Công văn 2753/TCT-CS

Công văn 2753/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2753/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực xã hội hóa 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2753/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Hà Lộc
(Địa chỉ: 1219 đường 30/4, p.
11, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19/CV-HL ngày 11/03/2016, công văn số 26/2016/CV-HL ngày 26/04/2016 của Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Hà Lộc về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội hóa và công văn số 3129/CT-TTr2 ngày 22/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đi với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định:

“2. Đối tượng Điều chỉnh của Nghị định

a) Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ Điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;

b) Các tchức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ Điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;... ”

Khoản 3 Mục VI Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định:

“3. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế, và thực hiện xuất hóa đơn đi với các Khoản thu từ hoạt động xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật về quản và sử dụng hóa đơn. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo các chế tài của pháp luật về thuế hiện hành.”

Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ quy định:

“1. Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Mục II Phần A và Mục II Phần B của Danh Mục ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP đáp ứng các tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

a) Áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đi với phần thu nhập của doanh nghiệp, hợp tác xã có được từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ mới trường.

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới từ dự án đu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thực hiện tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được min thuế 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.”

Tại công văn số 11660/BTC-TCT ngày 20/08/2009 của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa hướng dẫn:

“Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhưng có phát sinh thu nhập từ hoạt động xã hội hóa hay cơ sở kinh doanh có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa không thành lập cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa nếu đủ Điều kiện thuộc Danh Mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đi với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy ngh, y tế, văn hóa, ththao và môi trường kể từ ngày 01/01/2009.”

Tại công văn số 18814/BTC-CST ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính về việc vướng mắc về việc áp dụng thuế suất thuế TNDN đối với cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường hướng dẫn:

“Trường hợp các tchức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực môi trường và đáp ứng đủ các tiêu chí quy mô tiêu chun của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường quy định tại Mục V Quyết định số 1466/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ được áp dụng thuế sut 10% trong suốt thời gian hoạt động đi với phần thu nhập từ thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa môi trường”

Trường hợp đơn vị vi phạm về hóa đơn cụ thể là chưa lập đúng tên, mã số thuế giữa Chi nhánh và Công ty, nếu doanh thu, thu nhập của đơn vị chỉ phát sinh từ hoạt động xử lý rác thì sẽ bị xử lý theo các chế tài của pháp luật về thuế và hóa đơn theo quy định đối với những hóa đơn lập chưa đúng tên và mã số thuế giữa Công ty và Chi nhánh.

Đối với việc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu Chi nhánh đáp ứng Điều kiện được ưu đãi, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Hà Lộc được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2753/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2753/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2016
Ngày hiệu lực 21/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2753/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực xã hội hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2753/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực xã hội hóa 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2753/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 21/06/2016
Ngày hiệu lực 21/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2753/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực xã hội hóa 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2753/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực xã hội hóa 2016

  • 21/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực