Công văn 2580/BTC-QLCS

Công văn 2580/BTC-QLCS năm 2019 về mua xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động theo đề nghị của Ông Vũ Hồ Quang, địa chỉ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2580/BTC-QLCS 2019 về mua xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2580/BTC-QLCS
V/v mua xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động theo đề nghị của Ông Vũ Hồ Quang, địa chỉ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Vũ Hồ Quang.
(địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang)

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 1193/VPCP-ĐMDN ngày 13/02/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Ông Vũ Hồ Quang, địa chỉ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang về việc mua xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động. Về vấn đề này; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến việc mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ NSNN đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đo, vùng đặc biệt khó khăn”; trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 11670/VPCP-ĐMDN ngày 29/11/2018 chuyển câu hỏi của Ông Vũ Hồ Quang, địa chỉ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang gửi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ về việc đề nghị mua xe ô tô chuyên dụng chiếu phim lưu động đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời Ông Quang theo thẩm quyền; Bộ Tài chính đã có Công văn số 16351/BTC-QLCS ngày 27/12/2018 trả lời Ông Quang về nội dung này ính kèm).

2. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2019); trong đó:

- Tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 17, Khoản 2, 3, 4 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định:

“Điều 17. Xe ô tô chuyên dùng

2. Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu,...).

3. Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn bin hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang l,...).

4. Xe ô tô tải.

5. Xe ô tô bán tải.

6. Xe ô tô trên 16 chngồi.

7. Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù.

Điều 18. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng

...2. Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 17 Nghị định này

Bộ, cơ quan trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đng nhân dân cấp tỉnh) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Riêng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, người đứng đầu đơn vị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng mức giá) tại đơn vị.

3. Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định này, trường hợp cần thiết phải trang bị, Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đng nhân dân cấp tỉnh) báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về đi tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa trước khi quyết định áp dụng.

4. Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được công khai trên Cng thông tin điện tcủa Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cp tỉnh và được gửi cơ quan Kho bạc nhà nước đthực hiện kiểm soát chi theo quy định của pháp luật.”

- Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định:

“Điều 25. Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng

1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này, Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

a) Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có phù hợp với tiêu chun, định mức được ban hành theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này thì tiếp tục quản lý, sử dụng; số xe này được tính trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành.

b) Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này thì thực hiện xử lý theo các hình thức quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Việc thực hiện xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp tiêu chuẩn, định mức phải hoàn thành chậm nhất 06 tháng kể từ ngày cơ quan, người có thm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này.

2. Trong thời gian cơ quan, người có thẩm quyền chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã được trang bị theo đúng tiêu chun, định mức được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, không thực hiện việc giao, mua mới, điều chuyn; sau khi cơ quan, người có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này, bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc sắp xếp, xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Ông Vũ Hồ Quang liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Bắc Giang để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được cơ quan, người có thm quyền ban hành theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định; trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xem xét, quyết định việc trang bị 01 xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động theo Đề án thực hiện Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để Ông Vũ Hồ Quang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)

- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
- Sở V
ăn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC
I);
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Tạ Thanh Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2580/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2580/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2019
Ngày hiệu lực07/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2580/BTC-QLCS 2019 về mua xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2580/BTC-QLCS 2019 về mua xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2580/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTạ Thanh Tú
        Ngày ban hành07/03/2019
        Ngày hiệu lực07/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2580/BTC-QLCS 2019 về mua xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2580/BTC-QLCS 2019 về mua xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động

           • 07/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực