Công văn 2697/BHXH-CSYT

Công văn 2697/BHXH-CSYT năm 2019 về nội dung hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2697/BHXH-CSYT 2019 phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2697/BHXH-CSYT
V/v một số nội dung hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo him xã hội Bộ Quốc phòng, Bo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là Bảo hi
m xã hội các tỉnh)

Từ ngày 23-25/7/2019, tại Thành phố Cần Thơ, Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT) của Bộ Y tế tchức Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT cho đại diện lãnh đạo Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) tuyến huyện một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo phản ánh của thành viên Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cần Thơ tham dự tại Hội nghị, Lãnh đạo Vụ BHYT đã phổ biến một số nội dung như sau:

- Tham mưu giao dự toán cho từng tnh là trách nhiệm ca Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam, Bộ Y tế không có ý kiến. Việc giao dự toán đến từng cơ sở KCB là không đúng quy định tại Luật BHYT và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP .

- Việc tạm ứng kinh phí KCB BHYT hàng quý phi theo quy định ca Luật BHYT đó là dựa trên 80% chi phí phát sinh ca quý trước, trường hợp 80% chi phí phát sinh quý trước lớn hơn Dự toán cả năm chia cho 4 (bằng 25% dự toán) nhưng cơ quan BHXH chtạm ứng ti 25% dự toán là không đúng quy định.

- Dịch vụ kỹ thuật (DVKT) chuyn giao: tại nhiều địa phương, cơ quan BHXH thm định trước khi quyết toán là sai, BHXH không có quyền thm định.

- Giấy chuyn tuyến không quy định thời gian sử dụng ktừ ngày ký, vì vậy cơ sKCB không có cơ sở đtừ chối thanh toán đối với các trường hợp sdụng giấy chuyển tuyến sau 10 ngày ktừ ngày ký.

Về các nội dung nêu trên, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Việc xây dựng và giao dự toán chi KCB BHYT

- Tại khoản 2, Điều 10 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định: “Hằng năm, BHXH Việt Nam lập kế hoạch tài chính về thu, chi quỹ BHYT; chi phí quản lý quỹ BHYT và đầu tư từ số tiền tạm thi nhàn ri của quỹ BHYT, trình Hội đng quản lý BHXH Việt Nam thông qua và báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Y tế, Bộ Tài chính chủ trì, phi hp với Bộ Y tế xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch tài chính hằng năm”.

- Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định: “Hằng năm, BHXH Việt Nam lập kế hoạch tài chính về thu, chi qu BHYT; chi phí quản lý quỹ BHYT và đầu tư từ số tiền tạm thời nhàn rỗi của quỹ BHYT. Bộ Tài chính chủ trì, phi hp với Bộ Y tế xem xét, tng hp trình Th trưởng Chính phủ quyết định giao kế hoạch tài chính.

Thực hiện quy định của Chính phủ nêu trên, hằng năm Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hp với Bộ Y tế xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao Dự toán chi KCB BHYT về BHXH Việt Nam. Từ năm 2018 Thủ tướng Chính phgiao Dự toán chi KCB BHYT về BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

- Tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/4/2019 của Thtướng Chính phủ về việc giao dự toán chi KCB BHYT năm 2019 quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố Trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo BHXH cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với SY tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sdụng có hiệu quả quỹ BHYT”.

Thực hiện quy định nêu trên, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hp với SY tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thống nhất các nguyên tắc, tiêu chí và xác định nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2019 dự kiến giao về từng cơ s KCB trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Ý nghĩa và mục đích chính ca việc giao ngun kinh phí KCB BHYT không phi đ khng chế hoạt động KCB BHYT mà đmỗi cơ sKCB BHYT phải chủ động và sdụng hiệu ququỹ KCB BHYT.

Việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, cơ quan BHXH thực hiện theo đúng quy định của Luật BHYT. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Trưng hợp cuối năm cơ sở KCB có số chi cao hơn nguồn kinh phí được giao, cơ s KCB thuyết minh cụ th nguyên nhân, BHXH cấp tnh phối hợp với SY tế tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh và gửi BHXH Việt Nam đBHXH Việt Nam tng hp, báo cáo Hội đồng qun lý BHXH Việt Nam xem xét, trình Thủ tướng Chính ph xem xét, quyết định.

2. Việc tạm ứng kinh phí KCB BHYT hàng quý

Việc tạm ứng kinh phí KCB BHYT hàng quý cho các cơ sở KCB BHYT được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật BHYT. BHXH Việt Nam không có văn bản hướng dẫn việc tạm ứng kinh phí KCB BHYT hàng quý không vượt quá 25% nguồn kinh phí giao về cho cơ sở KCB.

3. Việc thanh toán đối với DVKT được chuyển giao

- Tại khoản 6, Điều 2 Luật BHYT quy định: “Giám định BHYT là hoạt động chuyên môn do tổ chức BHYT tiến hành nhằm đánh giá sự hp lý của việc cung cấp dịch vụ y tế cho người tham gia BHYT, làm cơ sở để thanh toán chi phí KCB BHYT.

- Căn cứ Hợp đồng KCB BHYT đã được cơ quan BHXH và cơ sở KCB ký kết theo Mu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP , cơ s KCB có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan BHXH các tài liệu phục vụ công tác giám định, trong đó có “Đán liên doanh, liên kết thực hiện DVKT y tế; Hp đồng làm việc giữa cơ sở KCB và người hành nghề (nếu có); Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện Đề án hoặc hợp đồng chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ y tế cho tuyến dưới”.

Như vậy, việc cơ quan BHXH thc hiện giám định các hồ sơ chuyển giao DVKT, xác định đúng người chuyển giao và người được chuyển giao,... trước khi thanh toán là đúng quy định của Luật BHYT và Hợp đồng ký kết giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB.

4. Về việc Giấy chuyển tuyến KCB BHYT không quy định thời gian

Việc chuyển tuyến KCB BHYT được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB và Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT, cơ sở KCB chuyển người bệnh. Giấy chuyển tuyến KCB BHYT được viết theo Mu số 6 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP .

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT , các trường hp mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyn tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyn tuyến có giá trị sdụng đến hết ngày 31/12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31/12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở KCB thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó”. Đối với các trường hp khác hiện chưa có văn bản quy định thời hạn sử dụng Giấy chuyển tuyến kể từ ngày ký.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc KCB được kịp thời sau khi người bệnh được chuyển tuyến, BHXH các tỉnh đề nghị các cơ sở KCB BHYT khi viết Giấy chuyển tuyến cho người bệnh đến cơ sở KCB khác để KCB thì cơ sở KCB nơi viết giấy chuyển tuyến có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn để người bệnh đi sắp xếp, bố trí đi KCB ngay, tránh tình trạng để quá lâu sau mới sử dụng Giấy chuyển tuyến đđi KCB, ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hp với Sở Y tế và cơ s KCB BHYT trên địa bàn thực hiện đúng các quy định nêu trên nói riêng và các quy định về chính sách, pháp luật BHYT nói chung, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT đồng thời quản lý, sử dụng quỹ BHYT có hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Vụ BHYT, Vụ KHTC, Cục QLKCB của Bộ Y tế;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố;
- Các đơn vị: DVT, GĐB, GĐN, TCKT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, CSYT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Nguyễn Tá Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2697/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2697/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2019
Ngày hiệu lực25/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2697/BHXH-CSYT

Lược đồ Công văn 2697/BHXH-CSYT 2019 phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2697/BHXH-CSYT 2019 phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2697/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Tá Tỉnh
        Ngày ban hành25/07/2019
        Ngày hiệu lực25/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2697/BHXH-CSYT 2019 phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2697/BHXH-CSYT 2019 phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế

           • 25/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực