Công văn 2707/UBND-KTN

Công văn 2707/UBND-KTN năm 2015 về phân cấp, giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công văn 2707/UBND-KTN phân cấp giao nhiệm vụ quản lý công trình xây dựng nông thôn mới Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 3117/QĐ-UBND quản lý chất lượng công trình xây dựng Quảng Nam 2014 và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 2707/UBND-KTN phân cấp giao nhiệm vụ quản lý công trình xây dựng nông thôn mới Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2707/UBND-KTN
V/v phân cấp, giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,;
-
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 100/TTr-SXD ngày 27/6/2014 về đề xuất phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP đối với các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM); để thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình thuộc Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho địa phương trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh thống nhất phân cấp, giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình Thuộc Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố thực hiện việc quản lý chất lượng công trình theo các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP (trong đó có công tác thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng) đối với các công trình thuộc Chương trình NTM, cụ thể như sau:

a) Các công trình được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ có tổng mức đầu tư thấp hơn 03 tỷ đồng, đã được UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; gồm: Xây dựng Nhà văn hóa - khu thể thao thôn; Giao thông nông thôn, cống thoát nước đường giao thông nông thôn; Kiên cố hóa kênh mương loại III; Đường giao thông nội đồng.

b) Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các tiêu chí nông thôn mới còn lại có tổng mức đầu tư thấp hơn 03 tỷ đồng; gồm: Xây dựng Trụ sở xã, Xây dựng Trường học đạt chuẩn, Xây dựng Trạm y tế xã, Xây dựng Nhà văn hóa - khu thể thao xã, Công trình thoát nước thải dân cư, Xây dựng hạ tầng các khu sản xuất tập trung, Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt.

c) Đối với công trình giao thông

- Việc thẩm tra thiết kế công trình: Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố thực hiện đối với công trình đường bộ cấp III, có tổng mức đầu tư thấp hơn 03 tỷ đồng; trừ công trình đường bộ cấp III có hạng mục cầu có chiều dài nhịp từ 25m trở lên.

- Việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: Thực hiện theo Công văn số 1777/UBND-KTN ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh về việc phân cấp, giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; tổng hợp, báo cáo (định kỳ hằng năm vào ngày 15 tháng 11 hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền.

3. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định hiện hành; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng thẩm quyền nêu trên và các quy định của Nhà nước; thực hiện công tác báo cáo theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.
(E:\Dropbox\Ba2014\CV\CĐTH\071114 - Phan cap quan ly chat luong CT NTM.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

 

 

Thuộc tính Công văn 2707/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2707/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2014
Ngày hiệu lực15/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2707/UBND-KTN

Lược đồ Công văn 2707/UBND-KTN phân cấp giao nhiệm vụ quản lý công trình xây dựng nông thôn mới Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2707/UBND-KTN phân cấp giao nhiệm vụ quản lý công trình xây dựng nông thôn mới Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2707/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành15/07/2014
        Ngày hiệu lực15/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2707/UBND-KTN phân cấp giao nhiệm vụ quản lý công trình xây dựng nông thôn mới Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2707/UBND-KTN phân cấp giao nhiệm vụ quản lý công trình xây dựng nông thôn mới Quảng Nam