Công văn 2498/UBND-CN

Công văn 2498/UBND-CN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2498/UBND-CN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2498/UBND-CN
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011.

Tiền Giang, ngày 12  tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

 

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 đối với công trình, gói thầu thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Văn bản này hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/10/2011 thực hiện theo hợp đồng và các điều kiện đã thỏa thuận ký kết giữa các bên. Đối với hợp đồng theo hình thức trọn gói, hợp đồng theo tỷ lệ % được ký từ ngày Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng có hiệu lực thi hành thì không thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng theo văn bản này trừ những khối lượng phát sinh hợp lý nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký.

5. Mức lương tối thiểu được áp dụng chung trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ ngày 01/10/2011 là 1.400.000 đồng/tháng.

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

a) Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Công văn số 381/UBND-CN ngày 22/01/2008 được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNC = 3,761.

b) Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Công văn số 382/UBND-CN ngày 22/01/2008 được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNCKS = 3,761.

c) Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNC = 3,761.

d) Đối với dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được lập theo Đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại các Quyết định số 1037/QĐ-UB ngày 25/3/2010 về việc công bố Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh: KĐCNC = 2,029.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

a) Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Công văn số 381/UBND-CN ngày 22/01/2008 được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCMTC = 1,179.

b) Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCMTC = 1,179.

c) Đối với dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được lập theo Đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại các Quyết định số 1037/QĐ-UB ngày 25/3/2010 về việc công bố Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh: KĐCMTC = 1,226.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Đối với những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện thì tổng mức đầu tư của dự án được lập lại tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn của văn bản này.

2. Đối với những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư lập lại tổng dự toán, dự toán theo hướng dẫn của văn bản này để phê duyệt lại.

3. Đối với những công trình, hạng mục công trình đã được thanh toán và quyết toán xong thì không được thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công theo văn bản này.

4. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng thực hiện hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng từ ngày 01/10/2011 theo hướng dẫn tại văn bản này. Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Dự toán công trình điều chỉnh là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

5. Đối với các công trình xây dựng được lập đơn giá xây dựng công trình riêng, chủ đầu tư căn cứ vào các chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng và các hướng dẫn trong văn bản này xác định mức điều chỉnh chi phí phân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình.

6. Đối với trường hợp công trình kéo dài tiến độ do những nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu trình chủ đầu tư xem xét quyết định cho điều chỉnh tiến độ thi công tương ứng với thời gian kéo dài hợp lý (nếu vượt tổng tiến độ của dự án thì phải trình cấp quyết định đầu tư xem xét) và khối lượng thi công tương ứng này vẫn được xem xét điều chỉnh.

7. Các hệ số KĐCNC và KĐCMTC tương ứng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ trong Công văn số 620/UBND-CN ngày 17/2/2011 và số 4098/UBND-CN ngày 01/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh được thay bằng các hệ số điều chỉnh theo điểm 1, điểm 2 mục II văn bản này khi áp dụng mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

8. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định khối lượng, thời gian được điều chỉnh, giá trị điều chỉnh phù hợp với các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và theo hướng dẫn tại văn bản này để ký phụ lục hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, Đức.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2498/UBND-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2498/UBND-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực12/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2498/UBND-CN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2498/UBND-CN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2498/UBND-CN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Hưởng
        Ngày ban hành12/06/2012
        Ngày hiệu lực12/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2498/UBND-CN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2498/UBND-CN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 12/06/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/06/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực