Công văn 2652/BNV-CQĐP

Công văn 2652/BNV-CQĐP năm 2019 về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2652/BNV-CQĐP 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã của tỉnh Quảng Bình


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2652/BNV-CQĐP
V/v Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bộ Nội vụ nhận được Văn bản số 803/TTr-UBND ngày 30/5/2019 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đ nghị thm định Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021. Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

1. Số lượng các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021

Theo số liệu báo cáo của tỉnh Quảng Bình thì trong giai đoạn 2019 - 2021 không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp và khuyến khích sắp xếp; các ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp và khuyến khích sắp xếp như sau:

a) Các ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp: 17 đơn vị, gồm: 16 xã, 01 phường.

b) Các ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp: Không có.

2. Phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021

a) Số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp: 20 đơn vị. Trong đó:

- Số lưng ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp: 11 đơn vị.

- Số lượng ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp: Không có.

- Số lượng ĐVHC cấp xã liền kề có liên quan đến việc sắp xếp: 09 đơn vị.

b) Số lượng ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng địa phương đ nghị chưa sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021: 06 đơn vị.

c) Phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã:

- Sng phương án có 03 ĐVHC nhập lại để hình thành 01 ĐVHC mới: Không có.

- Số lượng phương án có 02 ĐVHC nhập lại để hình thành 01 ĐVHC mi: 10 phương án.

- Số lượng phương án có 02 ĐVHC nhập lại và điều chỉnh một phần địa giới ĐVHC để hình thành các ĐVHC mới (có giảm số lượng ĐVHC); Không có.

d) Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp 20 ĐVHC cấp xã (bao gồm: 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp và 09 đơn vị liền kề có liên quan đến việc sắp xếp) để hình thành mới 10 ĐVHC cấp xã thì:

- Số lượng ĐVHC cấp xã giảm sau khi sắp xếp: 10 đơn vị.

- Số lượng ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp bảo đảm nguyên tắc sắp xếp theo quy định (bao gồm đạt cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số): 02 đơn vị.

- Số lượng ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, dân s là 08 đơn vị (bao gồm: 05 đơn vị đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn, tiêu chuẩn còn lại đạt trên 50%; 03 đơn vị chưa đạt cả 02 tiêu chuẩn).

II. Ý KIẾN CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

1. Bộ Nội vụ đánh giá cao quá trình chuẩn bị và xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021. Phương án tổng thể đã bám sát các quy định tại Nghị quyết số 37-NQ/TW của B Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ca Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32-NQ/CP của Chính phủ. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành sắp xếp 11/17 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp (còn 06 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương chưa thực hiện sắp xếp); đồng thời đã tiến hành sắp xếp với 09 ĐVHC cấp xã liền kề liên quan đến việc sắp xếp. Sau khi sắp xếp đã giảm được 10/159 ĐVHC cấp xã (tỷ lệ giảm 6,29%).

2. Đối với các ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị chưa thực hiện sắp xếp và ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định thì đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo rà soát, khảo sát từng trường hp cụ thể để xem xét, sắp xếp thêm ĐVHC cùng cấp liền kề bảo đảm thực hiện sắp xếp tất cả các ĐVHC có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số chưa đạt 50% và ĐVHC sau khi sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó lưu ý đối với 06 ĐVHC thuộc diện phải sắp xếp nhưng chưa thực hiện sắp xếp và 03 ĐVHC sau khi sắp xếp vẫn chưa đạt 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số.

Trường hợp ĐVHC thuộc trường hợp phải sắp xếp nhưng chưa thực hiện sắp xếp và ĐGHC sau khi sắp xếp 02 ĐVHC cấp xã để hình thành 01 ĐVHC mới vẫn chưa đạt các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số nhưng do có các đặc thù mà không thể sắp xếp thêm với ĐVHC cùng cấp liền kề khác thì tại Đề án chi tiết sắp xếp các ĐVHC cấp xã khi trình Chính phủ căn cứ các nguyên tắc, yếu tố đặc thù quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ để thuyết minh làm rõ các căn cứ, lý do bảo đảm sự thuyết phục.

3. Trên cơ sở Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh và ý kiến của Bộ Nội vụ nêu tại văn bản này, đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình khẩn trương xây dựng đề án, phương án chi tiết; tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp; lập hồ sơ đề án trình Chính phủ (gửi qua Bộ Nội vụ) để xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

4. Một số lưu ý khi xây dựng và trình hồ sơ đề án, đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện:

a) Chỉ đạo các cấp, các ngành của địa phương chú trọng thực hiện việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn rồi mới tổ chức lấy ý kiến về các đề án, phương án sắp xếp các ĐVHC cp xã;

b) Khi xây dựng đề án, phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã thì đồng thời chủ động có phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại những ĐVHC mới dự kiến hình thành sau sắp xếp; việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư;

c) Hồ sơ đề án; bố cục Đ án, các phương án cụ thể sắp xếp các ĐVHC; các số liệu về diện tích tự nhiên, dân số; các phụ lục, bảng biểu có liên quan phải bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ và Văn bn số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

d) Thời gian trình Chính phủ về Đề án chi tiết: Thực hiện, đúng lộ trình quy định tại Kế hoạch kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ (bảo đảm trước ngày 31/8/2019).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021, đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Sở Nội vụ tỉnh Qu
ng Bình;
- Lưu: VT, CQĐP (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2652/BNV-CQĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2652/BNV-CQĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2652/BNV-CQĐP 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã của tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2652/BNV-CQĐP 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã của tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2652/BNV-CQĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2652/BNV-CQĐP 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã của tỉnh Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2652/BNV-CQĐP 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã của tỉnh Quảng Bình

           • 13/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực