Công văn 2600/TTg-KTTH

Công văn 2600/TTg-KTTH đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2600/TTg-KTTH đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2600/TTg-KTTH
V/v đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét Báo cáo của Bộ Công thương và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan tại cuộc họp ngày 16 tháng 12 năm 2009 bàn triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu nhằm thực hiện Kế hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh xuất khẩu là nhiệm vụ và giải pháp giải quyết có hiệu quả yêu cầu về bảo đảm cán cân thương mại, hạn chế nhập siêu, góp phần ổn định các cân đối vĩ mô của nền kinh tế trong năm 2010.

Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành và các địa phương làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty và các Hiệp hội ngành hàng lớn rà soát khả năng về mặt hàng, thị trường xuất khẩu, xác định cụ thể mục tiêu và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu của từng đơn vị, trên cơ sở đó xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án xuất khẩu cụ thể đối với từng nhóm mặt hàng để đẩy mạnh xuất khẩu theo từng tháng, quý; phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu Quốc hội giao và kiểm soát để tỷ lệ nhập siêu trên kim ngạch xuất khẩu trong năm 2010 tối đa không vượt quá 20%.

2. Đồng ý các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu Bộ Công thương đề xuất Báo cáo; Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các địa phương và các cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp cụ thể, trong đó cần chú trọng thực hiện các nội dung sau:

a) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu theo các nội dung nêu tại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; trong đó, cần lưu ý tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, cơ chế chính sách tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm chất lượng cao, tổ chức các kênh phân phối các mặt hàng thiết yếu, thúc đẩy xuất khẩu biên mậu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại;

b) Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu quý I năm 2010 chính sách phát triển xuất khẩu cho năm 2010; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý II năm 2010 Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) theo hướng tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển, thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước đúng mục tiêu và có hiệu quả cao hơn;

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo và giám sát hoạt động tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đồng thời có biện pháp phù hợp kiểm soát, điều tiết được việc cho vay nhập khẩu các loại hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm không thiết yếu theo yêu cầu kiểm soát nhập siêu được Bộ Công thương quy định.

d) Bộ Tài chính hướng dẫn tiếp tục thực hiện trong năm 2010 thủ tục tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu nêu tại mục C điểm 1 phần III của Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; chỉ đạo ngành hải quan tiếp tục cải cách thủ tục để rút ngắn thời gian thông quan và thời gian quyết toán thuế, nhất là đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất và gia công hàng xuất khẩu; trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2010. Đề án thí điểm “Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu” để triển khai sớm Đề án này trong năm 2010 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Để bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhập khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, trước hết là đối với hàng hóa có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân, những mặt hàng trong nước đã sản xuất chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu dùng, yêu cầu Bộ trưởng các Bộ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc sau:

a) Bộ Công thương chủ trì nghiên cứu việc cần phải quy định áp dụng hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan hoặc giấy phép nhập khẩu để bảo đảm kiểm soát nhập khẩu nhóm hàng có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, nguy cơ gây dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân để công bố và thực hiện từ quý I năm 2010;

b) Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập khẩu, quy trình thông quan đối với các nhóm hàng cần kiểm soát và cần hạn chế nhập khẩu (cấp và ngừng cấp giấy phép tự động; quy định thời hạn nộp thuế và cửa khẩu thông quan theo đối tượng hàng hóa; áp dụng bổ sung các loại thuế, phí khác ngoài thuế nhập khẩu; kiểm tra xuất xứ, chất lượng hàng hóa, nhất là đối với nông, thủy sản, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ thực vật… trước khi hàng được xếp lên tàu tại nước xuất khẩu hoặc kiểm tra quy trình sản xuất tại nước ngoài để cấp giấy chứng nhận hàng hóa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường Việt Nam, kiểm tra tại cửa khẩu Việt Nam trước khi hàng hóa được thông quan; tăng cường công tác kiểm dịch động, thực vật đối với thực phẩm, rau quả…) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 610/TTg-KTTH ngày 25 tháng 4 năm 2008, số 955/TTg-KTTH ngày 24 tháng 6 năm 2008 và số 7332/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

c) Trong trường hợp cần phải bảo đảm an toàn cho sức khỏe của người dân và ngăn chặn dịch bệnh có nguy cơ từ hàng hóa nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Công thương chủ động áp dụng biện pháp tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng không rõ xuất xứ, không bảo đảm chất lượng nhập khẩu theo đường biên mậu theo quy định tại Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thương mại biên giới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng này theo đường mậu dịch theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về thương mại quốc tế;

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức công tác kiểm dịch động thực vật nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.

đ) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan và các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức công tác kiểm tra, tổ chức hệ thống kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu theo đúng quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12;

e) Yêu cầu các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành ngay Danh mục và quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 (theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa); công bố các biện pháp kỹ thuật và quy trình kiểm tra, giám sát các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 nêu trên để làm căn cứ pháp lý kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định hiện hành;

g) Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước xây dựng Chương trình sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư trong nước và các chính sách, cơ chế liên quan nhằm đáp ứng các yêu cầu về cung ứng máy móc, thiết bị và vật tư đối với các dự án đầu tư sản xuất có nhập khẩu vật tư và thiết bị toàn bộ của các ngành sản xuất chủ yếu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong cuối quý I năm 2010;

h) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định các nguyên tắc giám sát và chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước theo hướng khuyến khích đầu tư chiều sâu tăng sản lượng và chất lượng hàng xuất khẩu; hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực phi sản xuất.

4. Các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nội dung các công việc nêu trên; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Công thương để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, QHQT, TH, TKBT, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Công văn 2600/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2600/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2009
Ngày hiệu lực30/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2600/TTg-KTTH đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2600/TTg-KTTH đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2600/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành30/12/2009
        Ngày hiệu lực30/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2600/TTg-KTTH đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2600/TTg-KTTH đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu

           • 30/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực