Công văn 2739/TCT-HT

Công văn số 2739/TCT-HT về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2739/TCT-HT chính sách thu tiền thuê đất


 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2739/TCT-HT
V/v: Chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn 

Trả lời công văn số 215/CT-QLKK&KTT ngày 21/5/2007 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005) của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 11/12/2005) thì không có quy định miễn, giảm tiền thuê đất (hay thuộc đối tượng không phải nộp tiền thuê đất) đối với diện tích đất nhà nước giao theo hình thức không thu tiền sử dụng đất cho các Nhà khách thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị.

- Tại Điều 27 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên quy định: “Những quy định trước đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.” và Nghị định này áp dụng cho việc tính, thu tiền thuê đất từ năm 2006.

- Điểm 3, mục II, phần A Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005) của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định đối tượng thu tiền thuê đất là: “Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, không thu tiền thuê đất nhưng có sử dụng một phần diện tích đất vào mục đích sản xuất kinh doanh hoặc công trình công cộng có mục đích kinh doanh mà không lựa chọn hình thức nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền thuê đất.”

Căn cứ các quy định trên, việc thu tiền thuê đất đối với Nhà khách Tỉnh uỷ trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Lạng Sơn và Nhà khách A1 trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện như sau: năm 2006 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính.

Từ năm 2005 trở về trước việc thu tiền thuê đất đối với Nhà khách Tỉnh uỷ trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Lạng Sơn và Nhà khách A1 trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC nêu trên tính từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT; PC; HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2739/TCT-HT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2739/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/2007
Ngày hiệu lực 16/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2739/TCT-HT

Lược đồ Công văn 2739/TCT-HT chính sách thu tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2739/TCT-HT chính sách thu tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2739/TCT-HT
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 16/07/2007
Ngày hiệu lực 16/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2739/TCT-HT chính sách thu tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 2739/TCT-HT chính sách thu tiền thuê đất

  • 16/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/07/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực