Công văn 2565/CTS-KSTS

Công văn 2565/CTS-KSTS phối hợp xử lý thiết bị kích sóng điện thoại di động do Cục Tần số vô tuyến điện ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2565/CTS-KSTS phối hợp xử lý thiết bị kích sóng điện thoại di động


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2565/CTS-KSTS
V/v: Phối hợp xử lý thiết bị kích sóng điện thoại di động

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Trong thời gian gần đây, Cục Tần số VTĐ đã phát hiện nhiều sản phẩm thiết b phát lp vô tuyến điện (hay còn gọi thiết bị kích sóng điện thoại di động) không đáp ứng các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện và các quy định trong công tác qun lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông (không có giấy chứng nhận hợp quy) là nguyên nhân gây can nhiễu cho các mạng thông tin di động.

Theo dữ liệu của Cục Vin thông - Bộ Thông tin & Truyền thông cung cấp, từ năm 2009 đến 4/2012 Cục Vin thông đã cấp 55 giấy chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm thiết bị kích sóng điện thoại di động. Tuy nhiên qua tìm hiểu, Cục Tần số VTĐ được biết trên thị trường một số doanh nghiệp có rao bán nhiều chủng loại thiết bị kích sóng điện thoại chưa được cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tần số vô tuyến điện và để ngăn ngừa can nhiễu có hại cho các mạng thông tin di động, Cục Tần s VTĐ đề nghị Tổng cục Hải quan Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành các biện pháp kiểm soát, giám sát hải quan đối với việc nhập khẩu các loại thiết b kích sóng điện thoại di đng không đáp ứng các quy đnh của pháp luật v tần số vô tuyến điện và các quy định trong công tác quán lý chất luợng sản phẩm, hàng hóa.

Cục Tần số vô tuyến điện xin gửi kèm:

Danh sách Giấy chng nhận hợp quy cấp cho thiết bị phát lặp trong hệ thống thông tin di động từ năm 2009 đến 4/2012;

Rất mong nhận được sự hợp tác của Tổng cục.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KSTS.THL.04

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Lâm

 


PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY CẤP CHO THIẾT BỊ PHÁT LẶP TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY
(Kèm theo công văn số 436/CVT-CL ngày 27 tháng 4 năm 2012)

STT

Số GCN

Tên sản phẩm

Ký hiệu

Băng tần (MHz)

Hãng sản xuất

Tên đơn vị

Ghi chú

1

A04930106
10AE01A2

Thiết bị phát lặp tuyến điện

TE-4101G23

900

Shenzhen Ledmate Technology Co., Ltd

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và giải pháp công ngh Hạnh Linh

Hà Nội

2

A05091406
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

WR-218910

900/1800/ 2100

Fujian Sunnada Communication Co., Ltd

Công ty TNHH Thiên Việt

Hà Nội

3

A07500709
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

MTB-52-
09-DF-03

900

Netop Technology Co., Ltd

Công ty C phn công nghệ cao DKD

Hà Nội

4

A10612211
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

RA-7800

1800/2100

Comba Telecom Ltd

Công ty Cổ phần phát triển cơ s hạ tầng viễn thông

Hà Nội

5

A10812411
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

GZF9001 8002100-V

900/1800/ 2100

Wuhan Hongxin Communication technology Co., Ltd

Công ty Cổ phần Thiết bị & Dịch vụ Điện tử Viễn thông

Hà Nội

6

A10972611
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

CR900-1800- 2100-
20A-
60VN

900/1800/ 2100

Eyecom
Telecommunication Equipments Limited

Công ty Cổ phần công nghệ Đông Dương

Hà Nội

7

A05512206
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến WCDMA

ICS-W20

2100

Fujitsu Network Communications Inc

Công ty TNHH Các hệ thống viễn thông VNPT-FUJITSU

Hà Nội

8

A07510709
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến WCDMA

RO-40-

1821-NF-03

1800/2100

Netop Technology Co., Ltd

Công ty C phần công ngh cao DKD

Hà Nội

9

A06770906
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

RO-40-1821-NF-03

1800/2100

Rosenberger Asia Pacific Electronic Co., Ltd

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Hoàng Gia

Hà Nội

10

A08521907
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

RA-7800

1800/2100

Comba Telecom Ltd

Công ty C phần Viễn thông Đông Dương

Hà Nội

11

A10442408
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

Master- Unit/Rem ote Unit 10W

1800/2100

Shenzhen Guanri Technology Co., Ltd

Công ty C phần tập đoàn MV

Hà Nội

12

A13231210
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

SGR-R3B0- RF/DB1-WB1/20/ MY/VN/ GP/0127

1800/2100

Shenzhen GrenTech Communication Co., Ltd

Công ty C phần công ngh cao DKD

Hà Nội

13

A14390411
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến đin

RO-40- 1821-NF 03 (RU)

1800/2100

Rosenberger Asia Pacific Electronic Co., Ltd

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông

Hà Nội

14

A00651901
12AE01A2

Thiết bị phát lặp tuyến đin

RO-43- 1821-NF- 02(DRU)

1800/2100

Rosenberger Asia Pacific Electronic Co., Ltd

Công ty Cổ phần công nghệ cao DKD

Hà Nội

15

A03091703
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến

ICS 20W

2100

SAMJI Electronics Co., Ltd

Công ty TNHH VKX

Hà Nội

16

A16762712
11
AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến

VB-2200

1800/2100

Coiler Corporation

Công ty Cổ phn Viễn Thông Hà Nội

Hà Nội

17

A16772712
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến

VB-900

900

Coiler Corporation

Công ty Cổ phần Viễn Thông Hà Nội

Hà Nội

18

A00261301
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến WCDMA

GRP- WCDF1-
17

2100

Shenzhen Grentech Co., Ltd

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Hoàng Gia

Hà Nội

19

A00271301
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến WCDMA

GRP-WCDF1-
33

2100

Shenzhen Grentech Co., Ltd

Công ty Cổ phần Đu tư và Công nghệ Hoàng Gia

Hà Nội

20

A00281301
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến WCDMA

GRP-WCDHT
F2-40

2100

Shenzhen Grentech Co., Ltd

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Hoàng Gia

Hà Nội

21

A02011603
12AE01A2

Thiết bị phát lặp tuyến

SGR-
R3C0-SFI/C3/2
3/MY

2100

Shenzhen Grentech RF Communication Limited

Công ty Cổ phần công nghệ cao DKD

Hà Nội

22

A02021603
12AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến

SGR-R3C0-SPI/C3/3 3/MY

2100

Shenzhen Grentech RF Communication Limited

Công ty C phn công nghệ cao DKD

Hà Nội

23

A02031603
12AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến

SGR- R3C0

2100

Shenzhen Grentech RF Communication Limited

Cổng ty Cổ phần công nghệ cao DKD

Hà Nội

24

A03071204
12AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến

RO-43- 1821-NF- 02 (DRU)

1800/2100

Rosenberger Asia Pacific Electronic Co., Ltd

Công ty C phần phát triển dịch vụ viễn thông ITC

Hà Nội

25

A11670809
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến

W20-
GDW

900/1800/ 2100

FOSHAN AMPLITEC TECH DEVELOPMENT CO., LTD

Công ty C phần công nghệ cao DKD

Hà Nội

26

A09010807
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến

AC3080

900/1800

Sunwave Communications Co., Ltd

Công ty TNHH Thiên Việt

Hà Nội

27

A11500309
09AE01A2

Thiết bị phát Iặp vô tuyến

SGR-R3B1C-100m/S/
V

900/1800/ 2100

Shenzhen Grentech
Co., Ltd

Công ty Cổ phần công nghệ liên kết truyền thông

Hà Nội

28

A12750110
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến

GZF-V
(1800 MHz)

1800

Wuhan Hongxin Communication technology Co., Ltd

Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ MV

Hà Nội

29

B20580812
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM/ W- CDMA FDD

FSN-W1-2118-1

900/1800

LGC Wireless Inc.

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Đông Dương

TP.HCM

30

B03292203
12AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM/WC DMA

RO-40- 1821-NF- 03 (RU)

900/1800

ROSENBERGER ASIA PACIFIC ELECTRONIC CO., LTD

Công ty Cổ phn Công nghệ Viễn Thông Đông Dương

TP.HCM

31

B07412308
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến WCDMA

FWP-9416000MOD

900/1800

ADC Telecommunications, Inc.

Công ty C phần Công nghệ Viễn Thông Đông Dương

TP.HCM

32

B12570311
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

AM-40-1821-NP

900/1800

NETOP
TECHNOLOGY CO., LTD

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Đông Dương

TP.HCM

33

B12580311
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

AM-40-
21-NF

900/1800

NETOP
TECHNOLOGY CO., LTD

Công ty C phần Công nghệ viễn Thông Đông Dương

TP.HCM

34

B00301201
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM

BMB0900
-150-SG07

900/1800

BRAVO TECH (SHENZHEN) CO., LTD

Công ty Cổ phần Công nghệ Vin Thông Đông Dương

TP.HCM

35

B00311201
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM

BMB1800-120-SG11

900/1800

BRAVO TECH (SHENZHEN) CO., LTD

Công ty C phần Công nghệ Viễn Thông Đông Dương

TP.HCM

36

B00321201
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM

2MB0918-120-GD01

900/1800

BRAVO TECH (SHENZHEN) CO., LTD

ng ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Đông Dương

TP.HCM

37

B07402308
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM

FWP-7416000MOD

900/1800

ADC Telecommunications, Inc.

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Đông Dương

TP.HCM

38

B11680910
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện dùng trong hệ thống thông tin di động 3G

FP2-00000000 00000111 (FWP- 9420000MOD)

900/1800

ADC
Telecommunications, Inc.

Công ty C phần Công nghệ Viễn Thông Đông Dương

TP.HCM

39

B13472711
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

AM-40-
21-NF

900/1800

NETOP
TECHNOLOGY CO., LTD

CÔNG TY C PHẦN CÔNG NGHỆ VÔ TUYẾN TIÊN TIẾN

TP.HCM

40

B13650412
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

SB-2100

900/1800

Comba Telecom Ltd.

CÔNG TY CỔ PHN CÔNG NGHỆ VÔ TUYN TIÊN TIẾN

TP.HCM

41

B01121402
12AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM/WC DMA

SGR-R3B0-HT/DW-WW/46/M Y/0162

900/1800

Shenzhen Grentech RF Communication Limited

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Sứ

TP.HCM

42

B01131402
1
2AE01A2

Thiết bphát lặp vô tuyến WCDMA

SGR- R3C0- RF/B1/40/ MY/VN/V T/0172

900/1800

Shenzhen Grentech RF Communication Limited

Công ty cổ phần đu tư và xây dựng Thiên Sứ

TP.HCM

43

B00941402
11AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM/ W- CDMA FDD

RA-7800

900/1800

Comba Telecom Ltd.

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng viễn thông Kolia Phú Quốc

TP.HCM

44

B11051811
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

AM-40- 21-NF

900/1800

NETOP
TECHNOLOGY CO., LTD

Công ty c phn viễn thông Tân Tạo

TP.HCM

45

B11061811
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

AM-40-1821-NF

900/1800

NETOP
TECHNOLOGY CO., LTD

Công ty cổ phần viễn thông Tân Tạo

TP.HCM

46

B12600411
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

AM-40- 21-NF

900/1800

NETOP
TECHNOLOGY CO., LTD

Công ty TNHH Đầu tư Thăng Long

TP.HCM

47

B12590411
09AE01A2

Thiết b phát lặp vô tuyến điện

AM-40-
1821-NF

900/1800

NETOP
TECHNOLOGY CO., LTD

Công ty TNHH Đầu tư Thăng Long

TP.HCM

48

B12891211
09AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

2MB1821-150-
DW01

900/1800

BRAVO TECH (SHENZHEN) CO., LTD

Công ty TNHH Đầu tư Thăng Long

TP.HCM

49

B00220601
12AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM/ W- CDMA FDD

RA-7800

900/1800

Comba Telecom Ltd.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Viễn thông Đại An

TP.HCM

50

B00431301
12AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM/WC DMA

2MB1821- 150-
DW01

900/1800

BRAVO TECH INC

Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Đại Dương

TP.HCM

51

B03662803
12AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến GSM/ W- CDMA FDD

DRS-21180-R

900/1800

Fujian Sunnada Communication Co., Ltd.

Công ty TNHH Hưng Kim

TP.HCM

52

B12452212
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến WCDMA

MP-2110

900/1800

Fujian Sunnada Communication Co., Ltd.

Công ty TNHH Hưng Kim

TP.HCM

53

B04351405
10AE01A2

Thiết bị phát lặp vô tuyến điện

YX520I

900/1800

WI-EX

Công ty TNHH Hưng Kim

TP.HCM

54

B07201107
11AE01A2

Thiết b phát lặp vô tuyến điện

RO-40-21-NF-
02(RU)

900/1800

ROSENBERGER ASIA PACIFIC
ELECTRONIC CO., LTD

Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông Sao Phương Nam

TP.HCM

55

B06281307
10AE01A2

Thiết bphát lặp vô tuyến điện GSM

C10-GD

900/1800

FoshanAmplitec Tech Development Co., Ltd

Công ty TNHH vô tuyến điện Viễn Thông

TP.HCM

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2565/CTS-KSTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2565/CTS-KSTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2012
Ngày hiệu lực06/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2565/CTS-KSTS phối hợp xử lý thiết bị kích sóng điện thoại di động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2565/CTS-KSTS phối hợp xử lý thiết bị kích sóng điện thoại di động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2565/CTS-KSTS
        Cơ quan ban hànhCục Tần số vô tuyến điện
        Người kýNguyễn Ngọc Lâm
        Ngày ban hành06/11/2012
        Ngày hiệu lực06/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2565/CTS-KSTS phối hợp xử lý thiết bị kích sóng điện thoại di động

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2565/CTS-KSTS phối hợp xử lý thiết bị kích sóng điện thoại di động

              • 06/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực