Công văn 2599/BHXH-TCCB

Công văn 2599/BHXH-TCCB năm 2014 rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chế độ phụ cấp lương đối với công viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2599/BHXH-TCCB 2014 chế độ phụ cấp lương công viên chức Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2599/BHXH-TCCB
V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với CCVC

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 27/6/2014, Bộ Nội vụ có Công văn số 2347/BNV-TL yêu cầu rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương và tiền lương tăng thêm đối với công chức, viên chức. Để có cơ sở xây dựng báo cáo Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp hiện hành đối với công chức, viên chức và hệ số tiền lương tăng thêm của đơn vị và lập biểu báo cáo (theo biểu số 1, biểu số 2, biểu số 3 và biểu số 4 đính kèm).

2. Đánh giá những mặt được, mặt hạn chế về các đối tượng hưởng, điều kiện áp dụng, mức hưởng, cách chi trả đối với từng loại phụ cấp cụ thể và tiền lương tăng thêm, trong đó nêu rõ những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng loại phụ cấp cụ thể.

3. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng, điều kiện áp dụng, mức hưởng, cách chi trả phụ cấp và hệ số tiền lương tăng thêm, trong đó nêu rõ lý do đề xuất.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/7/2014, đồng thời gửi bản mềm biểu số 1, biểu số 2, biểu số 3 và biểu số 4 (phông chữ Times New Roman; dấu ngăn cách là dấu ".", ví dụ: hệ số lương 2.67, hệ số phụ cấp chức vụ 0.7) về địa chỉ hòm thư điện tử tqthang@vss.gov.vn để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCCB (5).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh


Biểu số 1

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: …..

DANH SÁCH LƯƠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG

Tháng 6 năm 2014
(Kèm theo Công văn số 2599/BHXH-TCCB ngày 16/7/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Số thứ tự

Nội dung

Chức vụ, chức danh

Tiền lương theo ngạch, bậc chức danh

Các chế độ phụ cấp lương

Ghi chú

Đơn vị

Đối tượng

Tên

Tỷ lệ hưởng (nếu có)

Hệ số lương

Thành tiền

Phụ cấp chức vụ

Phụ cấp thâm niên vượt khung

……

Chế đ phụ cấp khác (nếu có)

Tổng số tiền phụ cấp được hưởng (nghìn đồng)

Hệ số phụ cấp

Thành tiền (nghìn đồng)

Tỷ lệ vượt khung

Hệ số phụ cấp

Thành tiền (nghìn đồng)

Hệ số phụ cấp

Thành tiền (nghìn đồng)

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=4+7+..

11

A

 

 

VĂN PHÒNG BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

Giám đốc

 

6.78

7,797

 

 

6%

0.4068

467.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn B

TP. Giám định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thị A

Giám định BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Văn C

Chế độ BHXH

85%

1.989

2,287.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

LĐHĐ tạm tuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lê Thị B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

LĐHĐ 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn H

Lái xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lê Thị B

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

LĐHĐ ngoài số lượng được phê duyệt (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lê Thị B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

BHXH CẤP HUYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

BHXH HUYỆN A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn B

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thị A

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lê Thị H

Giám định BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Văn C

Chế độ BHXH

85%

1.989

2,287.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

LĐHĐ tạm tuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lê Thị B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

LĐHĐ 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn H

Lái xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lê Thị B

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

LĐHĐ ngoài số lượng được phê duyệt (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lê Th B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

BHXH HUYỆN B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bn

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TCCB (TC-HC)

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

1. Đối với viên chức (tập sự) hoặc HĐLĐ tạm tuyển, hưởng lương hệ số như sau:

VD: ông Nguyễn Văn C là viên chức Chế độ BHXH đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự hưởng 85% ngạch chuyên viên, hệ số 2,34.

2.34 x 85% = 1.989

1.989 x 1,150 = 2287.35

Được đưa vào biểu mẫu như sau:

Cột 1 (Tỷ lệ hệ số lương được hưởng):

Cột 2 (Hệ số lương): 1.989

Cột 3 (Thành tiền): 2287.35

2. Đối với HĐLĐ tạm tuyển đang hưởng 85% lương chuyên viên, chuyên viên cao đẳng, cán sự được tính tương tự như VD trên.

3. Đối với phụ cấp thâm niên vượt khung được tính như sau:

VD: ông Nguyễn Văn A, Giám đốc, hưởng lương hệ số lương như sau:

6.78 x 6% = 0.4068

0.407 x 1,150 = 467.82

Được đưa vào biểu mẫu như sau:

Cột 5 (Tỷ lệ phụ cấp TNVK):                   6%

Cột 6 (hệ số phụ cấp):                            0.4068

Cột 2 (thành tiền):                                              467.82

Các trường hợp khác tương tự như VD trên.

4. Tổng số tiền phụ cấp được hưởng (cột 12) chỉ tính tổng số tiền các loại phụ cấp được hưởng.

5. Mức lương cơ sở tại thời điểm tính là: 1,150 (ngàn đồng).

6. Tổng số người trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014

7. Các chế độ phụ cấp lương:

Sắp xếp phụ cấp theo thứ tự: phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,....

8. Số liệu trong biểu mẫu quy định, đề nghị áp dụng hàm số để thực hiện các phép tính./.

 

Biểu số 2

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: …..

TỔNG HỢP LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tháng 6 năm 2014
(Kèm theo Công văn số 2599/BHXH-TCCB ngày 16/7/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Nội dung

Tổng số người trong danh sách trả lương

Tiền lương theo ngạch, bậc chức danh

Các chế độ phụ cấp lương

Ghi chú

Hệ số lương bình quân

Quỹ tiền lương (triệu đồng)

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Phụ cấp thâm niên vượt khung

……

Chế độ phụ cấp khác (nếu có)

Tổng quỹ phụ cấp lương (Triệu đồng)

Số người  được ng

Hệ số phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Hệ số phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Hệ số phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

....

43

44

45

1

Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

LĐHĐ tạm tuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

LĐHĐ 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

LĐHĐ ngoài số lượng được phê duyệt (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Ghi chú:

- Cột (1): Ghi tổng số người trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014.

- Cột (2): Ghi bình quân hệ số lương của tổng số người trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014.

- Cột (3): Ghi tổng số tiền lương theo ngạch, bậc chức danh được hưởng của tổng số người trong danh sách trả lương tháng 6 năm 2014.

- Cột "Các chế độ phụ cấp lương” ghi theo thứ tự các loại: phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, …..

+ Số người được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại cột (4) là tổng số người được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong danh sách trả lương tháng 6 năm 2014.

+ Hệ số phụ cấp bình quân phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại cột (5) là tổng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo chia cho số người được hưởng phụ cấp tại cột (4).

+ Quỹ phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại cột (6) là tổng số tiền phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý bằng số người được hưởng (cột 4) nhân hệ số phụ cấp bình quân (cột 5) nhân mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

- Cột (44): Ghi tổng số tiền của các loại phụ cấp lương theo các đối tượng được hưởng trong danh sách trả lương tháng 6 năm 2014.

- Số liệu trong biểu mẫu quy định, đề nghị áp dụng hàm số để thực hiện các phép tính./.

 


Biểu số 3

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: ……

TỔNG HỢP QUỸ TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tháng 6 năm 2014

(Kèm theo Công văn số 2599/BHXH-TCCB ngày 16/7/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Số TT

Nội dung

Số người được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm

Hệ số tiền lương tăng thêm

Quỹ tiền lương tăng thêm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Công chức

 

 

 

 

2

Viên chức

 

 

 

 

3

LĐHĐ tạm tuyển

 

 

 

 

4

LĐHĐ 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

5

LĐHĐ ngoài số lượng được phê duyệt (nếu có)

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

 


Biểu số 4

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: ……..

TỔNG HỢP QUỸ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM THEO NGHỀ VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tháng 6 năm 2014

(Kèm theo Công văn số 2599/BHXH-TCCB ngày 16/7/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Ngành, nghề

Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

Phụ cấp đặc thù

Phụ cấp thâm niên nghề

Ghi chú

Số người được hưởng

Mức Phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Mức phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Mức Phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Mức phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

 

* Ghi chú:

- Cột 3, 6, 9 và 12: Tổng số người được hưởng phụ cấp theo từng ngành, nghề thuộc phạm vi quản lý trong danh sách trả lương tháng 6/2014

- Cột 4, 7, 10 và 13: Mức phụ cấp bình quân theo từng ngành, nghề đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý trong danh sách trả lương tháng 6/2014;

- Cột 5, 8, 11 và 14: Tổng số tiền phụ cấp theo từng ngành, nghề đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý trong danh sách trả lương tháng 6/2014.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2599/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2599/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực16/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2599/BHXH-TCCB 2014 chế độ phụ cấp lương công viên chức Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2599/BHXH-TCCB 2014 chế độ phụ cấp lương công viên chức Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2599/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực16/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2599/BHXH-TCCB 2014 chế độ phụ cấp lương công viên chức Bảo hiểm xã hội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2599/BHXH-TCCB 2014 chế độ phụ cấp lương công viên chức Bảo hiểm xã hội

             • 16/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực