Công văn 2561/TCT-CS

Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2561/TCT-CS
V/v: hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 33/CT-HC ngày 20/01/2012 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ nêu vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế

Theo quy định tại Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC thì trong năm 2011, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn vẫn được mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Theo hướng dẫn tại Điểm 4 công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, đối với số hóa đơn đã mua của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2012, nếu từ ngày 01/01/2012 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng và phải báo cáo tình hình sử dụng tại Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2011 theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC.

Căn cứ quy định trên:

- Đối với hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành tổ chức, cá nhân đã mua của cơ quan thuế từ ngày 31/12/2010 trở về trước đã hết giá trị sử dụng từ ngày 01/04/2011.

- Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC được tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn tồn (hóa đơn do Cục Thuế phát hành theo Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC) đã mua của cơ quan thuế trong năm 2011 và phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2011 theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC và Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi quý IV năm 2011, số lượng hóa đơn tồn cuối quý IV (doanh nghiệp không đưa vào số lượng hóa đơn hủy trong kỳ) được coi là số lượng hóa đơn doanh nghiệp đăng ký tiếp tục sử dụng. Doanh nghiệp không được sử dụng đồng thời hóa đơn mua của cơ quan thuế và hóa đơn tự in, đặt in của doanh nghiệp.

2. Về quy định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn không được dùng đồng thời hóa đơn mua của cơ quan thuế và hóa đơn do doanh nghiệp tự in, đặt in.

Theo hướng dẫn tại Điểm 4 công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn không được dùng đồng thời hóa đơn mua của cơ quan thuế và hóa đơn do doanh nghiệp tự in, đặt in.

Để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, đề nghị Cục Thuế cần tăng cường công tác tuyên truyền tới từng doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đã gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế thì đề nghị doanh nghiệp hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế.

3. Về việc doanh nghiệp báo mất hóa đơn, sau đó tìm lại được hóa đơn đã báo mất

Ngày 19/10/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3734/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Hải Dương về xử phạt đối với trường hợp doanh nghiệp báo cáo mất hóa đơn, cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt và doanh nghiệp cũng đã nộp phạt, sau đó doanh nghiệp tìm lại được hóa đơn. (Bản photocopy trình kèm)

Đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ nghiên cứu hướng dẫn đơn vị thực hiện.

4. Về việc sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng ghi lùi ngày, trước ngày mua hóa đơn

Đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ báo cáo trường hợp cụ thể phát sinh tại địa phương và đề xuất biện pháp xử lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2561/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2561/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/07/2012
Ngày hiệu lực 19/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2561/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành 19/07/2012
Ngày hiệu lực 19/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP

  • 19/07/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/07/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực