Công văn 2509/UBND-VX

Công văn 2509/UBND-VX năm 2013 tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người và động vật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Công văn 2509/UBND-VX năm 2013 tiêm vắc xin phòng bệnh dại người động vật Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2509/UBND-VX
V/v tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người và động vật trên địa bàn tỉnh

Hà Giang, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính;
- Báo Hà Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh chủ yếu xảy ra ở vùng nông thôn, miền núi. Tại tỉnh Hà Giang từ năm 2008 đến nay đã ghi nhận có 37 trường hợp tử vong do bệnh dại, số trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn đứng hàng đầu trong các trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm. Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc sử dụng vắc xin đúng và kịp thời sau phơi nhiễm là biện pháp điều trị dự phòng an toàn và hiệu quả nhất.

Thực hiện Công văn số 4439/BYT-DP ngày 22/7/2013 của Bộ Y tế về việc cung cấp vắc xin phòng dại cho người nghèo. Để chủ động phòng chống bệnh dại cho người, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai và thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Sở Y tế

- Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm y tế các huyện/thành phố tiếp tục duy trì thực hiện tiêm phòng vắc xin, huyết thanh dại có thu phí và tiêm phòng miễn phí vắc xin, huyết thanh dại cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi từ nguồn kinh phí của tỉnh cấp bổ sung cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang (tại Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng chống bệnh dại tại cộng đồng, đặc biệt là tại các huyện, xã đã có người tử vong do bệnh dại.

- Kiểm tra, giám sát hỗ trợ hoạt động tiêm vắc xin, huyết thanh dại (cả thu phí và miễn phí) tại các tuyến.

- Duy trì hệ thống giám sát và thống kê báo cáo trên toàn tỉnh.

- Lập kế hoạch kinh phí mua bổ sung vắc xin và huyết thanh phòng chống bệnh dại tiêm miễn phí cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh khi vắc xin và huyết thanh phòng chống bệnh dại mua từ nguồn kinh phí của tỉnh cấp đã sử dụng hết, gửi Sở Tài chính thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí kịp thời.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo Chi cục thú y và Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn các huyện, thành phố tổ chức tiêm phòng dại cho chó, mèo nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện quản lý tốt đàn chó nuôi; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra vận chuyển, xuất nhập khẩu, giết mổ chó, mèo theo đúng quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về phòng chống bệnh dại trên động vật cho các địa phương và người dân. Có kế hoạch cung ứng kịp thời vắc xin dại theo đề nghị của các huyện, thành phố bảo đảm chất lượng.

3. Sở Tài chính

Thẩm định kế hoạch kinh phí và bố trí nguồn kinh phí mua bổ sung vắc xin và huyết thanh phòng chống bệnh dại tiêm miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo của Sở Y tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định để triển khai thực hiện kịp thời.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

- Chỉ đạo và tăng cường công tác thông tin, truyền thông về bệnh dại, đặc biệt là mối nguy hiểm của bệnh dại ở người để người dân nâng cao nhận thức trong phòng, chống bệnh dại trên người cũng như hợp tác với cơ quan thú y trong phòng chống bệnh dại trên gia súc.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nuôi, buôn bán, giết mổ, vận chuyển kinh doanh chó, mèo phải thực hiện đúng theo quy định pháp lệnh thú y và các quy định của chính quyền địa phương.

5. Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố

a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng chống bệnh dại ở động vật; Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật.

b) Bổ sung nhiệm vụ phòng chống bệnh dại vào hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh ở động vật của cấp huyện, cấp xã; phân công cụ thể địa bàn phụ trách cho từng thành viên Ban Chỉ đạo để kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại động vật.

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo nuôi theo quy định, cụ thể:

- Nhất thiết phải triển khai ký cam kết thực hiện "5 không" đối với tất cả các hộ gia đình hoặc đối với chủ nuôi chó, mèo trên địa bàn, đó là:

* Không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương;

* Không nuôi chó, mèo không tiêm phòng bệnh dại;

* Không nuôi chó thả rông;

* Không để chó cắn người;

* Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường

- Tại các xã, phường, thị trấn, nơi đông dân cư: Các tổ chức, cá nhân nuôi chó phải đăng ký với Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn. Đảm bảo 100% chó nuôi phải xích, nhốt; đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến người xung quanh. Khi đưa chó ra ngoài phải có dây xích, phải có rọ mõm và có người dắt. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn, nghiên cứu thành lập đội bắt chó thả rông, động vật nghi mắc bệnh dại để xử lý theo quy định.

- Đối với các xã ở vùng sâu, vùng xa: Ủy ban nhân dân cấp xã phải thường xuyên tuyên truyền vận động người dân quản lý chó, giữ chó tại nhà, không thả rông chó ra đường, cắn người.

- Chỉ đạo triển khai tiêm phòng vắc xin dại bắt buộc cho 100% chó, mèo nuôi ngay trong năm 2013, sau đó duy trì tiêm phòng hàng năm theo chỉ đạo của ngành chuyên môn. Súc vật đã tiêm phòng vắc xin dại phải được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Xử lý nghiêm các hộ gia đình, các cá nhân không chấp hành tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo và không thực hiện các biện pháp phòng bắt buộc khác để phòng bệnh dại cho động vật.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế giám sát, phát hiện, xử lý bệnh dại ở động vật; các quy định giết mổ động vật trên địa bàn. Khi có dịch xảy ra phải báo cáo kịp thời và triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

d) Về kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng dại cho chó, mèo: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của địa phương để hỗ trợ công tác tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo nuôi; Các đối tượng khó khăn, hộ nghèo, đối tượng chính sách được hỗ trợ 100% tiền mua vắc xin và công tiêm. Các đối tượng khác có thể được hỗ trợ một phần tiền mua vắc xin để tạo điều kiện cho công tác tiêm phòng đạt tỉ lệ cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, báo cáo về Sở Y tế (đối với công tác phòng chống bệnh dại ở người) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với công tác phòng chống bệnh ở động vật) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công thương;
- Hải quan tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách VX;
- Lưu: VT, KT, NN-TNMT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sèn Chỉn Ly

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2509/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2509/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2013
Ngày hiệu lực15/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2509/UBND-VX năm 2013 tiêm vắc xin phòng bệnh dại người động vật Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2509/UBND-VX năm 2013 tiêm vắc xin phòng bệnh dại người động vật Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2509/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýSèn Chỉn Ly
        Ngày ban hành15/08/2013
        Ngày hiệu lực15/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2509/UBND-VX năm 2013 tiêm vắc xin phòng bệnh dại người động vật Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2509/UBND-VX năm 2013 tiêm vắc xin phòng bệnh dại người động vật Hà Giang

           • 15/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực