Công văn 262/TY-DT

Công văn 262/TY-DT năm 2016 thông báo lưu hành vi rút lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 262/TY-DT 2016 lưu hành sử dụng vi rút lở Cúm gia cầm Tai xanh lở mồm long móng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/TY-DT
V/v thông báo lưu hành vi rút LMLM, Cúm gia cầm, Tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2016

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ kết quả đánh giá hiệu lực vắc xin mới nhất của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương (Công văn số 36/CĐ-VR ngày 22/02/2016), Cục Thú y cập nhật hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM), Cúm gia cầm và Tai xanh ở lợn và thông báo lưu hành vi rút năm 2015 và 02 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

1. Bệnh Lở mồm long móng

1.1. Lưu hành vi rút

Kết quả chẩn đoán, định typ vi rút LMLM của Cục Thú y cho thấy vi rút LMLM luru hành tại Việt Nam trong năm 2015 và 02 tháng đầu năm 2016 thuộc typ O và typ A (Chi tiết tại Phụ lục 1).

- Vi rút LMLM typ O lưu hành tại Việt Nam trong năm 2015 và 02 tháng đầu năm 2016 chủ yếu là dòng PanAsia và dòng Mya-98. Đàn gia súc đã được tiêm phòng vắc xin trong năm 2015 đều có miễn dịch với typ vi rút gây bệnh, vắc xin typ O có thành phần kháng nguyên O3039 và OManisa đều phòng được bệnh LMLM do vi rút typ O gây ra. Đàn gia súc mắc bệnh là do không được tiêm phòng.

- Vi rút LMLM typ A lưu hành tại Việt Nam trong năm 2015 và 02 tháng đầu năm 2016 thuộc dòng Sea-97.

1.2. Vắc xin phòng bệnh

Căn cứ lưu hành vi rút, kết quả giải trình tự gien và theo dõi sử dụng vắc xin LMLM tại Việt Nam trong năm 2015 và 02 tháng đầu năm 2016 cho thấy vắc xin có hiệu lực tốt để phòng bệnh LMLM khi chứa các kháng nguyên sau:

- Đối với vắc xin nhị giá typ O & A phải có:

+ Tối thiểu 02 trong số 04 kháng nguyên typ O, gồm: O3039, OManisa, OTaw98, OTur 5/09 trong một liều tiêm.

+ Tối thiểu 02 trong số 03 kháng nguyên typ A, gồm:  A221rq, AMay97, ATur06 trong một liều tiêm.

+ Đối với vắc xin đơn giá typ O: Phải có tối thiểu 02 trong số 04 kháng nguyên typ O, gồm: O3039, OManisa, OTaw98, OTur 5/09 trong một liều tiêm.

- Sử dụng vắc xin nhị giá (typ O &A) tiêm phòng tại những địa phương có lưu hành vi rút LMLM typ A hoặc cùng lưu hành vi rút typ O và A, những địa phương có nguy cơ cao đối với sự xâm nhập của vi rút LMLM typ A.

- Sử dụng vắc xin đơn giá typ O tiêm phòng tại những địa phương không xuất hiện vi rút LMLM typ A trong 03 năm gần đây.

2. Bệnh Cúm gia cầm

2.1. Lưu hành vi rút

Kết quả chẩn đoán, định typ vi rút Cúm gia cầm của Cục Thú y cho thấy vi rút Cúm gia cầm lưu hành tại Việt Nam trong năm 2015 và 02 tháng đầu năm 2016 là A/H5N1 và A/H5N6(Chi tiết tại Phụ lục 2).

- Vi rút cúm A/H5N1 thuộc nhánh 2.3.2.1C.

- Vi rút cúm A/H5N6 thuộc nhánh 2.3.4.4.

2.2. Vắc xin phòng bệnh

- Vắc xin cúm H5N1 Navet-Vifluvac sử dụng để phòng bệnh cúm gia cầm do vi rút cúm A/H5N1 nhánh 1, A/H5N1 nhánh 2.3.2.1C và A/H5N6 nhánh 2.3.4.4 gây ra.

- Vắc xin cúm H5N1 Re-6 sử dụng để phòng bệnh cúm gia cầm do vi rút cúm A/H5N1 nhánh 2.3.2.1c gây ra.

- Vắc xin H5N1 Re-5 có thể phòng bệnh cúm gia cầm do vi rút cúm A/H5N1 nhánh 1 và vi rút cúm A/H5N6 nhánh 2.3.4.4 gây ra.

3. Bệnh Tai xanh ở lợn

3.1. Lưu hành vi rút

Trong năm 2015, vi rút Tai xanh đã xuất hiện tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ (Chi tiết tại Phụ lục 3). Kết quả phân lập và giải trình tự gien cho thấy vi rút Tai xanh lưu hành năm 2015 vẫn cùng nhóm với vi rút lưu hành tại Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2012.

3.2. Vắc xin phòng bệnh

Về cơ bản, các loại vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam vẫn đảm bảo hiệu lực trong phòng, chống dịch. Các địa phương có thể tham khảo các hướng dẫn đã ban hành của Cục Thú y về việc sử dụng vc xin phòng, chống dịch bệnh tai xanh.

Công văn này thay thế cho công văn số 153/TY-DT ngày 25/01/2016 của Cục Thú y.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo các thông tin trên để chủ động lập kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm tại địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Xuân Thành

 

PHỤ LỤC 1

LƯU HÀNH VI RÚT LMLM NĂM 2015 VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo công văn số: 262/TY-DT ngày 22/02/2016 của Cục Thú y)

STT

Tỉnh

Quận/Huyện

Lưu hành vi rút typ A

Lưu hành vi rút typ O

Không xác định được typ vi rút lưu hành

1

Thành phố Cần Thơ

Quận Ninh Kiều

 

1

 

2

Tỉnh Bắc Kạn

Huyện Ba Bể

2

 

2

Huyện Chợ Đồn

 

2

2

Huyện Ngân Sơn

4

 

5

Huyện Pác Nặm

 

2

6

3

Tỉnh Bến Tre

Huyện Ba Tri

 

1

 

4

Tỉnh Bình Định

Huyện Vĩnh Thạnh

 

1

 

5

Tỉnh Bình Dương

Huyện Tân Uyên

 

1

 

6

Tỉnh Cà Mau

Huyện Đầm Dơi

 

1

 

7

Tỉnh Cao Bằng

Huyện Bảo Lạc

 

 

1

Huyện Bảo Lâm

 

 

2

Huyện Hạ Lang

 

5

 

Huyện Hà Quảng

 

 

1

Huyện Hòa An

 

 

2

Huyện Trùng Khánh

1

 

5

8

Tỉnh Đắk Lắk

Huyện Cư M'Gar

 

 

1

Huyện Krông Bông

4

 

 

Huyện Lắk

1

 

 

Thành phố Buôn Ma Thuột

 

2

1

9

Tỉnh Đắk Nông

Huyện Cư Jút

 

 

1

Huyện Đắk Glong

7

 

 

Huyện Tuy Đức

3

 

 

10

Tỉnh Hà Giang

Huyện Mèo Vạc

 

 

2

Huyện Quản Bạ

 

 

1

11

Tỉnh Hà Tĩnh

Huyện Cẩm Xuyên

 

 

15

Huyện Hương Khê

 

 

3

Huyện Kỳ Anh

 

 

1

Huyện Nghi Xuân

 

 

2

Huyện Vũ Quang

 

 

2

Thị xã Kỳ Anh

 

 

1

Huyện Can Lộc

 

 

1

Huyện Lộc Hà

 

 

2

Thị xã Hồng Lĩnh

 

 

1

12

Tỉnh Kon Tum

Huyện Sa Thầy

 

 

1

13

Tỉnh Lai châu

Huyện Mường Tè

 

 

6

Huyện Sìn Hồ

 

 

1

14

Tỉnh Lạng Sơn

Huyện Văn Lãng

 

 

4

Huyện Văn Quan

 

1

 

15

Tỉnh Lào Cai

Huyện Bát Xát

 

1

 

Huyện Si Ma Cai

 

 

1

16

Tỉnh Nghệ An

Huyện Đô Lương

 

1

 

Huyện Hưng Nguyên

 

1

 

Huyện Thanh Chương

 

1

 

17

Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

1

3

 

18

Tỉnh Phú Yên

Huyện Đồng Xuân

5

 

 

Huyện Sơn Hòa

 

 

1

19

Tỉnh Quảng Nam

Huyện Đông Giang

 

 

1

Huyện Quế Sơn

 

 

1

20

Tỉnh Quảng Trị

Huyện Cam Lộ

 

1

1

Huyện Da Krông

 

 

1

Huyện Gio Linh

 

 

2

Huyện Triệu Phong

 

 

1

21

Tỉnh Sóc Trăng

Huyện Châu Thành

 

2

 

Huyện Kế Sách

 

1

 

22

Tỉnh Sơn La

Huyện Bắc Yên

 

 

1

Huyện Mộc Châu

1

 

1

Huyện Phù Yên

 

 

1

Huyên Sốp Cộp

 

1

1

Huyện Vân Hồ

 

 

3

Thành phố Sơn La

2

 

 

23

Tỉnh Tiền Giang

Huyện Cái Bè

 

 

1

Thành phố Mỹ Tho

 

1

 

24

Tỉnh Trà Vinh

Huyện Trà Cú

 

1

 

25

Tỉnh Yên Bái

Huyện Mù Căng Chải

 

1

2

Huyện Trạm Tấu

 

2

4

Huyện Văn Yên

 

1

 

 

PHỤ LỤC 2

LƯU HÀNH VI RÚT CÚM GIA CẦM NĂM 2015 VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo công văn số: 262/TY-DT ngày 22/02/2016 của Cục Thú y)

STT

Tỉnh

Huyện

Lưu hành vi rút cúm A/H5N1

Lưu hành vi rút cúm A/H5N6

1

Thành phố cần Thơ

Huyện Phong Điền

2

 

Huyện Vĩnh Thạnh

1

 

Quận Bình Thủy

3

 

2

Thành phố Hải Phòng

Huyện Tiên Lãng

1

2

3

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Huyện Châu Đức

3

 

4

Tỉnh Cà Mau

Huyện Thới Bình

2

 

Huyện Trần Văn Thời

1

 

Huyện U Minh

1

 

5

Tỉnh Đắk Lắk

Huyện Ea Súp

1

 

6

Tỉnh Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

1

 

Thị xã Gia Nghĩa

 

1

7

Tỉnh Hà Nam

Huyện Kim Bảng

 

1

8

Tỉnh Hà Tĩnh

Huyện Cẩm Xuyên

1

 

Huyện Thạch Hà

1

 

9

Tỉnh Kon Tum

Huyện Ngọc Hồi

1

1

Huyện Đắk Hà

 

1

 

10

Tỉnh Lai Châu

Huyện Tam Đường

 

2

 

Thị xã Lai Châu

 

1

 

11

Tỉnh Lạng Sơn

Huyện Tràng Định

 

1

Huyện Chi Lăng

 

1

12

Tỉnh Lào Cai

Huyện Bảo Thắng

 

2

13

Tỉnh Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

 

1

14

Tỉnh Long An

Huyện Cần Giuộc

1

 

15

Tỉnh Nam Định

Huyện Trc Ninh

 

1

Huyện Vụ Bản

 

1

16

Tỉnh Nghệ An

Huyện Diễn Châu

 

2

Huyện Quỳ Hợp

 

1

Huyện Quỳnh Lưu

 

1

Huyện Yên Thành

1

 

17

Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

1

 

18

Tỉnh Quảng Nam

Huyện Núi Thành

 

3

19

Tỉnh Quảng Ngãi

Huyện Sơn Tịnh

 

5

Huyện Tư Nghĩa

 

1

20

Tỉnh Quảng Ninh

Huyện Ba Chẽ

 

1

Huyện Hải Hà

 

1

21

Tỉnh Sóc Trăng

Huyện Kế Sách

1

 

Huyện Long Phú

2

 

Huyện Mỹ Xuyên

1

 

Huyện Châu Thành

1

 

 

22

Tỉnh Sơn La

Thành phố Sơn La

 

1

 

23

Tỉnh Thái Bình

Huyện Quỳnh Phụ

 

1

 

24

Tỉnh Thanh Hóa

Huyện Tĩnh Gia

1

 

 

25

Tỉnh Tiền Giang

Huyện Chợ Gạo

2

 

 

26

Tỉnh Bến Tre

Huyện Giồng Trôm

1

 

 

27

Tỉnh Trà Vinh

Huyện Càng Long

3

 

 

28

Tỉnh Tuyên Quang

Huyện Hàm Yên

 

2

 

29

Tỉnh Vĩnh Long

Huyện Bình Minh

1

 

 

Huyện Bình Tân

1

 

 

Huyện Long Hồ

1

 

 

Huyện Mang Thít

1

 

 

Huyện Tam Bình

2

 

 

Huyện Vũng Liêm

1

 

 

 

PHỤ LỤC 3

LƯU HÀNH VI RÚT TAI XANH NĂM 2015
(Ban hành kèm thèo công văn số: 262/TY-DT ngày 22/02/2016 của Cục Thú y)

STT

Tỉnh/thành phố

Quận/Huyện

Lưu hành vi rút Tai xanh

1

Thành phố cần Thơ

Quận Cái Răng

1

2

Tỉnh Hà Tĩnh

Huyện Cẩm Xuyên

1

3

Tỉnh Long An

Huyện Châu Thành

1

Huyện Thủ Thừa

1

4

Tỉnh Nghệ An

Huyện Hưng Nguyên

1

5

Tỉnh Sóc Trăng

Huyện Châu Thành

1

Huyện Long Phú

4

Huyện Mỹ Xuyên

1

Huyện Trần Đề

2

Thành phố Sóc Trăng

5

6

Tỉnh Tiền Giang

Huyện Gò Công Tây

1

7

Tỉnh Đồng Nai

Huyện Long Thành

1

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 262/TY-DT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu262/TY-DT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2016
Ngày hiệu lực22/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 262/TY-DT 2016 lưu hành sử dụng vi rút lở Cúm gia cầm Tai xanh lở mồm long móng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 262/TY-DT 2016 lưu hành sử dụng vi rút lở Cúm gia cầm Tai xanh lở mồm long móng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu262/TY-DT
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýĐàm Xuân Thành
        Ngày ban hành22/02/2016
        Ngày hiệu lực22/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 262/TY-DT 2016 lưu hành sử dụng vi rút lở Cúm gia cầm Tai xanh lở mồm long móng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 262/TY-DT 2016 lưu hành sử dụng vi rút lở Cúm gia cầm Tai xanh lở mồm long móng

              • 22/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực