Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC 2019 về xây dựng dự toán ngân sách kế hoạch tài chính


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2675 /LĐTBXH-KHTC
V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Bình đẳng giới, Bảo hiểm xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính: số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022, Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2015 và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, Bộ đã có công văn hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020 – 2022 (số 2653/LĐTBXH-KHTC và số 2637/LĐTBXH-KHTC ngày 03/7/2019).

Để đảm bảo tiến độ xây dựng Kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2020, đề nghị các đồng chí Vụ trưởng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách đối với lĩnh vực được phân công và xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020 – 2022 gửi về Văn phòng Bộ, đồng thời gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 10/7/2019. Các đơn vị không lập dự toán hoặc gửi dự toán không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, sẽ không được tổng hợp dự toán và bố trí ngân sách thực hiện năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020 - 2022.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn các Vụ chức năng có chi tiêu qua Văn phòng thực hiện theo đúng quy định; thẩm định, tổng hợp dự toán ngân sách của các Vụ cùng với Dự toán kinh phí của Văn phòng Bộ để gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp trình Bộ kế hoạch – dự toán ngân sách 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020 – 2022 của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2675/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC 2019 về xây dựng dự toán ngân sách kế hoạch tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC 2019 về xây dựng dự toán ngân sách kế hoạch tài chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2675/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC 2019 về xây dựng dự toán ngân sách kế hoạch tài chính

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC 2019 về xây dựng dự toán ngân sách kế hoạch tài chính

         • 05/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực