Công văn 2487/BGDĐT-QLCL

Nội dung toàn văn Công văn 2487/BGDĐT-QLCL 2023 miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2487/BGDĐT-QLCL
V/v miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đại học, trường đại học có trường THPT Chuyên.

Trong Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023 đã có 140 học sinh lớp 12 tham gia dự thi (Danh sách kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT, các Đại học, Trường Đại học có trường THPT Chuyên thực hiện việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 đối với các thí sinh nói trên theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/3023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

DANH SÁCH

HỌC SINH LỚP 12 ĐƯỢC MIỄN THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
(kèm theo Công văn số 2487/BGDĐT-QLCL ngày 25/5/2023)

I. MÔN TOÁN

TT

Họ và tên

Trường THPT

Đơn vị

1

Phạm Việt Hưng

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

2

Phạm Tuấn Minh

Chuyên Hà Nội-Amsterdam

TP.Hà Nội

3

Nguyễn Bá Hoàng

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

4

Đinh Gia Huy

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

5

Trần Nguyễn Thanh Danh

Phổ thông Năng khiếu

Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

6

Trương Công Huy Hoàng

Phổ thông Năng khiếu

Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

7

Khúc Đình Toàn

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

8

Nguyễn An Thịnh

Chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

9

Từ Công Thành

Chuyên Quốc Học-Huế

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

10

Phạm Gia Hưng

Chuyên Võ Nguyên Giáp

Tỉnh Quảng Bình

11

Trần Tuấn Hoàng

Nguyễn Văn Trỗi

Tỉnh Hà Tĩnh

12

Mai Trung Nguyên

Chuyên Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng

13

Trương Nhật Huy

Chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

14

Trần Tuấn Minh

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

15

Nguyễn Viết Quang

Chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

16

Hoàng Tuấn Dũng

Chuyên Đại học Sư phạm

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

17

Chu Anh Đức

Chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

18

Nguyễn Công Sơn

Chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

19

Nguyễn Nhất Huy

Chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

20

Cao Huy Thịnh

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

21

Tăng Trần Mạnh Hưng

Chuyên Lê Quý Đôn

TP. Đà Nẵng

22

Nguyễn Ngọc Quyết

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

23

Bùi Đình Sang

Chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

24

Hoàng Văn Phúc

Chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

25

Võ Gia Huy

Chuyên Nguyễn Thiện Thành

Tỉnh Trà Vinh

26

Đỗ Ngọc Hoàng Hải

Chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

27

Nguyễn Gia Bách

Chuyên Đại học Sư phạm

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

28

Vũ Tuấn Minh

Chuyên Nguyễn Trãi

Tỉnh Hải Dương

29

Nguyễn Đình Tuấn Minh

Chuyên Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

30

Vũ Quỳnh Ngọc

Chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

31

Hán Vũ Long

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

32

Đoàn Đức Tuấn

Chuyên Lê Hồng Phong

TP. Hồ Chí Minh

33

Đặng Quang Thắng

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

34

Lê Nguyễn Bảo Huy

Phổ thông Năng khiếu

Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

35

Nguyễn Minh Vương

Chuyên Đại học Sư phạm

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Danh sách này gồm 35 học sinh./.

II. MÔN VẬT LÍ

TT

Họ và tên

Trường THPT

Đơn vị

1

Vũ Ngô Hoàng Dương

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

2

Nguyễn Tuấn Minh

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

3

Nguyễn Tuấn Phong

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

4

Trần Huy Dương

Chuyên Biên Hòa

Tỉnh Hà Nam

5

Nguyễn Tuấn Dương

Chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

6

Phan Thế Mạnh

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

7

Lê Thùy Mai Anh

Chuyên Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh

8

Lê Viết Hoàng Anh

Chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hoá

9

Bùi Minh Đức

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

10

Đinh Việt Hùng

Chuyên Biên Hòa

Tỉnh Hà Nam

11

Đinh Nguyễn Hoàng Thành

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Bình Dương

12

Trần Đồng Thành Phúc

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

13

Nguyễn Thanh Tâm

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

14

Võ Công Thành

Chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

15

Ngô Đăng Hải

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

16

Trần Minh An

Chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

17

Nguyễn Minh Tài Lộc

Chuyên Quốc Học-Huế

Tỉnh Thừa Thiên-Huế

18

Trần Tuấn Kiệt

Chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

19

Trần Quang Khải

Chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

20

Bùi Thị Bích Ngọc

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

21

Phan Gia Tấn Khang

Chuyên Lê Hồng Phong

TP. Hồ Chí Minh

22

Nguyễn Hồng Phúc

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

23

Phùng Hữu Quốc Huy

Chuyên Quốc Học-Huế

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

24

Phạm Thu Thảo

Trần Phú

Tỉnh Hà Tĩnh

25

Phạm Tuấn Hùng

Chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

26

Nguyễn Duy Mạnh

Chuyên Chu Văn An

Tỉnh Bình Định

27

Dương Thị Hồng Thơm

Chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

Danh sách này gồm 27 học sinh./.

III. MÔN HÓA HỌC

TT

Họ và tên

Trường THPT

Đơn vị

1

Phạm Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

2

Đinh Cao Sơn

Chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

3

Trương Bảo Ngọc

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

4

Nguyễn Gia Phong

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

5

Hoàng Tiến Cường

Chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

6

Trần Quang Hưng

Chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

7

Nguyễn Mạnh Khôi

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

8

Mai Văn Đức

Chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

9

Trần Duy Phương

Chuyên Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh

10

Nguyễn Kim Giang

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

11

Nguyễn Tiến Thịnh

Chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

12

Nguyễn Trung Tín

Chuyên Lương Văn Chánh

Tỉnh Phú Yên

13

Hà Hồng Sơn

Chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

14

Lê Quang Trường

Chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

15

Trần Đăng Khoa

Chuyên Quang Trung

Tỉnh Bình Phước

16

Trương Trung Kiên

Chuyên Nguyễn Tất Thành

Tỉnh Yên Bái

17

Trần Duy Tiến

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Gia Lai

18

Võ Quốc Tài

Chuyên Lê Quý Đôn

TP. Đà Nẵng

19

Nguyễn Khắc Hải Nguyên

Chuyên Hà Nội-Amsterdam

TP.Hà Nội

20

Nguyễn Trọng Tấn

Chuyên Hà Nội-Amsterdam

TP. Hà Nội

21

Nguyễn Việt Dũng

Chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

22

Phạm Thị Linh Đan

Chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

23

Đỗ Cao Việt Tiến

Chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

24

Hoàng Phi Hùng

Chuyên Đại học Sư phạm

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

25

Vũ Duy Chiến

Chuyên Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

Danh sách này gồm 25 học sinh./.

IV. MÔN SINH HỌC

TT

Họ và tên

Trường THPT

Đơn vị

1

Đỗ Trọng Phước Nguyên

Chuyên Lý Tự Trọng

TP. Cần Thơ

2

Nguyễn Việt Anh

Chuyên Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh

3

Nguyễn Hữu Hoàn

Chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

4

Nguyễn Đức Thành

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

5

Lê Thế Quang

Chuyên Lương Văn Tụy

Tỉnh Ninh Bình

6

Trương Công Việt Hoàng

Chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

7

Nguyễn Xuân Trường

Chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hoá

8

Nguyễn Đường Anh Minh

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Gia Lai

9

Bùi Thị Diệu Linh

Chuyên Quang Trung

Tỉnh Bình Phước

10

Đoàn Quang Đạt

Chuyên Quang Trung

Tỉnh Bình Phước

11

Phạm Ngọc Minh

Chuyên Hà Nội-Amsterdam

TP.Hà Nội

12

Nguyễn Đức Tân Thịnh

Chuyên Nguyễn Du

Tỉnh Đắk Lắk

13

Thái Tân

Lấp Vò 1

Tỉnh Đồng Tháp

14

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

15

Bùi Trí Dũng

Chuyên Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên

16

Lê Thị Tường Nghi

Chuyên Lê Hồng Phong

TP. Hồ Chí Minh

17

Nguyễn Quốc Huy

Chuyên Nguyễn Trãi

Tỉnh Hải Dương

18

Bùi Thị Như Quỳnh

Chuyên tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai

19

Trần Trọng Vinh

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

20

Trần Tuấn Hưng

Chuyên Đại học Vinh

Trường ĐH Vinh

21

Nguyễn Duy Hưng

Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

22

Nguyễn Văn Ngọc

Chuyên Lương Văn Tụy

Tỉnh Ninh Bình

23

Đặng Phương Trang

Chuyên Nguyễn Tất Thành

Tỉnh Yên Bái

24

Lê Hà My

Chuyên Hà Nội-Amsterdam

TP. Hà Nội

25

Nguyễn Gia Hào

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Bình Dương

26

Đinh Nam Khánh

Chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

27

Vũ Thế Anh

Chuyên Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

28

Trần Phạm Mạnh

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

Danh sách này gồm 28 học sinh./.

V. MÔN TIN HỌC

TT

Họ và tên

Trường THPT

Đơn vị

1

Nguyễn Quang Minh

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

2

Hoàng Ngọc Bảo Khuê

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

3

Phạm Quốc Hùng

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

4

Trần Xuân Bách

Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

5

Vũ Quốc Lâm

Phổ thông Năng khiếu

Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

6

Lê Ngọc Bảo Anh

Chuyên Lê Quý Đôn

TP. Đà Nẵng

7

Nguyễn Minh Hải

Chuyên Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

8

Nguyễn Đức Huy

Chuyên Hà Nội-Amsterdam

TP. Hà Nội

9

Trần Hoàng Sơn

Chuyên Biên Hòa

Tỉnh Hà Nam

10

Trần Hoài Nam

Chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

11

Nguyễn Đình Đăng Dương

Chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

12

Trần Vinh Khánh

Thị xã Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị

13

Nguyễn Ngọc Trung

Chuyên Nguyễn Trãi

Tỉnh Hải Dương

14

Tăng Xuân Bắc

Chuyên Hùng Vương

Tỉnh Bình Dương

15

Đào Thiên Phong

Chuyên Đại học Sư phạm

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

16

Bùi Đăng Nguyên

Chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

17

Nguyễn Anh Tiến

Chuyên Đại học Sư phạm

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

18

Hoàng Duy Vũ

Chuyên Nguyễn Du

Tỉnh Đắk Lắk

19

Nguyễn Trần Quang Minh

Chuyên Lương Văn Chánh

Tỉnh Phú Yên

20

Võ Khắc Triệu

Phổ thông Năng khiếu

Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

21

Nguyễn Chí Dũng

Chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

22

Trần Quỳnh Mai

Chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

23

Lê Tuấn Hoàng

Chuyên Hà Nội-Amsterdam

TP. Hà Nội

24

Trần Duy Anh Dũng

Chuyên Lê Quý Đôn

Tỉnh Bình Định

25

Trần Vạn Tấn

Chuyên Lê Quý Đôn

TP. Đà Nẵng

Danh sách này gồm 25 học sinh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2487/BGDĐT-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2487/BGDĐT-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(31/05/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2487/BGDĐT-QLCL

Lược đồ Công văn 2487/BGDĐT-QLCL 2023 miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2487/BGDĐT-QLCL 2023 miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2487/BGDĐT-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành25/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (31/05/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2487/BGDĐT-QLCL 2023 miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2487/BGDĐT-QLCL 2023 miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

              • 25/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực