Công văn 264/BTP-BTNN

Công văn 264/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 264/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/BTP-BTNN
V/v phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Năm 2015, công tác bồi thường đã được Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là các Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi thường, căn cứ quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN), những nhiệm vụ trọng tâm tại Báo cáo số 552/BC-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2015; đồng thời, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Luật TNBTCNN (sửa đổi), Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường năm 2016, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I. Đối với TANDTC và VKSNDTC

1. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi) trình Quốc hội bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ: phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng đến đối tượng là cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; giải quyết bồi thường và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp cần thiết, chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện việc kiểm tra liên ngành để bảo đảm tính thống nhất trong triển khai thực hiện giữa các hoạt động thuộc phạm vi Điều chỉnh của Luật TNBTCNN.

II. Đối với các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo tổ chức Pháp chế và Sở Tư pháp tham mưu xây dựng kế hoạch công tác bồi thường năm 2016 và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ, bảo đảm các quy định về công tác bồi thường trong phạm vi do mình quản lý.

2. Chỉ đạo tổ chức Pháp chế và Sở Tư pháp chủ động, tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi) theo kế hoạch và yêu cầu của Bộ Tư pháp.

3. Tiếp tục triển khai Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các thông tư, thông tư liên tịch được ban hành trong năm 2015, bao gồm:

- Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

- Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (thay thế Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011);

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (thay thế Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010).

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ: phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng đến đối tượng là cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; chủ động giải quyết dứt Điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường còn tồn đọng từ các năm trước chuyển sang; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường thuộc phạm vi quản lý.

5. Chỉ đạo Sở Tư pháp kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp có yêu cầu.

6. Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ đề ra; đồng thời, bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động này.

7. Ổn định đội ngũ công chức được giao chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bồi thường, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ này đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của công tác bồi thường.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường năm 2016, Bộ Tư pháp đề nghị TANDTC, VKSNDTC, các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước) để phối hợp, giải quyết.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự (để phối hợp);
- Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 264/BTP-BTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu264/BTP-BTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2016
Ngày hiệu lực27/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 264/BTP-BTNN

Lược đồ Công văn 264/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 264/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu264/BTP-BTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành27/01/2016
        Ngày hiệu lực27/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 264/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường 2016

          Lịch sử hiệu lực Công văn 264/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường 2016

          • 27/01/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/01/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực