Công văn 2553/BGDĐT-GDTX

Công văn 2553/BGDĐT-GDTX hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2553/BGDĐT-GDTX hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2553/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Nhằm giúp các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tự đánh giá và cơ quan quản lí đánh giá hiệu quả hoạt động để xác định được mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của TTHTCĐ; đồng thời định hướng TTHTCĐ hoạt động toàn diện, phát triển bền vững, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương đánh giá TTHTCĐ như sau:

1. Nội dung đánh giá TTHTCĐ bao gồm 4 nhóm nội dung cơ bản: bộ máy quản lý; tổ chức hoạt động; huy động sự tham gia của xã hội; hiệu quả hoạt động (phụ lục 1 kèm theo).

2. Căn cứ nội dung đánh giá trên, sở giáo dục và đào tạo bổ sung, cụ thể hóa nội dung chi tiết; hướng dẫn cách thức, quy trình đánh giá các TTHTCĐ phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, coi trọng hiệu quả kinh tế - xã hội của các hoạt động.

3. Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện hướng dẫn các TTHTCĐ hằng năm tự đánh giá, xác định được mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo; tổ chức đánh giá hoạt động của TTHTCĐ trên địa bàn huyện, báo cáo sở giáo dục và đào tạo.

4. Hằng năm sở giáo dục và đào tạo tập hợp kết quả đánh giá TTHTCĐ báo cáo về Bộ (qua Vụ Giáo dục Thường xuyên) số 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội (phụ lục 2 gửi kèm) cùng với báo cáo tổng kết năm học.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với ông Phạm Xuân Luận, chuyên viên chính Vụ GDTX, điện thoại : 0984 074 042; email: phamxuanluan@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội khuyến học( để phối hợp);
- Lưu VT; Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
(Kèm theo Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Bộ máy quản lý

- Ban giám đốc (có đủ cơ cấu thành phần theo quy định)

- Ban giám đốc được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

- Triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên

- Xây dựng kế hoạch hoạt động sát với thực tiễn địa phương

- Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực

2. Tổ chức hoạt động

- Điều tra nhu cầu học tập, nắm bắt kịp thời về nhu cầu học tập của người dân

- Thông tin về nội dung, địa điểm, thời gian học kịp thời đến người dân

- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập

- Số người dân tham gia học tập/năm:

+ Số người học Chương trình XMC, GDTTSBC

+ Số người học nghề ngắn hạn

+ Số lượt người tham gia học các chuyên đề

- Tổng số các chuyên đề đã thực hiện/năm:

+ Các chuyên đề Giáo dục pháp luật

+ Các chuyên đề Giáo dục sức khỏe

+ Các chuyên đề Giáo dục môi trường

+ Các chuyên đề Văn hóa xã hội

+ Các chuyên đề Phát triển kinh tế

+ Các chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

+ Các chuyên đề của chương trình khác

- Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

- Các hình thức tổ chức lớp học:

+ Tổ chức lớp học phù hợp đối tượng, điều kiện người học và nội dung của chuyên đề

+ Tổ chức lớp học theo câu lạc bộ

+ Tổ chức lớp học mà trong đó người học thường xuyên được trao đổi, thảo luận, được hướng dẫn tự học và sử dụng Intenet vào học tập.

- Tổ chức các hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động

- Công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ hoạt động trung tâm.

3. Huy động sự tham gia của xã hội

- Tham gia của cơ quan chuyên môn

- Tham gia của các doanh nghiệp

- Tham gia của nhà hảo tâm

- Tham gia của các cơ sở tôn giáo

- Tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội

4. Hiệu quả hoạt động

- Tỉ lệ biết chữ trong các độ tuổi tăng

- Số người tham gia học tại TTHTCĐ tăng

- Số hộ nghèo ở địa phương giảm

- Ý thức bảo vệ môi trường được cải thiện rõ rệt

- Thu nhập bình quân /người/năm tăng

- Có nhiều tiến bộ KHKT; và KN tốt được ứng dụng vào cuộc sống

- Bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng được chủ động phòng tránh

- An ninh chính trị ổn định, tệ nạn xã hội giảm

- Sinh hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minh của nhân dân được cải thiện

- Số lượng người dân có việc làm mới sau học nghề ngắn hạn tăng

 

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TTHTCĐ
(Kèm theo Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Tổng số xã, phường, thị trấn:

- Tổng số TTHTCĐ: …… Tỉ lệ TTHTCĐ/xã(phường): …….

- Số TTHTCĐ đã tổ chức tự đánh giá: ……

- Số TTHTCĐ được Phòng GD&ĐT đánh giá:…….

- Kết quả đánh giá: …………..

2. Công tác tập huấn cho cán bộ TTHTCĐ: ….

3. Tổng số người tham gia học tập:…..

- Số người học Chương trình XMC và GDTTSKBC:……

- Số người học nghề ngắn hạn :………..

- Số lượt người tham gia học các chuyên đề:……

- Số lượt người học GD kỹ năng sống:………

- Số người/lượt người học các chương trình khác: ………

4. Các hình thức tổ chức lớp học: ……

5. Kinh phí hoạt động:

- Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước( theo TT 96/2008/TT-BTC):

- Kinh phí do xã hội hóa:

- Kinh phí do học viên tự nguyện đóng góp:

6. Nhận xét chung về kết quả hoạt động của TTHTCĐ: …….

7. Đề xuất kiến nghị:……….

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2553/BGDĐT-GDTX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2553/BGDĐT-GDTX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2013
Ngày hiệu lực18/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2553/BGDĐT-GDTX

Lược đồ Công văn 2553/BGDĐT-GDTX hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2553/BGDĐT-GDTX hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2553/BGDĐT-GDTX
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành18/04/2013
        Ngày hiệu lực18/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2553/BGDĐT-GDTX hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2553/BGDĐT-GDTX hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng

             • 18/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực