Công văn 2596/UBND-XD

Công văn 2596/UBND-XD ủy quyền trong đầu tư xây dựng và phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2596/UBND-XD ủy quyền trong đầu tư xây dựng và phê duyệt dự toán


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2596/UBND-XD
V/v ủy quyền trong đầu tư xây dựng và phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch

Kon Tum, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã.

 

Căn cứ Điều 40 Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ điểm 1.2 khoản 1 mục IV phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thể UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban sáng ngày 07/12/2007;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Xây dựng - Sở Kế hoạch Đầu tư - Sở Giao thông vận tải - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính - Sở Công nghiệp tại Biên bản cuộc họp số 01 ngày 27/11/2007 kèm theo văn bản số 368/SXD ngày 28/11/2007 của Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Kế hoạch Đầu tư - Sở Xây dựng - Sở Tài chính - Sở Giao thông vận tải - Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn - Sở Tư pháp - Kho bạc Nhà nước tỉnh - UBND thị xã Kon Tum tại Biên bản cuộc họp ngày 14/11/2007 kèm theo văn bản số 1852/SKHĐT-TĐ ngày 14/11/2007 của Sở Kế hoạch Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 2079/CV-STC ngày 26/11/2007;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn đối với các công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy quyền cho Sở Kế hoạch Đầu tư quyết định đầu tư xây dựng các công trình có mức đầu tư không lớn hơn 01 (một) tỷ đồng.

2. Ủy quyền cho Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có mức đầu tư không lớn hơn 07 (bảy) tỷ đồng.

3. Ủy quyền cho chủ đầu tư xem xét gia hạn hợp đồng với thời gian không quá 1/3 thời gian hợp đồng đã ký. Ngoài thời hạn này, chủ đầu tư báo cấp có thẩm quyền xem xét sau khi có ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư.

4. Về thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch:

4.1. Giao các sở chuyên ngành thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập mới, điều chỉnh các dự án quy hoạch, các đề án sự nghiệp thuộc ngành mình quản lý.

4.2. Giao UBND các huyện, thị xã thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các dự án quy hoạch cấp xã do mình làm chủ đầu tư (quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngành, lãnh thổ; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất …). Nếu các huyện, thị xã không đủ điều kiện và năng lực thẩm định thì đề nghị các sở chuyên ngành thẩm định trước khi phê duyệt.

UBND tỉnh Kon Tum báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã biết thực hiện.

Các văn bản trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, XD, NL, VX, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Thuộc tính Công văn 2596/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2596/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực07/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước

Lược đồ Công văn 2596/UBND-XD ủy quyền trong đầu tư xây dựng và phê duyệt dự toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2596/UBND-XD ủy quyền trong đầu tư xây dựng và phê duyệt dự toán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2596/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýHà Ban
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực07/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2596/UBND-XD ủy quyền trong đầu tư xây dựng và phê duyệt dự toán

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2596/UBND-XD ủy quyền trong đầu tư xây dựng và phê duyệt dự toán

            • 07/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực