Công văn 2729/TCT-DNL

Công văn 2729/TCT-DNL năm 2013 thuế nhà thầu nước ngoài và thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2729/TCT-DNL năm 2013 thuế nhà thầu nước ngoài thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2729/TCT-DNL
V/v thuế nhà thầu nước ngoài và thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Trả lời công văn số 1701/TCTHK-TCKT ngày 10/9/2012, công văn số 2818/TCTHK-TCKT ngày 02/10/2012 và công văn số 3177/TCTHK-TCKT ngày 16/11/2012 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ thuê đường truyền và thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ thuê đường truyền.

Đối với nội dung này, hiện Tổng cục Thuế đang xin ý kiến Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông về trường hợp Tổng công ty thuê đường truyền của đối tác nước ngoài để sử dụng cho việc đặt chỗ và bán vé có theo quy định của Luật Bưu chính, Luật Viễn thông hay không. Trên cơ sở ý kiến của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Thuế sẽ có văn bản trả lời vướng mắc của Tổng công ty về thuế nhà thầu đối với dịch vụ thuê đường truyền của đối tác nước ngoài.

2. Về thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN.

Tại điểm 2.2 Mục III Phần C Thông tư số 14/2008/QH12 Nghị định 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2008/QH12">123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế quy định:

“Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, thời điểm xác định doanh thu hoạt động vận tải hàng không để tính thuế TNDN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Đối với vướng mắc về thời điểm xác định doanh thu hoạt động vận tải hàng không để tính thuế TNDN của Tổng công ty, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị liên quan trình các cấp có thẩm quyền có hướng dẫn phù hợp với thực tế hoạt động của các hãng hàng không và thông lệ quốc tế tại các văn bản hướng dẫn Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC, Vụ CST, Vụ CĐKT, Cục TCDN (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2729/TCT-DNL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2729/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/08/2013
Ngày hiệu lực 20/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2729/TCT-DNL năm 2013 thuế nhà thầu nước ngoài thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2729/TCT-DNL năm 2013 thuế nhà thầu nước ngoài thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2729/TCT-DNL
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 20/08/2013
Ngày hiệu lực 20/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2729/TCT-DNL năm 2013 thuế nhà thầu nước ngoài thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 2729/TCT-DNL năm 2013 thuế nhà thầu nước ngoài thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 20/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực