Công văn 2539/BHXH-CSYT

Công văn 2539/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2539/BHXH-CSYT 2020 thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2539/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)

Ngày 30/7/2020 Bộ Y tế có Công văn số 4051/BYT-KHTC về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid 19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã sao gửi Công văn 4051/BYT-KHTC nêu trên để BHXH các tỉnh nghiên cứu, phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện theo các nội dung đã hướng dẫn tại Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 và Công văn số 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, tại Công văn số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế “sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề chi trả chi phí xét nghiệm”. Do đó, ngày 07/8/2020 BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2525/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế:

- Báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả xét nghiệm COVID-19 từ quỹ BHYT;

- Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam sẽ chỉ đạo BHXH các tỉnh tạm thời tạm ứng kinh phí để kịp triển khai xét nghiệm COVID-19 cho người có thẻ BHYT đến KCB tại các cơ sở KCB BHYT theo Công văn số 4015/BYT-KHTC và Công văn số 4068/BYT- KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế.

Để đảm bảo thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện như sau:

1. Thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 và Công văn số 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Đối với người nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện dã chiến mới được thành lập: BHXH tỉnh thanh toán các chi phí KCB thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 2146/BYT-BH và Công văn 2276/BYT-BH với cơ sở KCB BHYT trên địa bàn được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đầu mối quản lý, cung ứng thuốc, vật tư y tế….phục vụ công tác KCB tại bệnh viện dã chiến đó.

2. Đối với chi phí xét nghiệm COVID-19

2.1. BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở KCB BHYT thống kê chi phí xét nghiệm COVID-19 của các trường hợp người có thẻ BHYT thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Công văn số 4051/BYT-KHTC của Bộ Y tế, cụ thể:

a) Người bệnh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại các cơ sở y tế.

b) Người nhiễm COVID-19 đang KCB tại các cơ sở KCB BHYT.

c) Các trường hợp được cơ sở KCB BHYT chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV ban hành kèm theo Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020.

2.2. Tổng hợp chi phí xét nghiệm COVID-19

BHXH tỉnh phối hợp với cơ sở KCB BHYT tổng hợp chi phí xét nghiệm COVID-19 theo mức giá quy định tại khoản 2 Công văn số 4051/BYT-KHTC , mức hưởng BHYT của đối tượng như các trường hợp KCB đúng tuyến như sau:

a) Tại cơ sở KCB có ký hợp đồng KCB BHYT: tổng hợp theo số lần chỉ định, thực hiện xét nghiệm của người có thẻ BHYT.

b) Tại các bệnh viện dã chiến: BHXH tỉnh phối hợp với với cơ sở KCB BHYT trên địa bàn được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đầu mối quản lý, cung ứng thuốc, vật tư y tế….phục vụ công tác KCB tại bệnh viện dã chiến đó để tổng hợp chi phí xét nghiệm COVID-19 của người có thẻ BHYT.

Trường hợp cơ sở KCB BHYT nêu tại mục a, mục b nêu trên không thực hiện được xét nghiệm COVID-19 thì chuyển bệnh phẩm đến cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế. Cơ sở y tế nhận bệnh phẩm để thực hiện xét nghiệm COVID-19 nếu chưa được cấp mã cơ sở KCB thì cơ sở y tế đó đề nghị Sở Y tế (hoặc Bộ Y tế) cấp mã cơ sở KCB làm cơ sở để cơ quan BHXH thực hiện việc mã hóa dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYT .

c) Mã hóa đối với dịch vụ xét nghiệm COVID-19

BHXH các tỉnh thêm “.SC2” vào cuối dãy ký tự mã hóa dịch vụ kỹ thuật, cụ thể:

- Đối với dịch vụ xét nghiệm COVID-19 thực hiện tại cơ sở KCB đó: XX.YYYY.ZZZZ.K.SC2.

- Đối với dịch vụ xét nghiệm COVID-19 được chuyển bệnh phẩm xét nghiệm tại cơ sở KCB khác: XX.YYYY.ZZZZ.K.WWWWW.SC2.

Trong đó các ký tự XX.YYYY.ZZZZ.K.WWWWW ghi theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYT .

3. BHXH các tỉnh có trách nhiệm giám định chặt chẽ, tổng hợp chi phí xét nghiệm COVID-19 theo đúng hướng dẫn nêu trên, lưu ý không tổng hợp chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người có thẻ BHYT khi đã được các nguồn khác chi trả, cơ sở y tế phải mua sắm hóa chất, vật tư y tế thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo đúng quy định hoặc theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ số liệu thống kê chi phí xét nghiệm COVID-19 đã tổng hợp, BHXH tỉnh tạm ứng đủ kinh phí để cơ sở KCB BHYT thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với người có BHYT, BHXH tỉnh chỉ thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 của người có BHYT với cơ sở KCB khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: DVT, GĐB, TTKT, KTNB, TCKT;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2539/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2539/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2020
Ngày hiệu lực10/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(12/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2539/BHXH-CSYT 2020 thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2539/BHXH-CSYT 2020 thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2539/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành10/08/2020
        Ngày hiệu lực10/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (12/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2539/BHXH-CSYT 2020 thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2539/BHXH-CSYT 2020 thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế

           • 10/08/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực