Công văn 26246/CTHN-TTHT

Công văn 26246/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng khi mua và nhập khẩu trực thăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 26246/CTHN-TTHT 2021 thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua trực thăng Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26246/CTHN-TTHT
V/v thuế TTĐB và thuế GTGT khi mua và nhập khẩu trực thăng

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn PIA
(Địa chỉ: NT2, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà
Nội; MST: 0312391581)

Trả lời phiếu chuyển số 588/PC-TCT đến ngày 18/6/2021 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 97/2021/CV-PIA; phiếu chuyển số 615/PC-TCT đến ngày 29/6/2021 của Tng cục Thuế chuyển công văn số 6716/BTC-CST có công văn hỏi số 101/2021/CV-PIA của Công ty CP Tập đoàn PIA (sau đây gọi tắt là “Công ty”) về việc thuế TTĐB và thuế GTGT khi mua và nhập khẩu trực thăng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

“e) Tàu bay, du thuyền;”

- Căn cứ tại Khoản 2 Điều 1 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 có quy định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

"Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.”

- Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

"1. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, b sung như sau:

“3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch; tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng.

Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch; tàu bay không sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

- Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế TTĐB:

“4. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.

Trường hợp tàu bay, du thuyền thuộc diện không chịu thuế TTĐB nhưng sau đó không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và mục đích an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế TTĐB.

Cơ sở kinh doanh có tàu bay, du thuyền nhập khẩu chuyển đổi mục đích nêu trên phải kê khai nộp thuế TTĐB vi cơ quan hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cơ sở kinh doanh có tàu bay, du thuyn được sản xuất trong nước chuyn đi mục đích nêu trên phải kê khai nộp thuế TTĐB theo giá trị còn li sau khi trừ giá trị đã khấu hao theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

- Căn cứ Khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

17. Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đt;

c) Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản c định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài đ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành”.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty mua, nhập khẩu trực thăng cho các “Hãng hàng không” thuê lại để kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch thì:

Về thuế TTĐB:

- Trường hợp tàu bay (trực thăng) do Công ty nhập khẩu sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Trường hợp tàu bay (trực thăng) do Công ty nhập khẩu không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và mục đích an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư s 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về thuế GTGT:

Trường hợp Công ty nhập khẩu tàu bay (trực thăng) để làm tài sản cho thuê, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty CP Tập đoàn PIA biết để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- PCT Nguyễn Tiến Trường;
- Phòng TKT
5;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục thuế;
- L
ưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 26246/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu26246/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2021
Ngày hiệu lực09/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(18/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 26246/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 26246/CTHN-TTHT 2021 thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua trực thăng Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 26246/CTHN-TTHT 2021 thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua trực thăng Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu26246/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành09/07/2021
        Ngày hiệu lực09/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (18/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 26246/CTHN-TTHT 2021 thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua trực thăng Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 26246/CTHN-TTHT 2021 thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua trực thăng Cục Thuế Hà Nội

              • 09/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực