Công văn 2499/TC-TCDN

Công văn 2499/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Công văn 2499/TC-TCDN thực hiện TT 126/2004/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2499/TC-TCDN
Về việc thực hiện thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC  ngày 24/12/2004 của bộ tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2499/TC-TCDN NGÀY 4 THÁNG 03 NĂM 2005 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTCNGÀY CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Vừa qua, một số Bộ, ngành, địa phương đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị giải thích thêm một số vấn đề về cổ phần hoá doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC) Để thống nhất triển khai thực hiện trong cả nước, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung sau:

1. Về Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp và tổ giúp việc

1.1. Việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp không trùng lặp và làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc các Bộ ngành và các địa phương:

- Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương là cơ quan giúp Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố (sau đây viết tắt là Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân) chỉ đạo toàn diện công tác sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty Nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương (bao gồm các hoạt động: Tổ chức lại các Tổng công ty Nhà nước, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chuyển thành công ty TNHH một thành viên, cổ phần hoá, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp...). Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục duy trì và củng cố theo Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg ngày 14/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị.

- Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp được thành lập để giúp Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện cổ phần hoá một hoặc một số doanh nghiệp, không làm nhiệm vụ xác định giá trị doanh nghiệp như Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp trước đây. Ban chỉ đạo chỉ định thành lập Tổ giúp việc để thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 và số 13 Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC Ban chỉ đạo và tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ cổ phần hoá (doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần).

1.2. Về cơ cấu và thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc

a. Trưởng ban chỉ đạo: Theo quy định tại Điểm 2.3 Mục VIII, Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC, Thủ trưởng cơ quan quyết định cổ phần hoá cử lãnh đạo cấp Bộ, cấp tỉnh hoặc uỷ quyền cho lãnh đạo các bộ phận tham mưu giúp việc (kể cả thành viên Ban Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước) làm Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp. Trường hợp cổ phần hoá các đơn vị thành viên của Tổng công ty Nhà nước, có thể cử Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban chỉ đạo.

b. Phó trưởng Ban chỉ đạo, số lượng và cơ cấu thành viên Ban chỉ đạo do Thủ trưởng cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định.

c. Số lượng và cơ cấu thành viên Tổ giúp việc do Trưởng ban chỉ đạo quyết định cử (tối đa không quá 5 người).

1.3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc được tính vào chi phí cổ phần hoá theo quy định tại Mục VIII Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC.

2. Bổ sung danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp cổ phần hoá trong năm 2005 quy định tại Phụ lục số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính).

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam (VAAC)

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt (VIA)

2.3. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Việt ((VNAudit)

2.4. Công ty TNHH Kiểm toán U & I

2.5. Công ty cổ phần Kiểm toán Quốc tế Đức – Anh

2.6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn quản lý ()

2.7. Công ty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt

2.8. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

2.9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Hồng Đức

2.10. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tài chính Ánh sáng Á Châu

2.11. Công ty TNHH Mê Kông

2.12. Công ty Hợp danh Kiểm toán và Kế toán An Phát (APS)

2.13. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn xây dựng Việt

2.14. Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT

2.15. Công ty cổ phần Kế toán Kiểm toán và tin học Chuẩn Việt (Vietvalues)

2.16. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn độc lập (IAC)

2.17. Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long

2.18. Công ty cổ phần Kiểm toán Quảng Ninh

2.19. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP

2.20. Công tư Tư vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia (SCCT)

2.21. Công ty cổ phần Kiểm toán Tư vấn thuế (ATC)

2.22. Công ty TNHH Hoàng và Thắng

2.23. Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A

2.24. Viện Nghiên cứu thành lập và Phát triển doanh nghiệp

Căn cứ vào danh sách các tổ chức tài chính đã được Bộ Tài chính công bố tại Phụ lục số 3 Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC và văn bản này, Ban chỉ đạo cổ phần hoá quyết định lựa chọn (theo hình thức chỉ định) để thuê tổ chức tài chính thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC.

Ban chỉ đạo cổ phần hoá các doanh nghiệp chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hoá phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương tiến hành quyết toán thuế đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Trường hợp chưa kịp quyết toán thuế thì được sử dụng số liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp để làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp. Sau khi quyết toán thuế, nếu có chênh lệch được điều chỉnh ở thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Đề nghị các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Thuộc tính Công văn 2499/TC-TCDN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2499/TC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2005
Ngày hiệu lực 04/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2499/TC-TCDN

Lược đồ Công văn 2499/TC-TCDN thực hiện TT 126/2004/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2499/TC-TCDN thực hiện TT 126/2004/TT-BTC
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2499/TC-TCDN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành 04/03/2005
Ngày hiệu lực 04/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2499/TC-TCDN thực hiện TT 126/2004/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Công văn 2499/TC-TCDN thực hiện TT 126/2004/TT-BTC

  • 04/03/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/03/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực