. Báo cáo phải đánh giá đúng thực trạng, tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác PCCC đề ra trong Chỉ thị và những công việc tiếp tục triển khai trong thời gian tới (có đề cương báo cáo gửi kèm theo).

2. Để tiến tới sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào những công việc trọng tâm sau:

- Tăng cường chỉ đạo và ưu tiên đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và xây dựng, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở nhằm thực hiện triệt để phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, đơn vị, cơ sở chấp hành nghiêm chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC và duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo qui định.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, phúc tra việc thực hiện công tác PCCC của đơn vị, cơ sở trực thuộc và giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc về PCCC của đơn vị, cơ sở; tập trung kiểm tra tại các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy cao và khi cháy dễ dẫn đến cháy lớn như: chợ đầu mối, nhà cao tầng (văn phòng, khách sạn, chung cư...), các cơ sở có diện tích và quy mô sản xuất lớn, nhất là các cơ sở trong các khu công nghiệp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới ngăn chặn các vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng tại những cơ sở này.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và triển khai đề án quy hoạch về PCCC và CNCH. Các địa phương đã phê duyệt Đán chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, các địa phương chưa có Đán cần sớm xây dựng, phê duyệt và có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2012. UBND các địa phương trọng điểm về kinh tế cần nghiên cứu, đề xuất thành lập Sở Cảnh sát PCCC; các địa phương khác cần đầu tư xây dựng đội Cảnh sát PCCC ở các địa bàn trọng điểm.

- Đnghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC để nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, đơn vị, cơ sở và người dân trong công tác PCCC. Đài Phát thanh, Truyền hình của Trung ương và địa phương xây dựng chuyên mục về PCCC. Các cơ quan báo chí thường xuyên đưa tin tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH.

- Đnghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu và quản lý, sử dụng phí thẩm duyệt về PCCC và phí kiểm định thiết bị PCCC; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng Thông tư quy định chế độ chính sách đối với lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng khi tham gia chữa cháy; các Bộ Xây dựng, Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bộ cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Bộ Công an đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, C61(C66).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Phạm Quý Ngọ

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 1634/CT-TTG NGÀY 31/8/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (TỪ 31/8/2010 ĐẾN 31/8/2012)
(Kèm theo Công văn số 2480/BCA-C61 ngày 06/8/2012)

Phần mở đầu

Đánh giá khái quát tình hình phát triển của Bộ, ngành, địa phương trong 2 năm qua. Nhận định về nguy cơ cháy, nổ và những yếu tố tác động tới tình hình cháy, nổ của đơn vị, địa phương.

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 1634/CT-TTg CỦA UBND CÁC BỘ, NGÀNH (Từ 31/8/2010 đến 31/8/2012)

A/ UBND địa phương

1. Kết quả công tác chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và xây dựng phong trào toàn dân PCCC:

- Nêu các hình thức tuyên truyền nổi bật, mang lại hiệu quả cao;

- Đánh giá kết quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo các tiêu chí: số lượng phóng sự, tin, bài về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng; số lớp tổ chức học tập kiến thức về PCCC; số lượng pano, khẩu hiệu, khuyến cáo được phát hành. So sánh với 02 năm trước khi có Chỉ thị;

- Số chuyên mục PCCC được xây dựng trên Đài Phát thanh, Truyền hình;

- Kết quả phối hợp của UBND các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác (có xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp hay chỉ đạo, tổ chức triển khai)

- Tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; số đội dân phòng và PCCC cơ sở được xây dựng mới.

- Công tác chỉ đạo và tổ chức xây dựng điển hình tiên tiến trong công tác PCCC; số lượng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC được khen thưởng.

2. Kết quả công tác chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác thanh tra, kiểm tra, phúc tra, điều tra, xử lý về PCCC và công tác tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, đơn vị, cơ sở:

- UBND, Công an cấp tỉnh, Sở Cảnh sát PCCC và PC66 đã tổ chức bao nhiêu đoàn thanh tra, kiểm tra, phúc tra liên ngành về PCCC;

- Các chuyên đề PCCC được tập trung kiểm tra;

- Số sơ hở, thiếu sót và vi phạm quy định an toàn PCCC được phát hiện;

- Số sơ hở, thiếu sót và vi phạm quy định an toàn PCCC được chỉ đạo giải quyết, khắc phục dứt điểm;

- Công tác tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC của các cấp, các ngành, đơn vị, cơ sở; số sơ hở, thiểu sót và vi phạm quy định an toàn PCCC được phát hiện và chỉ đạo giải quyết, khắc phục dứt điểm;

- UBND, Công an cấp tỉnh, Sở Cảnh sát PCCC và PC66 đã xử phạt bao nhiêu trường hợp vi phạm an toàn PCCC, số tiền xử phạt. So sánh với 02 năm trước khi thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg;

- Số vụ việc liên quan đến cháy, nổ ở địa phương được khởi tố;

- Kết quả xử lý hành chính đối với những trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC: số trường hợp miễn nhiệm, cảnh cáo, khiển trách, cắt thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết công tác PCCC hàng năm của UBND địa phương;

3. Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC

- Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC; Nêu hoạt động nổi bật hưởng ứng kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC.

- Kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC của UBND các cấp, các Sở, ban, ngành, các đơn vị, cơ sở.

4. Kết quả công tác xây dựng Đề án

- Nêu rõ kết quả xây dựng và thực hiện Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của địa phương.

5. Đầu tư cho công tác PCCC và CNCH

- Kết quả đầu tư cho công tác PCCC và lực lượng Cảnh sát PCCC của UBND địa phương trong 2 năm qua (có so sánh với 2 năm trước khi triển khai thực hiện Chỉ thị):

+ Kinh phí mua sắm trang bị phương tiện PCCC và CNCH;

+ Quỹ đất và kinh phí xây dựng doanh trại đơn vị Cảnh sát PCCC;

+ Số đội Cảnh sát PCCC khu vực được xây dựng mới.

- Kinh phí đầu tư cho xây dựng phong trào toàn dân PCCC: xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, khen thưởng? hội nghị, tập huấn, hội thao PCCC...

B/ Các Bộ, ngành

1. Công tác tuyên truyền chung của các Bộ, ngành. Kết quả phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với cơ quan liên quan trong chỉ đạo tuyên truyền PCCC; các văn bản chỉ đạo; kế hoạch phối hợp hướng dẫn... kế hoạch xây dựng chuyên mục PCCC của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam của đài phát thanh và truyền hình địa phương.

2. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Bộ, ngành đối với công tác PCCC:

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PCCC.

- Công tác tổ chức kiểm tra về PCCC của Bộ, ngành; các chuyên đề PCCC được tập trung kiểm tra; số sơ hở, thiếu sót và vi phạm quy định an toàn PCCC được phát hiện và chỉ đạo giải quyết, khắc phục dứt điểm.

- Kết quả xử lý hành chính đối với những trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC: số trường hợp miễn nhiệm, cảnh cáo, khiển trách, cắt thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC hàng năm của Bộ, ngành.

3. Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC:

- Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC; nêu hoạt động nổi bật hưởng ứng kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC.

- Kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC của Bộ, ngành.

4. Kết quả công tác đầu tư cho công tác PCCC:

- Kinh phí mua sắm trang bị phương tiện PCCC và CNCH trong 2 năm qua của các Bộ, ngành;

- Kinh phí đầu tư xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, tuyên truyền, khen thưởng, hội nghị, tập huấn, hội thao về PCCC.

II. TÌNH HÌNH CHÁY VÀ THIỆT HẠI DO CHÁY GÂY RA

1. Tình hình cháy và thiệt hại:

Hai năm qua (từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012) tại địa phương, Bộ, ngành đã xảy ra ... vụ cháy, trong đó ... vụ cháy ở các cơ sở (nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, cơ quan, trường học, bệnh viện ...), .... vụ cháy cháy nhà dân và ... vụ cháy rừng. Thiệt hại về người: chết... người, bị thương ... người; về tài sản ước tính trị giá ... tỷ đồng và ... ha rừng.

2. Phân tích, đánh giá tình hình cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong 2 năm.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Nhận xét đánh giá chung và những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg; những bài học kinh nghiệm.

- Những tồn tại, thiếu sót và bất cập trong công tác PCCC hiện nay chưa giải quyết được.

IV. KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 1634/CT-TTg NGÀY 31/8/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề ra các công việc tiếp tục thực hiện trong thời gian tới (có kế hoạch chi tiết về tiến độ tổ chức thực hiện kèm theo).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2480/BCA-C61

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2480/BCA-C61
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực06/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2480/BCA-C61 hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2480/BCA-C61 hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2480/BCA-C61
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýPhạm Quý Ngọ
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực06/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2480/BCA-C61 hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2480/BCA-C61 hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg

           • 06/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực