Công văn 2612/UBND-TM

Công văn 2612/UBND-TM năm 2014 thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2612/UBND-TM 2014 bình ổn giá sữa trẻ dưới 6 tuổi Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2612/UBND-TM
Về triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

Kính gi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện;
- Các Doanh nghiệp thuộc Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn Thành phố tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Tài chính:

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính phù hợp từng thời kỳ.

- Chủ trì, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc Danh sách thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014.

- Triển khai, thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, rà soát biểu mẫu giá tối đa, biểu mẫu đăng ký giá để xét duyệt giá cho các đơn vị; bảo mật đối với biểu mẫu đăng ký giá bản thuyết minh cơ cấu hình thành giá của tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá.

- Thực hiện công khai giá bán buôn tối đa của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, giá bán lẻ tối đa giá đăng ký của các tổ chức, cá nhân thuộc danh sách nêu trên tại cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính; Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương Sở Thông tin Truyền thông tổ chức họp báo công bố các mức giá tối đa hoặc khi thay đổi các mức giá.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường mặt hàng sữa để có sự điều chỉnh kịp thời đối với các mức giá tối đa phù hợp cho từng thời kỳ.

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng, Quận - Huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố; việc thực hiện quy định về niêm yết giá bán của các tổ chức, cá nhân bán lẻ; xử nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Sở Công Thương:

- Là cơ quan thường trực Chương trình bình ổn thị trường của Thành phố, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi tình hình thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính diễn biến cung cầu thị trường đối với mặt hàng sữa trước sau khi áp dụng biện pháp bình ổn giá để tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài chính , Sở Thông tin Truyền thông tổ chức họp báo công bố các mức giá tối đa hoặc khi thay đổi các mức giá.

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố; việc thực hiện quy định về niêm yết giá bán của các tổ chức, cá nhân bán lẻ; xử nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin Truyền thông:

Phối hợp với Sở Tài chính Sở Công Thương tổ chức họp báo công bố các mức giá tối đa hoặc khi thay đổi các mức giá.

4. Cục Thuế Thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra các chi phí đầu o của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ cho việc xét duyệt, điều chỉnh giá tối đa.

5. Ủy ban nhân dân 24 Quận - Huyện:

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành mức giá tối đa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Quận, Huyện.

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố; việc thực hiện quy định về niêm yết giá bán của các tổ chức, cá nhân bán lẻ; xử lý nghiêm công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Chi cục Quản lý thị trường Thành phố:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng, Quận - Huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố; việc thực hiện quy định về niêm yết giá bán của các tổ chức, cá nhân bán lẻ; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Các doanh nghiệp thuộc Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi:

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 về thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

8. Chế độ thông tin báo cáo:

Các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm,vụ nêu trên báo cáo tiến độ kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng gởi cho Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính theo thời gian cụ thể sau:

- Trong vòng 03 tháng đầu kể từ ngày Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, thực hiện báo cáo nhanh định kỳ o ngày 15 30 hàng tháng;

- Từ tháng thứ 4 trở đi, báo cáo định kỳ trước ngày 25 hằng tháng.

- Thực hiện báo cáo đột xuất bằng văn bản qua thư điện tử/fax khi có yêu cầu.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá);
- TT.Thành ủy; TT.HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng TCTMDV (2b), các Phòng CV;
- Lưu: VT (TM-V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Thuộc tính Công văn 2612/UBND-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2612/UBND-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2612/UBND-TM 2014 bình ổn giá sữa trẻ dưới 6 tuổi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2612/UBND-TM 2014 bình ổn giá sữa trẻ dưới 6 tuổi Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2612/UBND-TM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2612/UBND-TM 2014 bình ổn giá sữa trẻ dưới 6 tuổi Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2612/UBND-TM 2014 bình ổn giá sữa trẻ dưới 6 tuổi Hồ Chí Minh

           • 10/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực