Công văn 2633/UBND-KSTTHC

Công văn 2633/UBND-KSTTHC năm 2021 thực hiện xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2633/UBND-KSTTHC 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/UBND-KSTTHC
V/v thực hiện xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 09/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập hệ thống cho phép cán bộ UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ điện tử của đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https:/ncovi./dichvucong.gov.vn với 03 thủ tục gồm: (1) hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (2) h trợ người lao động ngừng việc; (3) hỗ trợ người lao động chm dứt hợp đng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cp thất nghiệp. Đến ngày 11/8/2021, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 04 hồ sơ đăng ký (02 hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND quận Ba Đình; 01 hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND quận Thanh Xuân và 01 hồ sơ thuộc thẩm quyền gii quyết của quận Hai Bà Trưng).

Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện, UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt tới các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đặc biệt là cán bộ thuộc UBND cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu tại văn bản số 2307/LĐTBXH-VP ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn).

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các quy trình, thao tác nghiệp vụ đúng quy định đồng thời tổ chức các kênh thông tin, hướng dẫn trực tiếp giúp người sử dụng lao động chuẩn hóa hồ sơ ngay từ khi nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Quốc gia hoặc quá trình xử lý hồ sơ trực tiếp của cơ quan bảo hiểm thuộc Thành phố;

3. Các đơn vị tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thực hiện đúng theo quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện của Cổng dịch vụ công Quốc gia; Đối với các đơn vị đã được cấp quyền tài khoản truy cập và xử lý trên Cổng dịch vụ công đề nghị tiếp tục thực hiện và xử lý; trường hợp có thay đi hoặc những đơn vị chưa đăng ký tài khoản đề nghị liên hệ Văn phòng UBND Thành phố (qua phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính) để được điều chỉnh và phân quyền kịp thời. (gửi kèm danh sách các tài khoản đã được phân quyền trên Cổng DVC của các đơn vị)

Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong. gov.vn).

4. Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời rà soát, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ giúp UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện và đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

5. Giao Văn phòng UBND Thành phố làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Văn phòng Chính phủ trong việc kết nối, xử lý các vấn đề phát sinh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ để phối hợp tháo gỡ vướng mắc hoặc báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thanh Nga, điện thoại 0378963888; thư điện tử: nguyenthanhnga_vpubtp@hanoi.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c);
- Đ/c PCT TT Lê Hồng Sơn; (để b/c);
- Đ/c PCT Hà Minh H
i;
- VP UBNDTP: CVP, PCVP L.T. Lực;

các phòng NC, KSTTHC, TKBT, TH, HCTC, KGVX, Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KSTTHC(Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn


PHỤ LỤC

(ban hành kèm theo công văn số 2633/UBND-KSTTHC ngày 13 tháng 8 năm 2021 của UBND Thành phố)

THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐƠN VỊ

TRẠNG THÁI

1

Lê Văn Dũng

0914835185

UBND huyện Thanh Oai; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

2

Nguyễn Xuân Thành

0936813368

UBND huyện Thanh Oai; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

3

Chử Thị Quỳnh Hương

0904227635

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội; UBND quận Cầu Giấy

Kích hoạt

4

Nguyễn Thị Cẩm Linh

0916506079

UBND huyện Gia Lâm; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

5

Lưu Thị Lý

0904666819

UBND quận Nam Từ Liêm; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

6

Nguyễn Thị Ngọc Quy

0979883384

UBND huyện Mê Linh; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

7

Nguyễn Vinh Ngọc

0919649274

UBND huyện Mỹ Đức; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

8

Nguyễn Thùy Trang

0946609990

UBND quận Ba Đình; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

9

Nguyễn Thu Trang

0976707871

UBND huyện Đông Anh; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

10

Lê Thị Lan Hương

0906232998

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội; UBND quận Hoàng Mai

Kích hoạt

11

Đ Thị Ngọc Ngà

0948572858

UBND huyện Ứng Hòa; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

12

Nguyễn Thành Long

0383402222

UBND huyện ng Hòa; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

13

Vương Thu Hiền

0389449180

UBND huyện ng Hòa; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

14

Vũ Thị Phương Thúy

0972052194

UBND huyện Thạch Thất; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

15

Phạm Quốc Hùng Cường

0944344722

UBND huyện Ba Vì; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

16

Ngô Quang Hòa

0906014699

UBND quận Đống Đa; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

17

Phùng Thị Hoa

0865315636

UBND quận Bắc Từ Liêm; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

18

Phạm Thị Tú Anh

0913585202

UBND quận Bắc Từ Liêm; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

19

Trần Thị Mai Hương

0972678642

UBND huyện Chương Mỹ; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

20

Nguyễn Thành Hiếu

0944752222

UBND quận Tây Hồ; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

21

Vũ Thị Nhung

0977196327

UBND quận Hà Đông; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

22

Hà Tiến Hùng

0983230890

UBND quận Hoàn Kiếm; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

23

Hồ Thị Thúy Hà

0902241368

UBND quận Hà Đông; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

24

Hoàng Ngọc Bích

0389120280

UBND huyện Ba Vì; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

25

phung thi nguyen

0976200450

UBND thị xã Sơn Tây; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

26

Trần Thị Hoài Hương

0983983948

UBND quận Long Biên; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

27

Nguyễn Tiến Điền

0962363686

UBND huyện Phú Xuyên; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

28

Nguyễn Thị Anh

0984467768

UBND quận Thanh Xuân; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

29

Đoàn Anh Tuấn

0975402275

UBND huyện Thường Tín; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

30

Nguyễn Tài Huấn

0906003272

UBND huyện Thường Tín; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

31

Uông Đình Hưng

0904241042

UBND huyện Thường Tín; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

32

Nguyễn Thị Hồng Vân

0916625526

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội; UBND huyện Thanh Trì

Kích hoạt

33

Hoàng Văn Huệ

0972065923

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội; UBND huyện Thanh Trì

Kích hoạt

34

Nguyễn Huy Phúc

0919358109

UBND huyện Phúc Thọ; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

35

Le Thi Thanh Xuan

0378304345

UBND huyện Hoài Đức; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

36

Trịnh Thị Oanh

0974066328

UBND huyện Đan Phượng; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

37

Bùi Minh Hải

0913013701

UBND huyện Sóc Sơn Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Kích hoạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2633/UBND-KSTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2633/UBND-KSTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2021
Ngày hiệu lực13/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(16/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2633/UBND-KSTTHC 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2633/UBND-KSTTHC 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid19 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2633/UBND-KSTTHC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành13/08/2021
        Ngày hiệu lực13/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (16/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2633/UBND-KSTTHC 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid19 Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2633/UBND-KSTTHC 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid19 Hà Nội

           • 13/08/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực