Công văn 2574/UBND-ĐC

Công văn 2574/UBND-ĐC năm 2015 về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Công văn 2574/UBND-ĐC 2015 quy hoạch sử dụng đất 2020 lập kế hoạch kỳ cuối Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2574/UBND-ĐC
V/v điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

 

Thực hiện nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.

Để triển khai thực hiện tốt công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh đảm bảo thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2015; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn; phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, phân bố quỹ đất phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh đảm bảo quy định và thời gian để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2015, trình Chính phủ xét duyệt.

- Xây dựng đề cương, dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/6/2015.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

- Cân đối nguồn kinh phí, bố trí ngân sách cấp huyện thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015)- rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án trọng điểm cấp huyện có sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn; khẩn trương báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 610/UBND-ĐC ngày 02/02/2015 và Công văn số 121 /STNMT-QLĐĐ ngày 04/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tài chính

- Cân đối, bố trí kinh phí cho công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện lập dự toán, phân bổ nguồn ngân sách thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các công trình, dự án có sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, lĩnh vực theo từng đơn vị hành chính cấp huyện; khẩn trương gửi báo cáo đăng ký nhu cầu sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường theo nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 610/UBND-ĐC ngày 02/02/2015 và Công văn số 121/STNMT-QLĐĐ ngày 04/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Một số nội dung khác

- Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện cần phải cập nhật các công trình, dự án phát sinh hoặc thay đổi quy mô diện tích làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh là cơ sở để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện; làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện đảm bảo chất lượng, thời gian./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP, các CV;
-
Lưu VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Thuộc tính Công văn 2574/UBND-ĐC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2574/UBND-ĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2015
Ngày hiệu lực28/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2574/UBND-ĐC 2015 quy hoạch sử dụng đất 2020 lập kế hoạch kỳ cuối Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2574/UBND-ĐC 2015 quy hoạch sử dụng đất 2020 lập kế hoạch kỳ cuối Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2574/UBND-ĐC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành28/05/2015
        Ngày hiệu lực28/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2574/UBND-ĐC 2015 quy hoạch sử dụng đất 2020 lập kế hoạch kỳ cuối Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2574/UBND-ĐC 2015 quy hoạch sử dụng đất 2020 lập kế hoạch kỳ cuối Thừa Thiên Huế

           • 28/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực