Công văn 2694/BNN-TCLN

Công văn 2694/BNN-TCLN năm 2017 kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2694/BNN-TCLN 2017 kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2694/BNN-TCLN
V/v kiểm tra hoạt du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

 

Kính gi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phtại Văn bản số 585/VPCP- NN, ngày 01/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức kiểm tra toàn bộ các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn trên cả nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố như sau:

1. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh (ngoài các đơn vị Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra theo danh sách đính kèm), cụ thể:

- Kiểm tra toàn bộ các nội dung có liên quan đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch sinh thái theo quy định tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Thông tư số 78/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/5/2017 theo đề cương báo cáo đính kèm.

2. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành tại một số địa phương, đơn vị (Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT kèm theo), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cử đại diện tham gia Đoàn; chỉ đạo Ban quản lý các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu và bố trí làm việc với Đoàn kiểm tra (sẽ có kế hoạch chi tiết sau).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCLN.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH SÁCH

CÁC VƯỜN QUỐC GIA, KHU BẢO TN THIÊN NHIÊN DO ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TIẾN HÀNH KIỂM TRA
(Kèm theo Công văn số 2694/BNN-TCLN ngày 30/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên VQG/Khu BTTN

Tỉnh/Thành phố

1

Rừng quốc gia Yên Tử

Quảng Ninh

2

Vườn quốc gia Hoàng Liên

Lào Cai

3

Vườn quốc gia Ba Bể

Bắc Kạn

4

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình

5

Các Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa và Bán Đảo Sơn Trà

Đà Nng

6

Vườn quốc gia Núi Chúa

Ninh Thuận

7

Vườn quốc gia Phú Quốc

Kiên Giang

8

Vườn quốc gia Côn Đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số 2694/BNN-TCLN ngày 30/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA, KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ

I. THÔNG TIN CHUNG HỆ THỐNG VƯỜN QUỐC GIA/KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ (thời điểm hiện tại)

1. Số lượng Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên (quy mô, diện tích, biến động tăng/giảm, lý do biến động)

2. Vấn đề quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng trên địa bàn

3. Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng đặc dụng

4. Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng

5. Cơ cấu, tổ chức Ban quản lý các VQG, khu BTTN

6. Những vấn đề khác có liên quan

II. NỘI DUNG BÁO CÁO CỤ TH

1. Các dự án du lịch sinh thái đã và đang triển khai tại các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên (báo cáo theo phụ biểu đính kèm), bao gồm:

- Số lượng dự án trên toàn tỉnh/thành phố và từng khu rừng đặc dụng;

- Quy mô, diện tích đưa vào hoạt động DLST (toàn tỉnh/thành và từng khu);

- Diện tích rừng, đất rừng đặc dụng chuyển mục đích sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái (toàn tỉnh/thành và từng khu);

- Các hình thức tổ chức DLST (tự tổ chức; liên doanh, liên kết; cho thuê môi trường rừng - thống kê theo từng khu);

- Các thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 117/NĐ-CP và Điều 8, Thông tư số 78/TT-BNNPTNT.

2. Quản lý, sử dụng kinh phí thu được từ hoạt động DLST

3. Kết quả đạt được từ hoạt động DLST

4. Công tác thanh tra, kiểm tra tỉnh/thành đã thực hiện

5. Những vấn đề khác

6. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

7. Những khó khăn, bất cp trong quá trình thực hiện

III. ĐXUẤT, KIẾN NGHỊ

 

 


Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)

 

BIỂU THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA, KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ

STT

Tên VQG/Khu BTTN

Tên dự án

Hình thức tổ chức DLST (tự tchức; LDLK; Cho thuê MTR)

Quy mô, diện tích tổ chức DLST (ha)

Diện tích rừng, đất rừng đặc dụng CMĐSĐ để xây dựng các công trình phục vụ DLST (ha)

Các thủ tục thực hiện theo quy định tại NĐ 117 và TT78 (đầy đủ/chưa đầy đủ)

Ghi chú

I

VQG/KBTT A

1. Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

2. Dự án ….

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

II

VQG/KBTT B

1. Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

2. Dự án ……

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

III

 

1. Dự án ....

 

 

 

 

 

 

 

2. Dự án ….

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Tổng toàn tnh

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong quá trình triển khai và viết báo cáo có gì chưa rõ, xin liên hệ ông Trần Nho Đạt sđt: 0973.775.912/043.733.3026 hoặc địa chỉ email: nhodatbttn@gmail.com./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2694/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2694/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2017
Ngày hiệu lực30/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2694/BNN-TCLN 2017 kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2694/BNN-TCLN 2017 kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2694/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành30/03/2017
        Ngày hiệu lực30/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2694/BNN-TCLN 2017 kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2694/BNN-TCLN 2017 kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia

           • 30/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực