Công văn 2562/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 2562/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 về đăng ký và sử dụng phần mềm miễn phí của Autodesk do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2562/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 đăng ký sử dụng phần mềm miễn phí của Autodesk


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2562/BGDĐT-CTHSSV
V/v đăng ký và sử dụng các phần mềm miễn phí của Autodesk

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

Các Đại học, Học viện, các Trường đại học, Cao đẳng và Trung cấp Chuyên nghiệp

Ngày 10/04/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo và công ty Autodesk (Hoa Kỳ) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên và giảng viên Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận và được hướng dẫn sử dụng các phần mềm của Autodesk để phát triển các chương trình giảng dạy, giáo trình và các hoạt động liên quan đến việc giảng dạy hoặc hướng dẫn sử dụng phần mềm của Autodesk.

Việc mở rộng các chương trình tại Việt Nam thể hiện cam kết của Autodesk nhằm hỗ trợ các thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế và nghệ sĩ kỹ thuật số trên toàn thế giới. Việc truy cập, sử dụng các phần mềm và các nguồn tài nguyên khác của Autodesk giúp các học sinh, sinh viên và các giảng viên thuận tiện hơn trong công tác giảng dạy các khái niệm về thiết kế cũng như các quy trình thiết lập ngành công nghiệp như:  Mô hình Thông tin Xây dựng (BIM),  Sáng tạo Giải trí Kỹ thuật số, Mô phỏng kỹ thuật số (Digital Prototyping) và Thiết kế bền vững. Chương trình hợp tác này được kỳ vọng thúc đẩy môi trường học tập trong các trường học tại Việt Nam thông qua việc sử dụng các phần mềm của Autodesk bao gồm AutoCad, Maya, 3DS Max, Revit, Inventor và nhiều phần mềm khác.

Sau khi Bản ghi nhớ được ký kết, công ty Autodesk đã xây dựng, cập nhật  01 cổng thông tin riêng dành cho học sinh, sinh viên và các giảng viên Việt Nam. Để đăng ký và sử dụng miễn phí các phần mềm của Autodesk, các học sinh, sinh viên và các giảng viên truy cập và đăng ký trực tiếp tại địa chỉ:

http://www.autodesk.com/education/free-software/academic-resource-center

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 0913459858; 04.38694916; email: btdung@moet.edu.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo công văn số 2562 /BGDĐT-CTHSSV ngày 19 tháng 5 năm 2014)

1. Hiện nay nhà trường đã thành lập đơn vị trực thuộc hoặc bộ phận làm công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm hay chưa?

□        Đã thành lập

□         Chưa thành lập

2. Nếu chưa thành lập thì nhà trường có phân công cán bộ chuyên trách thực hiện công tác này hay không:

□         Có

□         Không

3. Nếu đã thành lập thì đây là đơn vị:

- Độc lập trực thuộc nhà trường, có tài khoản con dấu riêng, tên gọi của đơn vị này?

- Là bộ phận trực thuộc phòng, ban của nhà trường?

4. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách làm công tác hướng nghiệp theo Quyết định số 68/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008 về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

5. Họ tên, số điện thoại, email của giám đốc trung tâm hoặc trưởng bộ phận hoặc cán bộ phụ trách công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm của nhà trường.

6. Nhà trường có đề xuất, kiến nghị gì với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong thời gian tới.

 

BẢN GHI NHỚ

GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CÔNG TY AUTODESK ASIA

Với mục đích mở ra một khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công ty Autodesk Asia (sau đây gọi tắt là Công ty Autodesk) để hỗ trợ học sinh, sinh viên và giảng viên Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận và được hướng dẫn sử dụng các phần mềm của Autodesk để  phát triển các chương trình giảng dạy, giáo trình, và /hoặc các hoạt động liên quan đến việc giảng dạy hoặc hướng dẫn sử dụng phần mềm của Autodesk.

Các Bên nhất trí các nội dung sau:

Điều 1. Trách nhiệm của Công ty Autodesk

a) Dựa trên những điều khoản và điều kiện về giấy phép phần mềm tiêu chuẩn của mình, Công ty Autodesk sẽ cung cấp miễn phí cho các trường tại Việt Nam, trong khuôn khổ của Bản ghi nhớ này, phần mềm Phiên bản Giáo dục của Autodesk nhằm tăng cường các khóa học về thiết kế tại các phòng máy tính thuộc các trường.

b) Tùy thuộc vào nguồn lực sẵn có, công ty Autodesk sẽ nỗ lực ,nhưng không bắt buộc, trong thời hạn của Bản ghi nhớ này, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng  miễn phí  cho giáo viên, giảng viên của các trường được lựa chọn. Bất cứ kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nào cũng chỉ được được thực hiện sau khi có sự trao đổi và thống nhất giữa Bộ GDĐT và Công ty Autodesk.

Công ty Autodesk, trên cơ sở những nỗ lực hợp lý,  sẽ cung cấp miễn phí 01 khóa đào tạo cho các giảng viên nòng cốt đến từ 30 cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam để trở thành các chuyên gia giảng dạy về Công nghệ của Autodesk. Công ty Autodesk sẽ xem xét và thực hiện theo các điều khoản trong chương trình hợp tác được thỏa thuận và Bộ GDĐT sẽ cùng xem xét khả năng thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho các học sinh, sinh viên tại các trường của Việt Nam.

c) Các tài liệu học tập của Autodesk sẽ được cung cấp miễn phí cho các trường thông qua cổng thông tin Giáo dục cộng đồng Autodesk. Các trường có thể đăng ký để nhận được các tài liệu miễn phí, tiếp cận tới kho thông tin và các cơ hội giao lưu, kết nối thông qua cổng thông tin này.

d) Tất cả học sinh các trường sau khi đăng ký có thể sử dụng phiên bản phần mềm sinh viên miễn phí thông qua cổng thông tin Giáo dục cộng đồng Autodesk.

e) Công ty Autodesk sẽ cố gắng, nhưng không bắt buộc, trong thời hạn của  Bản ghi nhớ, cung cấp giáo trình và tài liệu do công ty phát triển cho mục đích sử dụng  tại các trường và hỗ trợ các trường này phát triển các giáo trình giảng dạy mới.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Bộ GDĐT sẽ, thông qua các văn bản nội bộ và website của mình, giới thiệu  về cổng thông tin Giáo dục Cộng đồng Autodesk  cho phép học sinh và giảng viên có thể đăng ký và tải về các phần mềm miễn phí, kho tàng thông tin và có các cơ hội kết nối. Bộ GDĐT sẽ tăng cường giới thiệu về cổng thông tin Giáo dục Cộng đồng giáo dục Autodesk và các phần mềm, tài liệu miễn phí tới học sinh và giảng viên thuộc các trường.

b) Bộ GDĐT sẽ tạo điều kiện để học sinh và giảng viên biết đến và tiếp cận được Trung tâm tài nguyên Autodesk thông qua các văn bản nội bộ và website của mình.

c) Các dự án của học sinh, sinh viên là sự thể hiện áp dụng công nghệ trong học tập.  Bộ GDĐT sẽ xem xét việc hỗ trợ sinh viên tạo ra và đăng ký tham gia các dự án của mình với Giáo dục Cộng đồng Autodesk thông qua sử dụng công nghệ của Autodesk.

d) Bộ GDĐT có thể xem xét, nhưng không bắt buộc,  đưa các nội dung Khoa học Kỹ Thuật số - Digital STEAM (Khoa học, Công nghệ, Nghệ thuật, Toán học), sau khi đã được Bộ thẩm định, vào các trường trung học  và đưa các nội dung về Mô hình Thông tin Xây dựng (BIM), Mô phỏng kỹ thuật số - Digital Prototyping (DP), Sáng tạo Giải trí Kỹ thuật số - Digital Entertainment Creation (DEC) vào các trường sau bậc trung học - bằng cách sử dụng lựa chọn thiết kế sẵn có của phần mềm Autodesk như một phần của giáo trình  giảng dạy.  Bộ GDĐT có thể xem xét cơ hội để Autodesk tham gia thảo luận, góp ý kiến cho việc chuẩn bị hoặc sửa đổi các giáo trình công nghệ này.

e) Tùy theo nguồn lực sẵn có, trong thời hạn của Bản ghi nhớ, Bộ GDĐT sẽ xem xét, nhưng không bắt buộc, sử dụng các hướng dẫn và/hoặc giáo trình tiêu chuẩn của Autodesk để phát triển giáo trình mới về Khoa học Kỹ thuật số (Digital STEAM) , Mô hình Thông tin Xây dựng (BIM); Mô phỏng Kỹ thuật số (DP); Sáng tạo Giải trí Kỹ thuật số (DEC). Bộ GDĐT có thể lồng ghép việc sử dụng phần mềm Autodesk vào các giáo trình mới này và sẽ nghiên cứu, xem xét các điều kiện và lĩnh vực mà phần mềm của Autodesk có thể hỗ trợ nội dung giảng dạy được rộng rãi hơn. Những giáo trình do Bộ GDĐT thiết kế có tích hợp công nghệ Autodesk sẽ được chia sẻ với Autodesk và cho phép đưa ra bên ngoài sử dụng.

f) Tùy theo nguồn lực của mình, trong thời hạn của Bản ghi nhớ, Bộ GDĐT sẽ xem xét, nhưng không bắt buộc, phối hợp cùng Autodesk tổ chức các chương trình đào tạo mang tính học thuật, ý tưởng và /hoặc sản phẩm về các phần mềm của Autodesk cho các giảng viên, học sinh của các khoa, trường có liên quan.

g) Tùy theo nguồn lực của mình, trong thời hạn của Bản ghi nhớ, Bộ GDĐT sẽ xem xét nhưng không bắt buộc, hỗ trợ Autodesk trong hội thảo, dự án liên quan đến các sản phẩm của Autodesk sau khi có sự trao đổi và thống nhất giữa Bộ và Autodesk.

h) Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cho phép Autodesk được tham chiếu tới, công bố và phát hành thông cáo báo chí về việc hợp tác này cho mục đích truyền thông và tiếp thị

Điều 3. Thời hạn hiệu lực của Bản ghi nhớ

Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2014 đến ngày 10/04/2017 và có thể chấm dứt trước thời hạn trên trong các trường hợp sau:

- Bất kỳ bên nào, sau 30 ngày thông báo bằng văn bản, với bất kỳ lý do gì, có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của Bản ghi nhớ trước thời hạn mà không phải chịu trách nhiệm với bên còn lại.

- Một trong hai Bên có thể chấm dứt Bản ghi nhớ nếu bên còn lại vi phạm Bản ghi nhớ và không thể khắc phục vi phạm đó trong vòng 10 ngày kể từ khi có thông báo bằng văn bản về việc vi phạm.

- Bản ghi nhớ này không hạn chế Công ty Autodesk và Bộ GDĐT tham gia các hoạt động tương tự với các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác.

Điều 4. Lệ phí và Chi phí

Trừ khi có sự đồng ý khác của hai Bên, mỗi Bên tự chịu mọi chi phí liên quan đến đàm phán, thực hiện và các hoạt động liên quan trong Bản ghi nhớ này.

Điều 5. Bảo mật và truyền thông

Mỗi Bên có trách nhiệm:

i) Bảo vệ mọi thông tin được cung cấp bởi bên kia nếu được xác định là bí mật hoặc cần được coi là bí mật ("Thông tin mật").

ii) Chỉ sử dụng thông tin mật cho mục đích thực hiện hoạt động trong Bản ghi nhớ này.

iii) Hoặc (a) trả lại tất cả thông tin mật cho các bên cung cấp; hoặc (b) tiêu hủy toàn bộ giấy tờ sao chép của các Thông tin mật ngay khi có yêu cầu của bên cung cấp khi hết hạn hoặc chấm dứt Bản ghi nhớ này.

Thông tin  mật có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: Thông tin về chương trình máy tính, các sản phẩm phần mềm hoặc phần cứng, kế hoạch phát triển sản phẩm, mã, tài liệu, thuật toán, bí quyết, bí mật thương mại, công thức, quy trình, thủ tục, sáng kiến, nghiên cứu, sáng chế (cho dù có bằng sáng chế hoặc không), bản quyền, biểu đồ và thông tin kỹ thuật, kinh doanh, các thông tin khác về kỹ thuật tài chính và tiếp thị, dự báo, chiến lược, tên và chuyên môn của người lao động và chuyên gia tư vấn, khách hàng hay đối tác thông tin, dữ liệu khách hàng.

Điều 6. Quyền sở hữu trí tuệ

Không bên nào sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng hoặc các quyền lợi khác của bên kia mà không được sự đồng ý của bên đó.

Ngoại trừ việc sử dụng thông tin  mật được cho phép, hai bên ghi nhận  rằng, theo Bản ghi nhớ này, mỗi  bên không phải mua lại các tài sản trí tuệ hoặc các tài sản khác, bao gồm bản quyền, thương hiệu, kinh doanh, bí mật thương mại, phương pháp, kỹ thuật, các công trình của tác giả, các tài liệu đào tạo, tài liệu giáo trình hoặc nội dung ("Tài sản trí tuệ")  cũng như quyền sử dụng Tài sản trí tuệ  từ bên còn lại.

Điều 7. Các Luật áp dụng

Các bên sẽ bị ràng buộc bởi tất cả các luật có thể được áp dụng, bao gồm:

- Luật quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quy định của nó ("Luật quản lý xuất khẩu").

- Đạo luật Chống Tham nhũng Hoa Kỳ ("FCPA") hoặc bất kỳ quy định hoặc điều luật theo đó, tất cả các luật chống tham nhũng được áp dụng khác.

- Luật Số: 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI ban hành Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam,.

- Luật Số: 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền.

- Các Luật và quy định khác của Việt Nam.

Mỗi bên phải chịu trách nhiệm đối với hành vi chủ định hoặc không chủ định hoặc hoặc sai sót của cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu, hoặc học sinh, sinh viên (nếu có), trong khuôn khổ các luật  áp dụng.

Các cá nhân, tổ chức được thụ hưởng lợi ích từ Bản ghi nhớ này phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các luật áp dụng trong Bản ghi nhớ này.

Điều 8. Trách nhiệm chung:

Mỗi Bên không phải chịu trách nhiệm về hoạt động có chủ định hoặc không chủ định của Bên kia. Mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với hành vi cố ý hoặc cẩu thả hoặc thiếu sót của mình và của cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu, hoặc sinh viên (nếu có) trực thuộc cho dù bất kể gây ra bằng cách nào, trong phạm vi cho phép của pháp luật áp dụng.

Điều 9. Giới hạn

Không bên nào được phép đưa ra các đảm bảo, một cách rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả việc bảo đảm về thương mại, về quyền không xâm phạm hoặc toàn vẹn vì một mục đích cụ thể nào đó. Trong mọi trường hợp, không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những hậu quả, tổn hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên hoặc mất lợi nhuận, doanh thu, thiện chí, cơ hội hoặc chi phí thay thế hàng hóa hoặc dịch vụ của Bên kia. Trong mọi trường hợp, không Bên nào phải chịu trách nhiệm cho những phát sinh bên ngoài hoặc liên quan tới việc thực hiện hoặc không thực hiện các mục hành động trong Bản ghi nhớ.

Điều 10. Tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào giữa hai bên phát sinh từ việc truyền tải thông tin và thực hiện Bản ghi nhớ này sẽ được giải quyết thông qua thảo luận và đàm phán.

Điều 11: Điều khoản khác

Bản Ghi nhớ này được thành lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, phiên bản tiếng Anh sẽ được sử dụng làm bản chính.

Bản Ghi nhớ được ký tại Hà nội ngày 10 tháng 4 năm 2014 bằng 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, mỗi Bên giữ một bản.

 

ĐẠI DIỆN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngũ Duy Anh
Vụ trưởng,  Vụ Công tác học sinh sinh viên
Bộ Giáo dục và Đào tạo

ĐẠI DIỆN CÔNG TY AUTODESK
George Abraham
Giám đốc Chương trình Giáo dục
Autodesk Asia Pte Ltd.

Ngày..........................................................

 

Người liên hệ chính cho Bản ghi nhớ:

Ông Conway Goh

Giám đốc Chương trình giáo dục Asean

Autodesk Asia Pte Ltd

3 Fusionpolis Way,# 0-21 Symbiosis,

Singapore 138633; 65 64618220             

Ngày…………………………….

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2562/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2562/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2014
Ngày hiệu lực19/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2562/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 2562/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 đăng ký sử dụng phần mềm miễn phí của Autodesk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2562/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 đăng ký sử dụng phần mềm miễn phí của Autodesk
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2562/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành19/05/2014
        Ngày hiệu lực19/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2562/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 đăng ký sử dụng phần mềm miễn phí của Autodesk

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2562/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 đăng ký sử dụng phần mềm miễn phí của Autodesk

           • 19/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực