Công văn 2713/TCT-TNCN

Công văn 2713/TCT-TNCN năm 2013 nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2713/TCT-TNCN năm 2013 chứng minh người phụ thuộc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2713/TCT-TNCN
V/v nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2525/CT-TTHT ngày 23/07/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong trường hợp người lao động chuyển nơi làm việc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3.1.9 Mục I Phần B Thông tư số 100/2008/NĐ-CP">84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

"Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh".

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế tại các đơn vị, trong trường hợp cá nhân chuyển nơi làm việc mới mà đơn vị cũ không phối hợp hỗ trợ, không xác nhận lên bản chụp (photo) hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì cá nhân đăng ký lại mẫu số 16/ĐK-TNCN kèm hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gửi cho đơn vị làm việc mới để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2713/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2713/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/08/2013
Ngày hiệu lực 19/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2713/TCT-TNCN năm 2013 chứng minh người phụ thuộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2713/TCT-TNCN năm 2013 chứng minh người phụ thuộc
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2713/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 19/08/2013
Ngày hiệu lực 19/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2713/TCT-TNCN năm 2013 chứng minh người phụ thuộc

Lịch sử hiệu lực Công văn 2713/TCT-TNCN năm 2013 chứng minh người phụ thuộc

  • 19/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực