Công văn 2731/UBND-NN

Công văn 2731/UBND-NN đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2731/UBND-NN đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2731/UBND-NN
V/v đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp.

Thái Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các s, ban ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

 

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/4/2011 của Ban Chp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đề án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, qua hơn một năm thực hiện với sự cố gắng và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, sự đồng tình hưởng ứng thực hiện của các hộ nông dân; theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay toàn tỉnh đã có 55,8% số xã triển khai dồn điền đổi thửa trên thực địa; một số xã, thị trấn đang thực hiện đo đạc hoàn chỉnh hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân. Tuy nhiên, ở một số xã việc thực hiện dồn điền đổi thửa chưa triệt để; đặc biệt còn một số xã chưa triển khai xây dựng phương án dồn điền đổi thửa.

Để khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp trong năm 2012; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải xác định rõ việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp là một trong những nội dung quan trọng để hoàn thiện xây dựng hệ thống giao thông, mương máng nội đồng, quy vùng sản xuất thực hiện tiêu chí số 1 của quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

- Tổng kết, đánh giá cụ thể kết quả ở những xã, thị trấn đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa. Đối với những xã, thị trấn còn có thôn (xóm) chưa hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành trước 31/12/2012;

- Ban chỉ đạo huyện, thành phố phân công thành viên phụ trách Tổ công tác của huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện ở các xã, thị trấn; trực tiếp hướng dẫn y ban nhân dân cấp xã xây dựng và hoàn thiện phương án dồn điền đổi thửa gửi về y ban nhân dân huyện; tổ chức thẩm định phương án của y ban nhân dân xã trình y ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

Yêu cầu y ban nhân dân huyện Kiến Xương, y ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ và y ban nhân dân thành phố Thái Bình tập trung chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa để hoàn thành trước 31/12/2012, kịp thời đáp ứng tiến độ thực hiện dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) trên địa bàn tỉnh;

- Lập danh sách các xã, thị trấn thực hiện dồn điền, đổi thửa năm 2012 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa; Ban ch đạo của xã, thị trấn và Tiểu ban ở các thôn trực tiếp tham mưu cấp ủy, chính quyền khẩn trương xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa; tổ chức họp, bàn bạc thông qua và hoàn thiện phương án dồn điền, đổi thửa trình y ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt; khẩn trương thực hiện việc xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng và dồn đổi ruộng đất trên thực địa trước khi cấy vụ Chiêm Xuân 2013.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ công tác của tỉnh về dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp phân công cán bộ phụ trách từng địa phương:

- Kiểm tra nắm tình hình, đôn đốc y ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo y ban nhân dân cấp xã xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa trình y ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt để thực hiện; phối hợp y ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn y ban nhân dân cấp xã giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện;

- Phối hợp với y ban nhân dân huyện, thành phố đang thực hiện dự án VLAP thống nhất với đơn vị thi công, đơn vị tư vn kiểm tra nghiệm thu việc thực hiện dồn điền đổi thửa gắn với đo đạc lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng thực hiện các gói thầu;

- Hướng dẫn y ban nhân dân huyện, thành phố lập danh sách các xã, thị trấn thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2012 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện;

- Tổng hợp kết quả thực hiện dồn điền, đổi tha của các huyện, thành phố báo cáo Ban chỉ đạo tnh, y ban nhân dân tỉnh.

5. S Tài chính tham mưu y ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện dồn điền, đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của y ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015.

6. Các cơ quan thông tin, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới để mọi người hiểu và thực hiện; biểu dương kịp thời những xã, thị trấn làm tốt công tác này; các tổ chức chính trị xã hội tập trung vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt việc dồn điền đổi thửa để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Nhận Công văn này, yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, y ban nhân dân huyện thành phố, y ban nhân dân xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TH, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Ca

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2731/UBND-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2731/UBND-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2012
Ngày hiệu lực13/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2731/UBND-NN đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2731/UBND-NN đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2731/UBND-NN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành13/11/2012
        Ngày hiệu lực13/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2731/UBND-NN đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2731/UBND-NN đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp

           • 13/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực