Công văn 2674/TCHQ-TXNK

Công văn 2674/TCHQ-TXNK năm 2018 về quy trình phối hợp xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2674/TCHQ-TXNK 2018 xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2674/TCHQ-TXNK
V/v quy trình phối hợp xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan.

- Căn cứ quy định tại Điều 24 Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về xử lý khi hệ thống có sự cố.

- Căn cứ Điều 4 Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu giữa TCHQ và các ngân hàng thương mại quy định về trách nhiệm của các bên.

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế xác nhận thông tin đã nộp tiền ngay sau khi được Ngân hàng thương mại (dưới đây được gọi tắt là NHTM) đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) với Tổng cục Hải quan trừ tiền nộp thuế, để không ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng trong trường hợp NHTM đã trừ tiền từ tài Khoản của người nộp thuế tại Corebanking của NHTM phối hợp thu, nhưng hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố nên không gửi thông tin đã nộp tiền sang Cổng thanh toán điện tử hải quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm xử lý của các đơn vị trong tổ chức phối hợp thu NSNN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan, các NHTM thống nhất thực hiện như sau:

1. Về nguyên tắc thực hiện:

1.1. Trường hợp hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan hải quan hoặc NHTM phối hợp thu gặp sự cố, bên xảy ra sự cố phải thông báo kịp thời bằng Email/điện thoại đầu mối đã đăng ký cho bên kia biết và khẩn trương tiến hành khắc phục sự cố.

Sau khi sự cố đã được khắc phục xong, NHTM thực hiện truyền lại toàn bộ các thông điệp nộp tiền bị lỗi trong ngày sang Cổng thanh toán điện tử hải quan để cơ quan hải quan kịp thời hạch toán trừ nợ cho người nộp thuế.

1.2. Trường hợp NHTM đã trừ tiền từ tài Khoản của người nộp thuế tại Corebanking của NHTM nhưng hệ thống của NHTM hoặc cơ quan Hải quan gặp sự cố, NHTM không gửi được thông tin đã nộp tiền sang Cổng thanh toán điện tử hải quan. Trong thời gian chờ khắc phục sự cố, để không ảnh hưởng đến việc thông quan, giải phóng hàng, thì NHTM phối hợp thu và cơ quan hải quan thực hiện xử lý theo trình tự Điểm 2 công văn này.

1.3. Chi cục trưởng Chi Cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức, phân công cho, công chức hải quan quản lý email, lấy thông tin giấy nộp tiền do NHTM chuyển và xử lý theo quy định tại Điểm 2 công văn này.

Lưu ý: Giấy nộp tiền do NHTM gửi qua email chỉ sử dụng để thông quan/giải phóng hàng, không thực hiện hạch toán trừ nợ.

1.4. Danh sách email của các đơn vị hải quan sử dụng để phối hợp xử lý khi hệ thống có sự cố theo phụ lục 1 đính kèm công văn này. Các user (tên đăng nhập) đều có mật khẩu ghi trong phụ lục 1, trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký công văn này, đề nghị công chức hải quan sau khi đăng nhập tự đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập email thành công lần đầu tiên, các chi cục chịu trách nhiệm tự quản lý mật khẩu đăng nhập của đơn vị mình, quản lý theo chế độ (mt).

Khi Cục Hải quan có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức cấp Chi cục (sáp nhập chi cục hoặc thay đổi khác có liên quan đến tổ chức) thì thông báo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ và Cục Thuế XNK) để được hướng dẫn thay đổi email và thông báo kịp thời cho các NHTM.

2. Tổng cục Hải quan gửi các NHTM danh sách email của các đơn vị hải quan sử dụng để phối hợp xử lý, trao đổi thông tin khi hệ thống có sự cố theo phụ lục 3 đính kèm công văn này.

Danh sách Email của các NHTM sử dụng để trao đổi thông tin giấy nộp tiền với các đơn vị hải quan khi hệ thống gặp sự cố theo phụ lục 4 đính kèm công văn này.

Đề nghị các NHTM phối hợp thu cung cấp chi Tiết thông tin chữ ký số sử dụng ký số trên email (serial number, đơn vị cấp, đơn vị được cấp, thời gian hiệu lực của chứng thư số) tại NHTM sử dụng để trao đổi thông tin giấy nộp tiền với các đơn vị hải quan khi hệ thống gặp sự cố gửi về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ) trước ngày 20/5/2018 để Cục CNTT & TKHQ cập nhật kịp thời vào hệ thống cho các đơn vị hải quan khai thác, làm căn cứ kiểm tra thông tin chữ ký số. Trường hợp NHTM thay đổi chứng thư số phải thông báo lại các thông tin cho Tổng cục Hải quan trước 10 ngày để cập nhật lại vào hệ thống.

3. Thông tin chữ ký số của các NHTM sử dụng để gắn vào email gửi sang các đơn vị hải quan: Đề nghị Cục CNTT & TKHQ xây dựng chứcnăng để cập nhật thông tin chữ ký số của NHTM và có văn bản hướng dẫn các đơn vị hải quan khai thác, tra cứu thông tin chữ ký số.

4. Trình tự xử lý xác nhận thông tin đã nộp tiền trong thời gian chờ khắc phục sự cố thực hiện như sau:

4.1. Tại NHTM phối hợp thu: sau khi xác định hệ thống có sự cố không gửi được thông tin nộp tiền sang Cổng thanh toán thì phát hành và đính kèm Giấy nộp tiền vào NSNN vào Email nội bộ có gắn chữ ký số của NHTM phát hành giấy nộp tiền gửi đến cơ quan hải quan nơi phát sinh số tiền thuế đã nộp, đồng thời gửi đến địa chỉ email của Tổng cục Hải quan (epaymenttchqcn@customs.gov.vn vàepaymenttchqnv@customs.gov.vn ) và Hội sở của NHTM phối hợp thu để biết và phối hợp xử lý, thông báo cho NNT biết việc hệ thống gặp sự cố nên NHTM đã gửi thông báo nộp tiền sang cơ quan hải quan nơi phát sinh Khoản nợ.

4.2. Người nộp thuế liên hệ và thông báo với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai, xuất trình các chứng từ nộp tiền (nếu có) để được xem xét, giải quyết.

4.3. Tại Cơ quan hải quan: công chức hải quan do Chi cục trưởng Chi Cục hải quan phân công có trách nhiệm khai thác thông tin giấy nộp tiền từ email NHTM gửi sang.

Đề nghị các đơn vị hải quan căn cứ chức năng cập nhật thông tin chữ ký số do Cục CNTT & TKHQ thông báo, khai thác thông tin chữ ký số của NHTM đã đăng ký để kiểm tra với thông tin chữ ký số của NHTM gắn vào email gửi cơ quan hải quan.

Cách kiểm tra chữ ký số gắn trên E-mail của NHTM gửi sang E-mail customs của các đơn vị hải quan theo hướng dẫn tại phụ 2 đính kèm.

Sau khi kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền nếu số tiền lớn hơn hoặc bằng với số thuế phải nộp, đồng thời phù hợp, chính xác với các thông tin liên quan (như: tài Khoản nộp tiền, sắc thuế, cơ quan hải quan, cơ quan kho bạc,...) trên hệ thống Kế toán thuế tập trung (KTTT), thì sử dụng chức năng J trên Hệ thống KTTT (trong Phần diễn giải ghi rõ xác nhận căn cứ trên giấy nộp tiền do NHTMCP X chuyển qua email) để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và cho thông quan hàng hóa.

Sau khi lấy giấy nộp tiền từ email thì gửi lại email của NHTM và email của Tổng cục Hải quan (epaymenttchqcn@customs.gov.vn và epaymenttchqnv@customs.gov.vn) xác nhận việc đơn vị đã nhận giấy nộp tiền và xử lý cho doanh nghiệp.

Nghiêm cấm công chức hải quan yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy nộp tiền và tự tra cứu thông tin giấy nộp tiền trên hệ thống hoặc qua email do NHTM gửi để xác nhận thông quan hàng hóa.

Trường hợp thông tin chữ ký số trên email của NHTM không phù hợp với chữ ký số đã đăng ký với Tổng cục Hải quan thì gửi lại NHTM (thông qua email NHTM đã gửi) thông báo về thông tin chữ ký số không phù hợp để NHTM biết và khắc phục.

5. Hiện hệ thống KTTT của hải quan đang nhận bảng kê giấy nộp tiền từ Kho bạc Nhà nước chuyển (được lập từ các NHTM giữ tài Khoản của Kho bạc) có tình trạng một giấy nộp tiền thu cho 01 tờ khai, có cùng tiểu Mục nộp tiền lại tách ra nhiều dòng chi Tiết và có bút toán khác nhau (hệ thống của hải quan chỉ chấp nhận trên 01 giấy nộp tiền nếu có cùng tiểu Mục sẽ cùng một thứ tự bút toán), nên khi cập nhật giấy nộp tiền vào hệ thống của hải quan thường bị lỗi, ảnh hưởng đến thời gian thông quan của doanh nghiệp.

Để không ảnh hưởng đến tình hình xử lý cập nhật chứng từ vào hệ thống của hải quan, đề nghị các NHTM, đặc biệt là các NHTM giữ tài Khoản của Kho bạc Nhà nước cập nhật dữ liệu giấy nộp tiền theo đúng quy định bảng kê giấy nộp tiền theo mẫu 01/BKNT của Thông tư 184/2015/TT-BTC , không được cập nhật giấy nộp tiền01 tờ khai chuyển sang Kho bạc Nhà nước cho 01 tiểu Mục nộp tiền có nhiều dòng chi Tiết nhưng có bút toán khác nhau.

6. Xử lý lấy thông tin nộp tiền:

Trường hợp người nộp thuế hoặc NHTM tra cứu thông tin nộp tiền đối với các tờ khai khai sửa đổi bổ sung trong thông quan và khai sửa đổi bổ sung sau thông quan nhưng không có số tiền thuế phải nộp (hệ thống chỉ hiện số tiền theo khai báo trong trường hợp khai sửa đổi trong thông quan), đề nghị các Cục Hải quan xử lý:

- Đối với tờ khai khai sửa đổi bổ sung trong thông quan (IDA01): đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn các Chi cục Hải quan thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ , nếu đã kiểm tra hồ sơ (tờ khai luồng vàng) hoặc kiểm tra hàng hóa (tờ khai luồng đỏ) thì nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ CEA/CEE để kết thúc hoàn thành thủ tục hải quan, hệ thống sẽ xác định số tiền thuế phải nộp chuyển sang hệ thống kế toán tập trung, hỗ trợ người nộp thuế và NHTM có thông tin nộp tiền.

- Đối với tờ khai khai sửa đổi bổ sung sau thông quan (nghiệp vụ AMA): Các Cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ khai sửa đổi bổ sung và thực hiện ngay lệnh xác nhận đã kiểm tra hồ sơ (nghiệp vụ CAM), hệ thống sẽ xác định số tiền thuế còn phải nộp chuyển sang hệ thống KTTT, hỗ trợ người nộp thuế và NHTM có thông tin nộp tiền.

Trong quá trình thực hiện trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ theo số điện thoại đầu mối của Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK, Cục CNTT & thống kê Hải quan) hoặc gửi email theo địa chỉ epaymenttchqcn@customs.gov.vn (vướng về hệ thống) hoặc epaymenttchqnv@customs.gov.vn (vướng về nghiệp vụ) để được hỗ trợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
- Báo Hải quan (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHỮ KÝ SỐ TRÊN EMAIL CUSTOMS
(Ban hành kèm theo công văn s2674/TCHQ-TXNK ngày16 tháng 05 năm 2018của Tổng cục Hải quan)

1. Cài đặt email customs trên outlook

Bước 1:

Đăng nhập email trên trình duyệt theo địa chỉ: https://maiI.customs.gov.vn chọn hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử hải quan Việt Nam.

Bước 2:

Tùy theo phiên bản Microsoft Outlook đang cài đặt trên máy trạm để chọn hướng dẫn phù hợp (các phiên bản Microsoft Outlook sau bản 2010 cài như bản2010). Làm theo hướng dẫn để thực hiện cài đặt và cấu hình trên máy trạm.

2. Sử dụng Outlook để kiểm tra email có gắn chữ ký số

Bước 1:Mở Outlook để kiểm tra email đến

Bước 2: Kiểm tra thư có gắn chữ ký số

Email có gắn chữ ký số là email có biểu tượng như ở Điểm 1 và Điểm 2 trong hình dưới. Để xem chi Tiết thông tin chữ ký số, click chuột vào Điểm 2 trong hình.

Bước 3: Kiểm tra email ký số

Chữ ký số gắn liền email được xác thực khi thông tin tại Điểm 1 và Điểm 2 là Valid. Để xem chi Tiết thông tin của chứng thư số dùng để ký trong email Click chuột vào Điểm 3 (Details).

Sau đó chọn tiếp Điểm 1 (View Details) ở hình dưới

Thông tin chi Tiết về chữ ký:

Người ký: Singed by tại Điểm 1

Thời gian ký: Signing time: tại Điểm 2

Cần kiểm tra thông tin người ký có nằm trong danh sách được Tổng cục Hải quan thông báo hay không. Thời gian ký phải phù hợp với thời gian gửi email.

Để xem chi Tiết thông tin về chứng thư số dùng để ký, chọn View Certificate như trong hình dưới.

Tại Mục 1 (Tab General) có thể xem được các thông tin:

- Người được cấp chứng thư số: Issued to (Điểm 2 trong hình)

- Người cấp chứng thư số: Issued by (Điểm 3 trong hình)

- Thời gian hiệu lực của chứng thư số: Valid from... to... ( Điểm 4 trong hình)

Tại Tab Details có thể xem được các thông tin như sau:

Serial number (Click chọn vào Điểm 2 và xem chi Tiết tại Điểm 3) số Serial number này phải nằm trong danh sách đã đăng ký và phù hợp với thông tin người cấp (CA) và người được cấp trên chứng thư được xem ở bước tiếp theo.

Xem thông tin người cấp (CA) chứng thư số tại Điểm 2 và xem chi Tiết tại Điểm 3

Xem thông tin người được cấp chứng thư số tại Điểm 2 và xem chi Tiết tại Điểm 3

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ CẤP EMAIL SỬ DỤNG KHI HỆ THỐNG NỘP TIỀN GẶP SỰ CỐ (GỬI CÁC NHTM)
(Ban hành kèm theo côngvănsố:2674/TCHQ-TXNK ngày16 tháng 05 năm 2018của Tổng cục Hải quan)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

MÃ HẢI QUAN

DANH SÁCH EMAIL

I

CỤC HQ TỈNH AN GIANG

50

 

1

Phòng Nghiệp vụ

50NV

epayment50pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK cảng Mỹ Thới

50CE

epayment50ce@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Tịnh Biên

50BB

epayment50bb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK Vĩnh Xương

50BD

epayment50bd@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ Khánh Bình

50BK

epayment50bk@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ Bắc Đai

50BJ

epayment50bj@customs.gov.vn

7

Chi cục HQCK Vĩnh Hội Đông

50BC

epayment50bc@customs.gov.vn

II

CỤC HQ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

51

 

1

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

 

epayment51pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment51stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Cảng Vũng Tàu

51CB

epayment51cb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK cảng Phú Mỹ

51C1

epayment51c1@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK cảng Cái Mép

51CI

epayment51ci@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ cảng Cát Lở

51BE

epayment51be@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ Côn Đảo

51CH

epayment51ch@customs.gov.vn

III

CỤC HQ TỈNH BÌNH DƯƠNG

43

 

1

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

 

epayment43pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục Kiểm tra sau thông quan

 

epayment43stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Sóng Thần

43IH

epayment43ih@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

43ND

epayment43nd@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

43K1

epayment43k1@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ quản lý hàng XNK ngoài KCN

43PB

epayment43pb@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ KCN Việt Hương

43NG

epayment43ng@customs.gov.vn

8

Chi cục HQ KCN VSHIP Việt Nam - Singapore

43NF

epayment43nf@customs.gov.vn

9

Chi cục HQ CK cảng tổng hợp Bình Dương

43CN

epayment43cn@customs.gov.vn

IV

CỤC HQ TỈNH BÌNH ĐỊNH

37

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment37pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment37stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn

37CB

epayment37cb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Phú Yên

37TG

epayment37tg@customs.gov.vn

V

CỤC HQ TỈNH BÌNH PHƯỚC

61

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment61pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK Q.tế Hoa Lư

61BA

epayment61ba@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Hoàng Diệu

61BB

epayment61bb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Chơn Thành

61PA

epayment61pa@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ CK Lộc Thịnh

61BC

epayment61bc@customs.gov.vn

VI

CỤC HQ TỈNH CÀ MAU

59

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment59pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK cảng Năm Căn

59CB

epayment59cb@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Hòa Trung

59BD

epayment50bb@customs.gov.vn

VII

CỤC HQ TỈNH CAO BẰNG

11

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment11pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK Tà Lùng

11B1

epayment11b1@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Trà Lĩnh

11BE

epayment11be@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK Sóc Giang

11BF

epayment11bf@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK Pò Peo

11BH

epayment11bh@customs.gov.vn

6

Chi cục HQCK Bí Hà

11G1

epayment11g1@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ Bắc Kạn

11PK

epayment11pk@customs.gov.vn

VIII

CỤC HQ TP CẦN THƠ

54

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment54pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment51stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Tây Đô

54PH

epayment54ph@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK cảng Cần Thơ

54CB

epayment54cb@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ Sóc Trăng

54PK

epayment54pk@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ CK Vĩnh Long

54CD

epayment54cd@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ Hậu Giang

54CE

epayment54ce@customs.gov.vn

IX

CỤC HQ TP ĐÀ NẴNG

34

 

1

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

 

epayment34pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment34stq@customs.gov.vn

3

Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng

34AB

epayment34ab@customs.gov.vn

4

Chi cục Hải quan QL hàng đầu tư, gia công

34CC

epayment34cc@customs.gov.vn

5

Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng

34CE

epayment34ce@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu

34NG

epayment34ng@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ KCNĐà Nẵng

34NH

epayment34nh@customs.gov.vn

X

CỤC HQ ĐĂKLĂK

40

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment40pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQ Đà lạt

40D1

epayment40d1@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Buôn Ma Thuột

40BC

epayment40bc@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK Buprăng

40B1

epayment40b1@customs.gov.vn

XI

CỤC HQ TỈNH ĐIỆN BIÊN

12

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment12pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK quốc tế Tây trang

12B1

epayment12b1@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Ma Lu Thàng

12H1

epayment12h1@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK Lóng Sập

12BE

epayment12be@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ Sơn La

12F1

epayment12f1@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ Chiềng Khương

12BI

epayment12bi@customs.gov.vn

XII

CỤC HQ TỈNH ĐNG NAI

47

 

1

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

 

epayment47pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment47stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Biên Hòa

47NB

epayment47nb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Long Thành

47D1

epayment47d1@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ Nhơn Trạch

47NG

epayment47ng@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ Long Bình Tân

47I1

epayment47i1@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ KCX Long Bình

47XE

epayment47xe@customs.gov.vn

8

Chi cục HQ Thống Nhất

47NF

epayment47nf@customs.gov.vn

9

Chi cục HQ Bình Thuận

47NM

epayment47nm@customs.gov.vn

XIII

CỤC HQ TỈNH ĐNG THÁP

49

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment49pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK cảng Đồng Tháp

49C1

epayment49c1@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Thường Phước

49BB

epayment49bb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Sở Thượng

49BE

epayment49be@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK Dinh Bà

49BG

epayment49bg@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ Thông Bình

49BF

epayment49bf@customs.gov.vn

XIV

CỤC HQ GIA LAI - KOM TUM

38

 

1

Phòng nghiệp vụ

 

epayment38pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQ Kon Tum

38PD

epayment38pd@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK quốc tế Bờ Y

38BC

epayment38bc@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK quốc tế Lệ Thanh

38B1

epayment38b1@customs.gov.vn

XV

CỤC HQ TỈNH HÀ GIANG

10

 

1

Phòng nghiệp vụ

 

epayment10pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK quốc tế Thanh Thủy

10BB

epayment10bb@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Xín Mần

10BC

epayment10bc@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK Phó Bảng

10BD

epayment10bd@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK Săm Pun

10BF

epayment10bf@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ Tuyên Quang

10BI

epayment10bi@customs.gov.vn

XVI

CỤC HQ TPNỘI

1

 

1

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

 

epayment01pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment01stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Bắc Hà Nội

01TE

epayment01te@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long

01NV

epayment01nv@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ chuyển phát nhanh

01DD

epayment01dd@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư gia công

01PL

epayment01pl@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ ga đường sắt quốc tế Yên Viên

01SI

epayment01si@customs.gov.vn

8

Chi cục HQ Gia Thụy

01IK

epayment01ik@customs.gov.vn

9

Chi cục HQCK sân bay quốc tế Nội Bài

01B1

epayment01b1@customs.gov.vn

10

Chi cục HQ Hà Tây

01M1

epayment01m1@customs.gov.vn

11

Chi cục HQ Vĩnh Phúc

01PR

epayment01pr@customs.gov.vn

12

Chi cục HQ Phú Thọ

01PJ

epayment01pj@customs.gov.vn

13

Chi cục Hải quan Yên Bái

01BT

epayment01bt@customs.gov.vn

14

Chi cục Hải quan Hòa Bình

01PQ

epayment01pq@customs.gov.vn

XVII

CỤC HQ TỈNH HÀ TĨNH

30

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment30pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

30

epayment30stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCKQT Cầu Treo

30BB

epayment30bb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK cảng Vũng Áng

30F1

epayment30f1@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ cảng Xuân Hải

30CC

epayment30cc@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ Hồng Lĩnh

30BE

epayment30be@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ KKT Cầu Treo

30BI

epayment30bi@customs.gov.vn

XVIII

CỤC HQ TP HẢI PHÒNG

3

 

1

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

 

epayment03pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment03stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ cảng KVI

03CC

epayment03cc@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ cảng KVII

03CE

epayment03ce@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ cảng KVIII

03TG

epayment03tg@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ Hưng Yên

03PL

epayment03pl@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ Hải Dương

03PJ

epayment03pj@customs.gov.vn

8

Chi cục HQ KCX-KCN

03NK

epayment03nk@customs.gov.vn

9

Chi cục QL hàng đầu tư gia công

03PA

epayment03pa@customs.gov.vn

10

Chi cục HQ Thái Bình

03CD

epayment03cd@customs.gov.vn

11

Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ

03EE

epayment03ee@customs.gov.vn

XIX

CỤC HQ TP HỒ CHÍ MINH

2

 

1

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

 

epayment02pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment02stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

02B1

epayment02b1@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ chuyển phát nhanh

02DS

epayment02ds@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn khu vực 1

02CI

epayment02ci@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn KVII

02CC

epayment02cc@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn KVIII

02H1

epayment02h1@customs.gov.vn

8

Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn KVIV

02IK

epayment02ik@customs.gov.vn

9

Chi cục HQ KCX Tân Thuận

02CE

epayment02ce@customs.gov.vn

10

Chi cục HQ KCX Linh Trung

02F1

epayment02f1@customs.gov.vn

11

Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư

02PG

epayment02pg@customs.gov.vn

12

Chi cục HQ quản lý hàng gia công

02PJ

epayment02pj@customs.gov.vn

13

Chi cục HQCK Tân Cảng

02CX

epayment02cx@customs.gov.vn

14

Chi cục HQCK cảng Hiệp Phước

02CV

epayment02cv@customs.gov.vn

XX

CỤC HQ TỈNH KIÊN GIANG

53

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment53pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK quốc tế Hà Tiên

53BC

epayment53bc@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK cảng Hòn Chông

53CD

epayment53cd@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Phú Quốc

53CH

epayment53ch@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK Giang Thành

53BK

epayment53bk@customs.gov.vn

XXI

CỤC HQ TỈNH KHÁNH HÒA

41

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment41pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK cảng Nha Trang

41CB

epayment41cb@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Vân Phong

41PE

epayment41pe@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK cảng Cam Ranh

41CC

epayment41cc@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ Ninh Thuận

41BH

epayment41bh@customs.gov.vn

6

Chi cục HQCK SBQT Cam Ranh

41AB

epayment41ab@customs.gov.vn

XXII

CỤC HQ TỈNH LẠNG SƠN

15

 

1

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

 

epayment15pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment15stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Hữu Nghị

15PB

epayment15pb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Tân Thanh

15BE

epayment15be@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ CK Chi Ma

15BC

epayment15bc@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ Ga Đồng Đăng

15SI

epayment15si@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ Cốc Nam

15BD

epayment15bd@customs.gov.vn

XXIII

CỤC HQ TỈNH LÀO CAI

13

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment13pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment13stq@.customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Mường Khương

13BC

epayment13bc@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Bát Xát

13BD

epayment13bd@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ ga đường sắt quốc tế Lào Cai

13G1

epayment13g1@customs.gov.vn

6

Chi cục HQCK Lào Cai

13BB

epayment13bb@customs.gov.vn

XXIV

CỤC HQ TỈNH LONG AN

48

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment48pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment48stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Bến Lức

48CF

epayment48cf@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK cảng Mỹ Tho

48CG

epayment48cg@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ CK QT Bình Hiệp

48BD

epayment48bd@customs.gov.vn

6

Chi cục HQCK Mỹ Quý Tây

48BC

epayment48bc@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ Hưng Điền

48BE

epayment48be@customs.gov.vn

8

Chi cục HQ Đức Hòa

48BI

epayment48bi@customs.gov.vn

XXV

CỤC HQ TỈNH NGHỆ AN

29

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment29pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment29stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK cảng Cửa Lò

29CC

epayment29cc@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Vinh

29PF

epayment29pf@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK QT Nậm Cắn

29BB

epayment29bb@customs.gov.vn

6

Chi cục HQCK Thanh Thủy

29BH

epayment29bh@customs.gov.vn

XXVI

CỤC HQ TỈNH QUẢNG BÌNH

31

 

1

Phòng nghiệp vụ

 

epayment31pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQCK Cha Lo

31BB

epayment31bb@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK cảng Hòn La

31CD

epayment31cd@customs.gov.vn

4

ChicụcHQCK CàRoòng

31BF

epayment31bf@customs.gov.vn

XXVII

CỤC HQ TỈNH QUẢNG NAM

60

 

1

Phòng nghiệp vụ

 

epayment60pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment60stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ KCN Điện Nam-Điện Ngọc

60C1

epayment60c1@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK cảng Kỳ Hà

60CB

epayment60cb@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK Nam Giang

60BD

epayment60bd@customs.gov.vn

XXVIII

CỤC HQ TỈNH QUẢNG NINH

20

 

1

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

 

epayment20pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment20stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Bắc Phong Sinh

20BD

epayment20bd@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả

20CG

epayment20cg@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK Hoành Mô

20BC

epayment20bc@customs.gov.vn

6

Chi cục HQCK Móng Cái

20B1

epayment20b1@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ Vạn Gia

20CE

epayment20ce@customs.gov.vn

8

Chi cục HQ cảng Cái Lân

20CD

epayment20cd@customs.gov.vn

9

Chi cục HQCK cảng Hòn Gai

20CF

epayment20cf@customs.gov.vn

XXIX

CỤC HQ TỈNH QUẢNG NGÃI

35

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment35pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment35stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK cảng Dung Quất

35CB

epayment35cb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

35NC

epayment35nc@customs.gov.vn

XXX

CỤC HQ TỈNH QUẢNG TRỊ

32

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment32pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment32stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Lao Bảo

32BB

epayment32bb@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ CK La Lay

32BC

epayment32bc@customs.gov.vn

5

Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo

32BD

epayment32bd@customs.gov.vn

6

Chi cục HQCK cảng Cửa Việt

32CD

epayment32cd@customs.gov.vn

XXXI

CỤC HQ TỈNH TÂY NINH

45

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment45pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment45stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK Mộc Bài

45B1

epayment45b1@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK Xa Mát

45C1

epayment45c1@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ Phước Tân

45BD

epayment45bd@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ CK Kà Tum

45BE

epayment45be@customs.gov.vn

7

Chi cục HQ KCN Trảng Bàng

45F1

epayment45f1@customs.gov.vn

XXXII

CỤC HQ TỈNH THANH HÓA

27

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment27pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment27stq@customs.gov.vn

3

Chi cục HQCK quốc tế Na Mèo

27B1

epayment27b1@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK cảng Thanh Hóa

27F1

epayment27f1@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK cảng Nghi Sơn

27F2

epayment27f2@customs.gov.vn

XXXIII

CỤC HQ THỪA THIÊN HUẾ

33

 

1

Phòng nghiệp vụ

 

epayment33pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQ Thủy An

33PD

epayment33pd@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ A Đớt

33BA

epayment33ba@customs.gov.vn

4

Chi cục HQCK cảng Thuận An

33CC

epayment33cc@customs.gov.vn

5

Chi cục HQCK cảng Chân Mây

33CF

epayment33cf@customs.gov.vn

XXXIV

CỤC HQ BẮC NINH

18

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment18pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục KTSTQ

 

epayment18stq@customs.gov.vn

3

Chi cục Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

18BC

epayment18bc@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Bắc Ninh

18A3

epayment18a3@customs.gov.vn

5

Chi cục HQ ICD Tiên Sơn

18ID

epayment18id@customs.gov.vn

6

Chi cục HQ Thái Nguyên

18B1

epayment18b1@customs.gov.vn

XXXV

CỤC HQ HÀ NAM NINH

28

 

1

Phòng Nghiệp vụ

 

epayment28pnv@customs.gov.vn

2

Chi cục HQ Ninh Bình

28PC

epayment28pc@customs.gov.vn

3

Chi cục HQ Nam Định

28PE

epayment28pe@customs.gov.vn

4

Chi cục HQ Hà Nam

28NJ

epayment28nj@customs.gov.vn

XXXVI

TỔNG CỤC HẢI QUAN

ZZ

 

1

Cục CNTT & TKHQ

 

epaymenttchqcn@customs.gov.vn

2

Cục ThuếXNK

 

epaymenttchqnv@customs.gov.vn

 

PHỤ LỤC IV

DANH SÁCH CÁC EMAIL CỦA NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU TRAO ĐỔI GIẤY NỘP TIỀN KHI HỆ THỐNG GẶP SỰ CỐ
(Ban hành kèm theo công văn s2674/TCHQ-TXNK ngày16 tháng 05 năm 2018của Tổng cục Hải quan)

STT

TÊN NGÂN HÀNG TM

DANH SÁCH EMAIL

1

VCB

Nopthuehq247@vietcombank.com.vn

2

PGbank

Support.pgbank@pertrolimex.com.vn

3

SHB

Shb_thuNSNN@shb.com.vn

Dung.nt5@shb.com.vn

Toan.nq@shb.com.vn

4

Techcombank

thuedientu@techcombank.com.vn

5

Shinhan

thdung@shinhan.com

6

TP bank

tungpt@tpb.com.vn

7

Sacombank

Thuexnk247@sacombank.com

8

Indonavibank

hq247@indovinabank.com.vn

9

Agribank

Agr.NTDT@agribank.com.vn

Quanlysanphamdichvuthanhtoan@gmail.com

10

Vietinbank

hotrohaiquandientu@vietinbank.vn

11

MB Bank

itsupport@mbbank.com.vn

ptspdn.sme@mbbank.com.vn

12

ACB

acb-nopthuedientu@acb.com.vn

13

Lienvietportbank

Lpbtchq@lienvietpostbank.com.vn

14

Woori Bank

etax@woori.com.vn

15

HD Bank

nopthuehaiquandientu247@hdbank.com.vn

Hangtt4@hdbank.com.vn

Ngoclqb1@hdbank.com.vn

16

BIDV

haiquandientu@bidv.com.vn

17

SCB

thaontt1@scb.com.vn

18

VP bank

Thanhtoantrongnuoc@vpbank.com.vn

19

Mizuho - Hà nội

ecustoms.hanoi@mizuho-cb.com

19

Mizuho - Hồ Chí Minh

mizuho.rmtprocess@mizuho-cb.com

20

Bangkokbank

cuong.vo@bangkokbank.com

21

Eximbank

uyen.bt@eximbank.com.vn

le.ntm@eximbank.com.vn

truc.nlt@eximbank.com.vn

22

An Binh

nguyenthuhuong@abbank.vn

tuyenttk@abbank.vn

quyenhtt@abbank.vn

trangle@abbank.vn

trangnt@abbank.vn

nguyenthaiduong@abbank.vn

23

VIB

VIB-nopthuedientu@vib.com.vn

24

Maritimebank

MSB_nopthuehq@mab.com

25

OCB

 

26

ANZ

 

27

BTMU

 

28

ĐÔNGÁ

 

29

NAM Á BANK

 

30

SEA BANK

 

31

BẢN VIỆT

anhdt@vietcapitalbank.com.vn

32

SMBC

 

33

VIET A

 

34

KIÊN LONG

thuhtt@kienlongbank.com

35

HSBC

 

36

VIETBANK

 

37

CITIBANK

vietnam.citiservice@citi.com

38

Việt Nam Thương Tín

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2674/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2674/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực16/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2674/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 2674/TCHQ-TXNK 2018 xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2674/TCHQ-TXNK 2018 xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2674/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành16/05/2018
        Ngày hiệu lực16/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2674/TCHQ-TXNK 2018 xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2674/TCHQ-TXNK 2018 xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố

           • 16/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực