Công văn 2635/BVHTTDL-TCTDTT

Công văn số 2635/BVHTTDL-TCTDTT về tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2635/BVHTTDL-TCTDTT tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2635/BVHTTDL-TCTDTT
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và công văn số 2576/BNV-CCVC ngày7 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nội vụ về việc thoả thuận đề án tổ chức thi nâng ngạch huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên chính lên huấn luyện viên cao cấp năm 2009; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên chính lên huấn luyện viên cao cấp năm 2009 như sau:

I- THI NÂNG NGẠCH HUẤN LUYỆN VIÊN LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH:

1. Về đối tượng

Việc thi nâng ngạch huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính chỉ áp dụng cho những cán bộ, viên chức đang ở ngạch huấn luyện viên (mã ngạch 18.181) và đang làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao.

2. Về điều kiện dự thi:

Cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch lên huấn luyện chính là những người hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ý thức kỷ luật tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật và được Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (trên cơ sở đề nghị của Hội đồng sơ tuyển), đảm bảo các điều kiện sau:

2.1. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch huấn luyện viên chính quy định tại Quyết định số 12/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10/03/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao. Thời gian tối thiểu làm việc ở ngạch huấn luyện viên và tương đương là 9 năm tính đến thời điểm làm hồ sơ thi (không tính thời gian tập sự, thử việc), có hệ số lương tối thiểu là 3,66 (bậc 5/9 của ngạch huấn luyện viên) và đã đào tạo hoặc tham gia đào tạo được vận động viên cấp kiện tướng hoặc đạt huy chương tại các giải thi đấu toàn quốc và khu vực trở lên.

2.2. Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch huấn luyện viên chính, cụ thể:  

- Bằng tốt nghiệp đại học Thể dục thể thao trở lên.

- Chứng chỉ lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện viên do cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao ở Trung ương hoặc Liên đoàn thể thao quốc gia, quốc tế tổ chức.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) trình độ B (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ B trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, viên chức nhận xét bằng văn bản).

- Chứng chỉ tin học văn phòng (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, viên chức nhận xét bằng văn bản).

- Đã chủ trì hoặc tham gia soạn thảo kế hoạch, nội dung chương trình, phương pháp huấn luyện.

3. Về chỉ tiêu dự thi:

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp và thông báo chỉ tiêu dự thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính năm 2009 của địa phương sau khi đã thống nhất với Bộ Nội vụ.

4. Hồ sơ dự thi:

4.1. Đơn xin dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26/7/1999 của Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) (Phụ lục số 3).

4.2. Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng cơ quan sử dụng cán bộ, viên chức (Phụ lục 4).

4.3. Bản khai sơ yếu lý lịch phải được Thủ trưởng cơ quan sử dụng cán bộ, viên chức xác nhận (Phụ lục số 5).

4.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức.

4.5. 02 phong bì có dán tem và địa chỉ liên lạc; 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Hồ sơ dự thi của mỗi người được để vào trong một bì đựng riêng (kích thước 240mm x 350mm) gửi về Hội đồng sơ tuyển của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để dự sơ tuyển.

5. Hình thức và nội dung thi:

5.1. Hình thức thi:

Cán bộ, viên chức thi nâng ngạch huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính phải tham dự các phần thi sau:

- Môn nghiệp vụ huấn luyện:

+ Thi viết, thời gian làm bài 180 phút.

+ Thi vấn đáp: mỗi thí sinh không quá 15 phút.

- Môn tin học: thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

- Môn thi ngoại ngữ: thi bài viết và phỏng vấn.

5.2. Nội dung thi:

5.2.1. Thi viết môn nghiệp vụ huấn luyện tập trung vào các nội dung chính sau:

- Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về Thể dục thể thao.

- Luật Thể dục, thể thao.

- Định hướng, quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2020.

- Một số vấn đề cơ bản liên quan đến công tác huấn luyện thể thao như: mục đích, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của huấn luyện thể thao; các nguyên tắc và phương pháp giáo dục thể chất; phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và các tố chất thể lực cho vận động viên thời kỳ chuyên môn hoá thể thao; công tác kiểm tra y học sư phạm trong quá trình huấn luyện; giáo dục phẩm chất tâm lý – ý chí và đạo đức cho vận động viên …

5.2.2. Thi vấn đáp môn nghiệp vụ huấn luyện: nhằm đánh giá năng lực, kiến thức chung về chuyên môn, những hiểu biết về hoạt động cơ quan nơi cá nhân đang công tác. Nội dung chính bao gồm:

- Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống tham nhũng.

- Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan.

- Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của cơ quan quản lý về thể dục thể thao ở Trung ương và địa phương; của các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao (Trung tâm huấn thể thao, Trường nghiệp vụ TDTT).

- Đánh giá xu thế phát triển thành tích thể thao của Việt Nam (theo môn chuyên sâu) và hệ thống tuyển chọn và đào tạo vận động viên của tỉnh, thành, ngành (theo môn chuyên sâu).

- Kinh nghiệm của bản thân trong công tác huấn luyện.

5.2.3. Môn tin học:  nội dung bao gồm các kiến thức về hệ điều hành WINDOWS, sử dụng các ứng dụng của OFFICE (chủ yếu là Microsoft Word, Microsoft Excel).

5.2.4. Môn thi ngoại ngữ: bao gồm các kỹ năng đọc hiểu, viết, ngữ pháp và nói ở trình độ B, thi 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

6. Về điều kiện miễn thi tin học và ngoại ngữ:

Hội đồng thi xem xét miễn thi đối với các trường hợp sau:

6.1. Miễn thi tin học

Đối với cán bộ, viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

6.2.  Miễn thi môn ngoại ngữ:

6.2.1.  Những người tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

6.2.2.  Những người công tác ở các địa phương thuộc các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, vùng cao sử dụng thành thạo một ngôn ngữ dân tộc thiểu số có xác nhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

6.2.3.  Những người có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc 1 trong 5 thứ tiếng nêu trên.

6.2.4.  Những người đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam có sử dụng 1 trong năm thứ tiếng nêu trên.

7. Tổ chức thực hiện:

7.1. Hội đồng sơ tuyển:

7.1.1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Hội đồng sơ tuyển căn cứ vào đối tượng, điều kiện dự thi quy định tại điểm 1, 2 phần I của công văn này để tổ chức xét duyệt cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính.

7.1.2. Sau khi sơ tuyển, Hội đồng lập danh sách tổng hợp (theo phụ lục số 1) trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cử cán bộ, viên chức dự thi. Quyết định và danh sách thí sinh (không kèm theo hồ sơ của người dự thi) đề nghị gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần Phú, Hà Nội) trước ngày 30 tháng 8 năm 2008 theo dấu bưu điện. Quá thời hạn trên, coi như cơ quan không có nhu cầu dự thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính năm 2009.

7.2. Trách nhiệm của cơ quan cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch và của người được cử dự thi nâng ngạch:

7.2.1. Cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, viên chức dự thi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ, giải quyết mọi khiếu nại tố cáo liên quan đến điều kiện và tiêu chuẩn của người dự thi theo quy định của ngạch huấn luyện viên chính đối với cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch.

7.2.2. Cán bộ, viên chức nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của bản thân.

7.2.3. Hồ sơ của cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính năm 2009 do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử cán bộ, viên chức dự thi lưu giữ, quản lý. Chỉ gửi về Hội đồng thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch những văn bằng, chứng chỉ làm căn cứ xét miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học để Hội đồng thẩm định và 02 ảnh 4 x 6 (có ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; đơn vị công tác).

7.3. Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

Dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 9 năm 2009 tại Hà Nội. Kế hoạch và địa điểm cụ thể để tổ chức ôn thi, tổ chức kỳ thi sẽ được thông báo cụ thể trong giấy báo dự thi nâng ngạch.

7.4. Lệ phí thi: 300.000 đồng/ người theo quy định của Bộ Tài chính.

II- THI NÂNG NGẠCH HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN CAO CẤP:

1. Về đối tượng

Việc thi nâng ngạch huấn luyện viên chính lên huấn luyện viên cao cấp chỉ áp dụng cho những cán bộ, viên chức đang ở ngạch huấn luyện viên chính (mã ngạch 18.180) và đang làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao.

2. Về điều kiện dự thi:

Cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch lên huấn luyện cao cấp là những người hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ý thức kỷ luật tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật và được Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (trên cơ sở đề nghị của Hội đồng sơ tuyển), đảm bảo các điều kiện sau:

2.1. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch huấn luyện viên cao cấp quy định tại Quyết định số 12/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10/03/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao. Thời gian tối thiểu làm việc ở ngạch huấn luyện viên chính và tương đương là 6 năm tính đến thời điểm làm hồ sơ thi, có hệ số lương tối thiểu là 5,42 (bậc 4/8 của ngạch huấn luyện viên chính) và đã đào tạo được vận động viên đạt huy chương vàng tại SEA Games (hoặc giải vô địch thể thao Đông Nam Á), hoặc huy chương tại ASIAD (hoặc giải vô địch Châu Á), hoặc huy chương tại Đại hội Olympic (hoặc giải vô địch thế giới).

2.2. Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch huấn luyện viên cao cấp, cụ thể:

- Bằng tốt nghiệp đại học Thể dục thể thao trở lên.

- Chứng chỉ lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện viên do cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao ở Trung ương hoặc Liên đoàn thể thao quốc gia, quốc tế tổ chức.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) trình độ C. (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ C trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, viên chức nhận xét bằng văn bản).

- Chứng chỉ tin học văn phòng (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, viên chức nhận xét bằng văn bản).

- Có công trình, đề án (cấp bộ, ngành, tỉnh) liên quan đến công tác huấn luyện được công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả.

3. Về chỉ tiêu dự thi:

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp và thông báo chỉ tiêu dự thi nâng ngạch lên huấn luyện viên cao cấp năm 2009 của địa phương sau khi đã thống nhất với Bộ Nội vụ.

4. Hồ sơ dự thi:

4.1. Đơn xin dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26/7/1999 của Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) (Phụ lục số 3).

4.2. Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng cơ quan sử dụng cán bộ, viên chức (Phụ lục 4).

4.3. Bản khai sơ yếu lý lịch phải được Thủ trưởng cơ quan sử dụng cán bộ, viên chức xác nhận (Phụ lục số 6).

4.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức.

4.5. Bản khai tên đề án, công trình theo quy định của ngạch huấn luyện viên cao cấp và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, viên chức xác nhận.

4.6. Bản sao 01 quyết định lương gần nhất.

4.7. Bản đăng ký tên đề án và môn thi ngoại ngữ (theo phụ lục số 7).

4.8. 02 phong bì có dán tem và địa chỉ liên lạc; 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Hồ sơ dự thi của mỗi người được để vào trong một bì đựng riêng (kích thước 240mm x 350mm) gửi về Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hội đồng chỉ nhận hồ sơ của người dự thi có đủ các nội dung theo quy định nêu trên; những hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét, thẩm định.

5. Hình thức và nội dung thi:

5.1. Hình thức thi:

Cán bộ, viên chức thi nâng ngạch huấn luyện viên chính lên huấn luyện viên cao cấp phải tham dự các phần thi sau:

- Môn nghiệp vụ huấn luyện: Thi viết, thời gian làm bài 180 phút.

- Bảo vệ Đề án khoa học về nghiệp vụ huấn luyện.

- Môn tin học: thi thực hành trên máy vi tính.

- Môn thi ngoại ngữ: thi bài viết và phỏng vấn.

5.2. Nội dung thi:

5.2.1. Thi viết môn nghiệp vụ huấn luyện tập trung vào các nội dung chính sau:

- Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về Thể dục thể thao.

- Luật Thể dục, thể thao.

- Định hướng, quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2020.

- Những nghiệp vụ chuyên môn cơ bản liên quan đến huấn luyện thể thao thành tích cao như: đặc điểm huấn luyện vận động viên cấp cao trong giai đoạn đỉnh cao; công tác quản lý đội tuyển quốc gia trong tập luyện và thi đấu thể thao; phương pháp phân loại, đánh giá trình độ tập luyện và công tác dự báo thành tích thi đấu của vận động viên cấp cao; công tác kiểm tra y học – sư phạm trong quá trình huấn luyện; giáo dục phẩm chất, ý chí, tâm lý và đạo đức cho vận động viên…

5.2.2. Môn tin học: nội dung bao gồm các kiến thức về hệ điều hành WINDOWS, sử dụng các ứng dụng của OFFICE (chủ yếu là Microsoft Word, Microsoft Excel), sử dụng Internet.

5.2.3. Môn thi ngoại ngữ: bao gồm các kỹ năng đọc hiểu, viết, ngữ pháp và nói ở trình độ C, thi 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

6. Về điều kiện miễn thi tin học và ngoại ngữ:

Hội đồng thi xem xét miễn thi đối với các trường hợp sau:

6.1. Miễn thi tin học

Đối với cán bộ, viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

6.2.  Miễn thi môn ngoại ngữ:

6.2.1.  Những người có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc 1 trong 5 thứ tiếng nêu trên.

6.2.2. Những người đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam có sử dụng 1 trong năm thứ tiếng nêu trên.

7. Tổ chức thực hiện:

7.1. Hội đồng sơ tuyển:

7.1.1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Hội đồng sơ tuyển căn cứ vào đối tượng, điều kiện dự thi quy định tại điểm 1, 2 phần II của công văn này để tổ chức xét duyệt cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch lên huấn luyện viên cao cấp.

7.1.2. Sau khi sơ tuyển, Hội đồng lập danh sách tổng hợp (theo phụ lục số 2) trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cử cán bộ, viên chức dự thi. Quyết định và danh sách thí sinh kèm theo hồ sơ của người dự thi đề nghị gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần Phú, Hà Nội) trước ngày 30 tháng 8 năm 2008 theo dấu bưu điện. Quá thời hạn trên, coi như cơ quan không có nhu cầu dự thi nâng ngạch lên huấn luyện viên cao cấp năm 2009.

7.2. Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

Kế hoạch và địa điểm cụ thể để tổ chức ôn thi, tổ chức kỳ thi sẽ được thông báo cụ thể trong giấy báo dự thi nâng ngạch.

7.3. Lệ phí thi: 700.000 đồng/ người theo quy định của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm thành lập Hội đồng sơ tuyển và cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp đúng điều kiện và tiêu chuẩn; phổ biến nội dung công văn này đến cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch để nghiên cứu. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thể dục thể thao; số điện thoại: 04.37471356, 0904285558, email: buivietha_tccb@yahoo.co.uk) để nghiên cứu, giải quyết.

Nội dung Công văn này và các phụ lục kèm theo có thể xem trên Website của Tổng cục Thể dục thể thao tại địa chỉ: http://www.tdtt.gov.vn/tin tức sự kiện.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB Bộ VHTTDL;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCTDTT, V.Hà (140).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Danh Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2635/BVHTTDL-TCTDTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2635/BVHTTDL-TCTDTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2009
Ngày hiệu lực11/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2635/BVHTTDL-TCTDTT

Lược đồ Công văn 2635/BVHTTDL-TCTDTT tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2635/BVHTTDL-TCTDTT tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2635/BVHTTDL-TCTDTT
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Danh Thái
        Ngày ban hành11/08/2009
        Ngày hiệu lực11/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2635/BVHTTDL-TCTDTT tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2635/BVHTTDL-TCTDTT tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009

           • 11/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực