Công văn 2598/BKHCN-TTra

Công văn 2598/BKHCN-TTra năm 2014 trả lời Tổng cục Hải quan về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2598/BKHCN-TTra 2014 ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2598/BKHCN-TTra
V/v trả lời Tổng cục Hải quan về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 6011/TCHQ-GSQL đề ngày 28/5/2014 của Quý Tổng cục về việc trao đổi, đề nghị có ý kiến liên quan đến ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

1. Về nguyên tắc, hàng hóa lưu thông tại Việt Nam không phân biệt sản xuất trong nước hay nhập khẩu đều phải thực hiện ghi nhãn theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa (Nghị định số 89/2006/NĐ-CP) ngoài ra tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, buôn bán hàng hóa còn phải thực hiện theo những quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan. Các trường hợp không bắt buộc phải ghi nhãn cũng đã được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.

Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP quy định: Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

2. Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP quy định: Lưu thông hàng hóa là hoạt động trưng bày, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu có nghĩa vụ chứng minh hàng hóa nhập khẩu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.

Tại Công văn số 3779/BKHCN-TĐC ngày 15/11/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời Công văn số 6494/TCHQ-PC ngày 01/11/2003 của Tổng cục Hải quan đã thống nhất ý kiến: Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì không vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhưng tổ chức, cá nhân phải bổ sung nhãn phụ bằng tiếng Việt trước khi đưa ra lưu thông (với điều kiện hàng hóa phải có nhãn gốc theo quy định).

3. Liên quan đến Công văn số 341/TTra ngày 25/10/2011 của Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ: Đây là văn bản trao đổi ý kiến chuyên môn về một vụ việc cụ thể liên quan đến sản phẩm cụ thể (có mẫu sản phẩm thực phẩm chức năng được gửi kèm để lấy ý kiến). Qua xem xét sản phẩm và các thông tin trên sản phẩm cho thấy sản phẩm nhập khẩu là sản phẩm hoàn chỉnh, đã thực hiện ghi nhãn và đã có nhãn phụ bằng tiếng Việt kèm theo. Đối chiếu với quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, Thanh tra Bộ đã phân tích và xác định hành vi vi phạm về ghi nhãn đối với sản phẩm này. Do vậy, ý kiến chuyên môn tại Văn bản số 341/TTra không thể sử dụng để áp dụng cho các trường hợp khác khi xử lý vi phạm về nhãn hàng hóa.

4. Về ghi xuất xứ

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 89/2006/NĐ-CP, cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: ghi "sản xuất tại" hoặc "chế tạo tại" hoặc “xuất xứ” kèm tên nước hay vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó. Mặt khác, theo quy định tại điểm 3, Mục II Thông tư số 89/2006/NĐ-CP nhãn hàng hóa">09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP thì tên tổ chức, cá nhân và địa danh không được viết tắt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với nội dung Quý Tổng cục đề nghị trao đổi. Một số ý kiến đề xuất của Quý Tổng cục sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, nghiên cứu khi sửa đổi Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu: VT, TTra.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2598/BKHCN-TTra

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2598/BKHCN-TTra
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/07/2014
Ngày hiệu lực 22/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2598/BKHCN-TTra 2014 ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2598/BKHCN-TTra 2014 ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2598/BKHCN-TTra
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Việt Thanh
Ngày ban hành 22/07/2014
Ngày hiệu lực 22/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2598/BKHCN-TTra 2014 ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 2598/BKHCN-TTra 2014 ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

  • 22/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực