Công văn 2565/STP-BTTP

Công văn 2565/STP-BTTP thực hiện chế độ báo cáo và đăng ký thông tin do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2565/STP-BTTP thực hiện chế độ báo cáo đăng ký thông tin


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2565/STP-BTTP
V/v thực hiện chế độ báo cáo và đăng ký thông tin

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

Theo quy định tại Điều 55 Nghị đinh 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (bao gồm doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề trong đó có đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản) thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2011 được tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị định 17/2010/NĐ-CP Tuy nhiên, các doanh nghiệp nêu trên muốn thực hiện bán đấu giá các loại tài sản được quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 của Nghị định 17/2010/NĐ-CP thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên;

- Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản.

Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chưa đáp ứng đủ các điều kiện phải thực hiện việc chuyển đổi cho phù hợp với các quy định nêu trên để có thể thực hiện chức năng bán đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP quy định tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện đăng ký danh sách đấu giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên của tổ chức mình tại Sở Tư pháp nơi tổ chức bán đấu giá tài sản đặt trụ sở chính; đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung đấu giá viên của chi nhánh của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của chi nhánh. Hồ sơ đăng ký gồm một bộ giấy tờ sau đây:

- Văn bản đề nghị của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, kèm theo danh sách đấu giá viên;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

- Bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động.

Để thực hiện theo quy định nêu trên, Sở Tư pháp yêu cầu các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chưa đăng ký đấu giá viên tại Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký đấu giá viên theo mẫu đính kèm Công văn này.

Đồng thời, Điều 20 Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP quy định các tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện việc báo cáo về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản theo định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu.

Về thời gian báo cáo, theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư 08/2011/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp thì đối với báo cáo 06 tháng, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau; đối với báo cáo hàng năm, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau; đối với báo cáo đột xuất theo yêu cầu, thời điểm lấy số liệu thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan, tổ chức gửi báo cáo về cơ quan nhận báo cáo chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo trong trường hợp báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm. Đối với báo cáo thống kê cơ sở đột xuất, thời gian gửi báo cáo được ghi tại văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo.

Do đó, Sở Tư pháp yêu cầu các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo các quy định nêu trên.

Ngoài ra, để chuẩn bị tổ chức hội nghị về công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố, Sở Tư pháp đề nghị các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện báo cáo về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản 06 tháng đầu năm 2011 của đơn vị mình (thời gian lấy số liệu từ 30 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 3 năm 2011) và gửi về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 31 tháng 5 năm 2011. Về nội dung báo cáo, đề nghị các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện theo Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP và lập biểu thống kê theo mẫu số 22b/BTP/BTTP-ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP.

Ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, theo quy định của Thông tư 08/2011/TT-BTP thì các tổ chức bán đấu giá tài sản phải gửi tệp tin điện tử của báo cáo thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với Sở Tư pháp. Vì vậy, đề nghị các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký địa chỉ thư điện tử chính thức của doanh nghiệp mình để gửi báo cáo theo quy định và tạo thuận lợi trong việc trao đổi các thông tin khác. Việc đăng ký địa chỉ thư điện tử được thực hiện bằng văn bản và gửi kèm theo báo cáo.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ: Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp, số 141-143 Pasteur phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh; số điện thoại và số Fax: (08) 38225368.

(Đính kèm Mẫu báo cáo số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP mẫu số 22b/BTP/BTTP-ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư 08/2011/TT-BTP và Mẫu đăng ký danh sách đấu giá viên)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu (VT-BTTP)Qt.

GIÁM ĐỐC
Ngô Minh Hồng

 

DOANH NGHIỆP
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /BC-BĐG

Tỉnh (Thành phố), ngày     tháng      năm

 

BÁO CÁO

Về tổ chức và hoạt động

Từ ngày...... tháng.... năm..... đến ngày .... tháng.... năm

Kính gửi:

1. Về cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/nhân viên: , trong đó:

+ Chức danh Giám đốc, Phó giám đốc (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên):

+ Số đấu giá viên (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên):

+ Trình độ chuyên môn của đấu giá viên (đại học luật, đại học khác, trình độ quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ .....):

- Số nhân viên hợp đồng:

2. Tình hình hoạt động

a) Những kết quả đã đạt được:

- Tổng số hợp đồng đã ký kết:

- Tổng giá trị hợp đồng tính theo giá khởi điểm:

- Tổng số hợp đồng đã thực hiện;

- Tổng số cuộc đấu giá thành:......., chiếm ......%

- Tổng giá trị tài sản bán được:

- Tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm:

- Tổng số chi phí bán đấu giá thu được:

b) Những loại tài sản bán đấu giá chủ yếu (số lượng hợp đồng, giá trị của loại hợp đồng; tỷ lệ %/tổng giá trị hợp đồng)

- Tài sản để thi hành án:

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, sung quỹ nhà nước:

- Tài sản bảo đảm:

- Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức:

- Tài sản nhà nước:

c) Những khó khăn, hạn chế trong hoạt động:

3. Đề xuất, kiến nghị:

a) Đối với UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan ở địa phương:

b) Đối với các Bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương:

 

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- …

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2565/STP-BTTP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2565/STP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/2011
Ngày hiệu lực 24/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2565/STP-BTTP

Lược đồ Công văn 2565/STP-BTTP thực hiện chế độ báo cáo đăng ký thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2565/STP-BTTP thực hiện chế độ báo cáo đăng ký thông tin
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2565/STP-BTTP
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Ngô Minh Hồng
Ngày ban hành 24/05/2011
Ngày hiệu lực 24/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2565/STP-BTTP thực hiện chế độ báo cáo đăng ký thông tin

Lịch sử hiệu lực Công văn 2565/STP-BTTP thực hiện chế độ báo cáo đăng ký thông tin

  • 24/05/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/05/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực