Công văn 255/UBND-KH

Công văn 255/UBND-KH năm 2014 thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư hoàn thành sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 255/UBND-KH năm 2014 quyết toán vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 255/UBND-KH
V/v thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

2. Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, nhưng chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức (sát nhập hoặc giải thể...) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận công việc hiện nay phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

b) Tiến hành việc kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư theo quy định; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, các khó khăn vướng mắc của từng trường hợp cụ thể; báo cáo người quyết định đầu tư để có biện pháp giải quyết dứt điểm. Báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ đối với các dự án chậm quyết toán từ 24 tháng trở lên; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2014.

3. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp các Phòng Tài chính - Kế hoạch của các địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành từ năm 2005 đến nay nhưng chưa hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi quản lý, đề xuất biện pháp để chấn chỉnh và thực hiện quyết toán dứt điểm cho các dự án trước ngày 30/6/2014. Công bố công khai danh sách các chủ đầu tư còn dự án vi phạm quy định về thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành kể từ ngày 30/6/2014; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2014.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh hoạt động của cơ quan thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại các địa phương; rà soát, cơ cấu lại tổ chức; đào tạo và kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác thẩm tra quyết toán; xây dựng các giải pháp nâng cao trách nhiệm, năng lực thực thi công vụ đảm bảo việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đúng quy định và đúng tiến độ.

c) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các nhà thầu trong công tác nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

d) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa trình tự, thủ tục nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ quyết toán mà vẫn đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

đ) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp cùng chủ đầu tư các dự án công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm quy định về lập hồ sơ quyết toán hợp đồng; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

b) Phối hợp Sở Tài chính rà soát, tổng hợp và không giao dự án đầu tư mới kể từ năm 2014 trở đi cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên.

5. Sở Xây dựng phối hợp UBND các địa phương kiểm tra, giám sát xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ đối với chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình quy định xử phạt vi phạm hành chính.

6. Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân và người đứng đầu của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán./.

 


Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT, UBND tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP; CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 255/UBND-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu255/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2014
Ngày hiệu lực16/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 255/UBND-KH năm 2014 quyết toán vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 255/UBND-KH năm 2014 quyết toán vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu255/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành16/01/2014
        Ngày hiệu lực16/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 255/UBND-KH năm 2014 quyết toán vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 255/UBND-KH năm 2014 quyết toán vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Lâm Đồng

           • 16/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực