Công văn 268/TCT-CS

Công văn 268/TCT-CS năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 268/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 70590/CT-TTHT ngày 31/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất 0%.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quy định, hướng dẫn và theo trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 70590/CT-TTHT nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Websi
te TCT;
- Lưu: VT, CS(3b);

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 268/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 268/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/01/2018
Ngày hiệu lực 17/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 268/TCT-CS

Lược đồ Công văn 268/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 268/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 268/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 17/01/2018
Ngày hiệu lực 17/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 268/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài

Lịch sử hiệu lực Công văn 268/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài

  • 17/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực