Công văn 2744/BYT-PC

Công văn 2744/BYT-PC năm 2016 về đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2744/BYT-PC đánh giá tình hình thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2744/BYT-PC
V/v đánh giá tình hình trin khai thực hiện thí Điểm Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: 63 Sở Y tế

Ngày 03/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành thí Điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện thí Điểm Bộ tiêu chí, để có cơ sở hoàn thiện và kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thi hành Quyết định trên, Bộ Y tế tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí Điểm Bộ tiêu chí này.

Đ việc đánh giá đạt được kết quả tốt, Bộ Y tế đề nghị Quý Sở:

1. Gửi Đề cương báo cáo đánh giá hơn 02 năm triển khai thi hành thí Điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (theo Mẫu gửi kèm) đến tất cả các bệnh viện thuộc thẩm quyền quản lý, đôn đốc các bệnh viện xây dựng Báo cáo đánh giá và tập hợp Báo cáo đánh giá của các bệnh viện để gửi về Bộ Y tế (Vụ pháp chế).

2. Xây dựng Báo cáo của Sở với các nội dung sau:

- Hằng năm, Sở đã có các văn bản, kế hoạch nào đ chỉ đạo các bệnh viện thực hiện tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (gửi kèm bản sao các văn bản đó);

- Sở đã phân công cho phòng nào làm đu mối và các phòng nào phối hợp trong kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo thuộc thẩm quyền quản lý;

- Số lượng các đợt Sở tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các Bệnh viện thuộc địa bàn qun lý năm 2014, 2015 (6 tháng, cả năm) lập danh Mục tên các Bệnh viện đã được đánh giá và Điểm đánh giá từng Bệnh viện?

- Tổng hợp kết qu đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc, trong đó có phân tích thực trạng, các vấn đề tồn tại để cải tiến (gửi kèm báo cáo 6 tháng và hàng năm).

- Số người của Sở được đào tạo, tập huấn kỹ năng về kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện?

- Khó khăn, vướng mắc trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện?

- Đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo của Sở và báo cáo của các Bệnh viện thuộc thẩm quyền quản lý của Sở đề nghị gửi về Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) trước ngày 31/5/2016 đ tổng hợp.

Thông tin chi Tiết xin liên hệ với Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) theo s điện thoại 04.62747979 gặp đồng chí Đinh Thị Thu Thủy (0912953408, Email: thuthuy20021979@yahoo.com).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Cục QLKCB (để thực hiện);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

BỘ Y TẾ/SỞ Y TẾ
BỆNH VIỆN…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /BC-….

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2016

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Đánh giá Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện

Kính gửi: ........................

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác ban hành văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện, bao gồm:

- Chương trình, kế hoạch phổ biến Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện;

- Hình thức phổ biến: hội nghị, tập huấn, phát tờ rơi, tờ bướm…

- Số lượng người tham gia Hội nghị, tập huấn…

3. Đánh giá việc bảo đảm các Điều kiện cho thi hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

a) Tổ chức, bộ máy:

- Bệnh viện bố trí đơn vị nào giúp Lãnh đạo Bệnh viện tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí?

- Việc thực hiện là kiêm nhiệm hay chuyên trách?

b) Nhân lực

Để triển khai thi hành Bộ tiêu chí thì Bệnh viện bố trí bao nhiêu người?; nhân lực kiêm nhiệm và chuyên trách? Có làm tăng nhân lực hiện có của bệnh viện không?

c) Kinh phí

- Đánh giá mức độ phù hợp của việc bố trí kinh phí

- Thuận lợi và khó khăn?

d) Các Điều kiện khác

4. Công tác kiểm tra Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

- Bệnh viện có tự tiến hành đánh giá, kiểm tra không? Việc đánh giá, kiểm tra có thực hiện thường xuyên không?

- Bệnh viện có xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2015 và giai đoạn tới không? (nếu có đề nghị gửi kèm)

- Số lượng cán bộ của Bệnh viện được đào tạo, tập huấn kỹ năng về kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện?

- Trong 02 năm thí Điểm, có hiện tượng một số bệnh viện tự chấm không sát với nội dung Bộ tiêu chí, tự nâng Điểm hoặc bỏ qua những việc chưa làm được để chấm ở mức cao hơn. Bệnh viện có hiện tượng đó không? Bệnh viện sẽ làm gì để cải tiến tình trạng trên?

- Mức độ tuân thủ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của bác sĩ, nhân viên y tế, người dân?

5. Kết quả tự đánh giá của Bệnh viện, kết quả đánh giá của Sở Y tế, Bộ Y tế năm 2014, 2015 ?

6. Đánh giá chung về công tác triển khai thực hiện

- Kết quả đạt được:

- Tồn tại hạn chế:

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Phần A: Hướng đến người bệnh (chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn cấp cứu người bệnh; Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh; môi trường chăm sóc người bệnh; quyền và lợi ích của người bệnh)

- Kết quả đạt được:

- Tồn tại, hạn chế:

2. Phần B: Phát triển nguồn nhân lực (số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện; chất lượng nguồn nhân lực; chế độ đãi ngộ và Điều kiện môi trường làm việc; lãnh đạo bệnh viện)

- Kết quả đạt được:

- Tồn tại, hạn chế:

3. Phần C: Hoạt động chuyên môn (An ninh trật tự và an toàn cháy nổ; quản lý hồ sơ bệnh án; ứng dụng công nghệ thông tin; phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn; hoạt động Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh; năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và Tiết chế; chất lượng xét nghiệm; quản lý cung ứng và sử dụng thuốc; nghiên cứu khoa học)

- Kết quả đạt được:

- Tồn tại, hạn chế:

4. Phần D: Cải tiến chất lượng (Thiết lập hệ thống và xây dựng, triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng; phòng ngừa các sai sót, sự cố và cách khắc phục; đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng)

- Kết quả đạt được:

- Tồn tại, hạn chế:

5. Phần E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (tiêu chí sản khoa, nhi khoa)

- Kết quả đạt được:

- Tồn tại, hạn chế:

6. Đánh giá chung về việc thực hiện các quy định của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

- Bệnh viện cho ý kiến nhận xét về tác động của Bộ tiêu chí tới việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong thời gian qua?

- Sau khi áp dụng Bộ tiêu chí, chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện có được cải tiến không? Nếu có, những mặt nào cải tiến nhiều, ít hoặc không cải tiến?

- Những tiêu chí nào khi áp dụng dễ cải tiến để nâng Điểm nhất?

- Những tiêu chí nào khi áp dụng khó cải tiến để nâng Điểm nhất?

- Tác động lớn nhất của Bộ tiêu chí tới công tác quản lý của Bệnh viện là gì?

III. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG BẤT CẬP, HẠN CHẾ TRONG THI HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Nguyên nhân do thực thi:

a) Sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo

b) Cơ chế tài chính để triển khai thực hiện

c) Do lực lượng kiểm tra còn thiếu và chưa được tập huấn về nghiệp vụ

d) Công tác phổ biến, giáo dục còn nhiều hạn chế

đ) Nguyên nhân khác.

2. Nguyên nhân do quy định của Bộ tiêu chí

a) Nội dung quy định còn thiếu; còn tạo ra lỗ hổng;

b) Nội dung chưa phù hợp với thực tế;

c) Nguyên nhân khác

Phần thứ hai

ĐỀ XUẤT,  KIẾN NGHỊ

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện là cơ sở để giúp cho Bệnh viện xác định Điểm mạnh, Điểm yếu của mình, lựa chọn các vấn đề ưu tiên cần cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, hướng tới Mục tiêu cao nhất là làm hài lòng người bệnh trên quan Điểm lấy người bệnh làm trung tâm. Để Bộ tiêu chí hoàn thiện hơn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và tiến dần đến hội nhập quốc tế, chúng tôi đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

I. Về bảo đảm triển khai thực hiện Bộ tiêu chí

1. Công tác ban hành văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

3. Việc bảo đảm các Điều kiện cho thi hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (tổ chức bộ máy, nhân lực, kinh phí, các Điều kiện bảo đảm khác….)

4. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

Theo quan Điểm của Bệnh viện, nên gắn kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí với một hoặc một số nội dung nào dưới đây:

- Phân loại chất lượng bệnh viện

- Xếp hạng bệnh viện

- Thi đua, khen thưởng

- Thanh toán bảo hiểm y tế

- Phân bổ số thẻ bảo hiểm y tế

- Giá dịch vụ y tế

II. Về hướng khắc phục những hạn chế, tồn tại của Bộ tiêu chí

1. Ban hành Bộ tiêu chí dưới hình thức Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế để bắt buộc tất cả các bệnh viện nhà nước và tư nhân phải áp dụng Bộ tiêu chí theo lộ trình, có biện pháp xử lý khi không áp dụng, áp dụng không đúng hoặc áp dụng không đầy đủ.

- Biện pháp xử lý bao gồm: kỷ luật người đứng đầu theo Luật công chức, viên chức; cắt thi đua, khen thưởng của người vi phạm; hạ hạng bệnh viện....?

2. Từ những vướng mắc, bất cập của Bộ tiêu chí, đề nghị hoàn thiện Bộ tiêu chí trên với ba nhóm vấn đề:

Sửa đổi các nội dung:

Bãi bỏ các nội dung:

Ban hành mới các nội dung:

Trên đây là Báo cáo đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, kính gửi Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: .....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Bệnh viện đánh dấu x vào ô trống phù hợp và viết bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác (nếu có)

STT

PHẦN, MỤC, MÃ, TÊN VÀ SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ

Khả thi cao

Khả thi

Ít khả thi

Không khả thi

 

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

 

 

 

 

 

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

 

 

 

 

1

A1.1

Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể

 

 

 

 

2

A1.2

Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

 

 

 

 

3A1.3

Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh

 

 

 

 

4A1.4

Bệnh viện bảo đảm các Điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời

 

 

 

 

5A1.5

Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên

 

 

 

 

6


A1.6

Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

 

 

 

 

7


A2.1

Người bệnh Điều trị nội trú được nằm một người một giường

 

 

 

 

8


A2.2

Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện

 

 

 

 

9

A2.3

Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt

 

 

 

 

10


A2.4

Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý

 

 

 

 

11

A2.5

Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

 

 

 

 

12

A3.1

Người bệnh được Điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp

 

 

 

 

13


A3.2

Người bệnh được khám và Điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

 

 

 

 

14


A4.1

Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình Điều trị

 

 

 

 

15

A4.2

Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

 

 

 

 

16A4.3

Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác

 

 

 

 

17


A4.4

Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế

 

 

 

 

18A4.5

Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời

 

 

 

 

19A4.6

Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

 

 

 

 

 

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

 

 

 

 

20

B1.1

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện

 

 

 

 

21
B1.2

Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện

 

 

 

 

22


B1.3

Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

 

 

 

 

23

B2.1

Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

 

 

 

 

24


B2.2

Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức

 

 

 

 

25

B2.3

Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

B3. Chế độ đãi ngộ và Điều kiện, môi trường làm việc (4)

 

 

 

 

26

B3.1

Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế

 

 

 

 

27


B3.2

Bảo đảm Điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế

 

 

 

 

28


B3.3

Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện

 

 

 

 

29


B3.4

Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

 

 

 

 

30

B4.1

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai

 

 

 

 

31


B4.2

Triển khai văn bản của các cấp quản lý

 

 

 

 

32

B4.3

Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện

 

 

 

 

33

B4.4

Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (38)

 

 

 

 

 


C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

 

 

 

 

34

C1.1

Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

 

 

 

 

35

C1.2

Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

 

 

 

 

36

C2.1

Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học

 

 

 

 

37


C2.2

Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2)

 

 

 

 

38


C3.1

Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế

 

 

 

 

39

C3.2

Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

 

 

 

 

40

C4.1

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

 

 

41


C4.2

Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

 

 

 

 

42

C4.3

Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay

 

 

 

 

43
C4.4

Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

 

 

 

 

44
C4.5

Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

 

 

 

 

45


C4.6

Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (6)

 

 

 

 

46

C5.1

Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ

 

 

 

 

47

C5.2

Thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn theo danh Mục và phân tuyến

 

 

 

 

48

C5.3

Nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật tuyến trên, kỹ thuật mới, hiện đại

 

 

 

 

49

C5.4

Xây dựng quy trình kỹ thuật và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng kỹ thuật

 

 

 

 

50

C5.5

Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn và phác đồ Điều trị

 

 

 

 

51

C5.6

Áp dụng các phác đồ Điều trị đã ban hành và giám sát việc tuân thủ của nhân viên y tế

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

C6. Hoạt động Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (5)

 

 

 

 

52

C6.1

Hệ thống Điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả

 

 

 

 

53

C6.2

Người bệnh được Điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn Điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được Điều trị

 

 

 

 

54


C6.3

Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình Điều trị tại bệnh viện

 

 

 

 

55


C6.4

Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã

 

 

 

 

56

C6.5

Phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và Tiết chế (5)

 

 

 

 

57

C7.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và Tiết chế trong bệnh viện

 

 

 

 

58

C7.2

Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và Tiết chế trong bệnh viện

 

 

 

 

59

C7.3

Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

 

 

 

 

60


C7.4

Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý

 

 

 

 

61C7.5

Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

 

 

 

 

62

C8.1

Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh

 

 

 

 

63


C8.2

Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

 

 

 

 

64

C9.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược

 

 

 

 

65

C9.2

Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược

 

 

 

 

66C9.3

Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng

 

 

 

 

67

C9.4

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

 

 

 

 

68

C9.5

Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo ADR kịp thời, đầy đủ và có chất lượng

 

 

 

 

69
C9.6

Hội đồng thuốc và Điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

 

 

 

 

70

C10.1

Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

71

C10.2

Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (9)

 

 

 

 

 

D1. Thiết lập hệ thống và xây dựng, triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng (3)

 

 

 

 

72

D1.1

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

 

 

 

 

73

D1.2

Xây dựng và triển khai kế hoạch chất lượng bệnh viện

 

 

 

 

74

D1.3

Xây dựng uy tín và văn hóa chất lượng bệnh viện

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 


D2. Phòng ngừa các sai sót, sự cố và cách khắc phục (2)

 

 

 

 

75

D2.1

Xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp, phân tích sai sót và khắc phục

 

 

 

 

76

D2.2

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót, sự cố

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (4)

 

 

 

 

77

D3.1

Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện

 

 

 

 

78

D3.2

Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện

 

 

 

 

79D3.3

Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

 

 

 

 

 

D3.4

Tích cực cải tiến chất lượng bệnh viện và áp dụng các mô hình, phương pháp cải tiến chất lượng (không áp dụng cho năm 2013)

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

PHẦN E.  TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

 

 

 

 

 

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

 

 

 

 

80

E1.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh

 

 

 

 

81

E1.2

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa

 

 

 

 

82E1.3

Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh

 

 

 

 

83


E1.4

Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF

 

 

 

 

Đề nghị bổ sung thêm tiêu chí hoặc kiến nghị khác

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2744/BYT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2744/BYT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2744/BYT-PC đánh giá tình hình thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2744/BYT-PC đánh giá tình hình thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2744/BYT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2744/BYT-PC đánh giá tình hình thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2744/BYT-PC đánh giá tình hình thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016

           • 13/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực