Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2754/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đổi mới quản lý Giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý Giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 (phê duyệt kèm theo Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục đại học năm học 2009-2010, căn cứ kết quả triển khai thí điểm lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên ở một số trường đại học trong năm học 2008-2009, Bé Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học) về hoạt động giảng dạy của giảng viên như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.

2. Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

3. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

II. YÊU CẦU

1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc; nội dung, công cụ đánh giá phải phản ánh đầy đủ, khách quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên; kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải chính xác, tin cậy.

2. Người học phải khách quan, công bằng, trung thực và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

3. Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của bản thân.

III. NỘI DUNG VÀ CÔNG CỤ

1. Nội dung

Ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tập trung vào các nội dung: 1/ Nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên; 2/ Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng phương tiện dạy học của giảng viên; 3/ Trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học và thời gian giảng dạy của giảng viên; 4/ Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo, tư duy độc lập của người học trong quá trình học tập; 5/ Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; 6/ Năng lực của giảng viên trong tổ chức, hướng dẫn và tư vấn hoạt động học cho người học; 7/ Tác phong sư phạm của giảng viên; 8/ Các vấn đề khác (nếu cần thiết).

Các cơ sở giáo dục đại học phải công khai các yêu cầu đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên theo các nội dung trên để người học có cơ sở khi cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

2. Công cụ

Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; căn cứ tình hình thực tế của cơ sở giáo dục đại học, mỗi cơ sở giáo dục đại học cần chủ động, sáng tạo trong việc thiết kế công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của cả giảng viên dạy lý thuyết lẫn giảng viên dạy thực hành.

Công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cần xác định cụ thể các chỉ báo gồm: tiêu chí, chỉ số với các mức độ đánh giá. Trong đó:

- Tiêu chí: là các hoạt động, công việc mà giảng viên cần thực hiện khi giảng dạy, mỗi tiêu chí được xác định bởi một số chỉ số cụ thể;

- Chỉ số: là khía cạnh cụ thể của tiêu chí về hoạt động, công việc cụ thể của giảng viên trong giảng dạy mà người học có thể cảm nhận được trong quá trình học tập;

- Mức độ: là giá trị của thang đo chỉ số; nếu đo bằng "thái độ" thường sử dụng 4 mức độ: 1/ Không đồng ý; 2/ Phân vân; 3/ Đồng ý; 4/ Hoàn toàn đồng ý.

IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI, XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ

1. Quy trình

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện qua các bước: 1/ Thông báo của cơ sở giáo dục đại học về kế hoạch thực hiện chung; 2/ Lập danh sách giảng viên, danh mục các học phần, tín chỉ, tổng số người học đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy; 3/ Xác định quy mô tối thiểu số người học tham gia đánh giá đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy; 4/ Tổ chức để người học thực hiện trên phiếu, không phát phiếu nếu số người học nhận phiếu thấp hơn quy mô tối thiểu; 5/ Thu phiếu, phân loại phiếu và xử lý số liệu thống kê; 6/ Sử dụng kết quả thống kê; 7/ Thực hiện chế độ lưu trữ theo quy định chung.

2. Xử lý dữ liệu

Các cơ sở giáo dục đại học cần quy định:

- Phiếu có giá trị thống kê, phiếu không có giá trị thống kê (phiếu không có giá trị thống kê có thể là: phiếu trắng; phiếu viết thêm các ý kiến không có tính chất xây dựng…);

- Tỷ lệ tối thiểu phiếu có giá trị thống kê trên quy mô tối thiểu số người học tham gia đánh giá đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy để thực hiện xử lý thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân thực hiện xử lý thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

3. Sử dụng kết quả

Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học quy định sử dụng kết quả thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo hướng:

- Giảng viên nghiên cứu để điều chỉnh hoạt động giảng dạy, xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng của bản thân;

- Bộ môn, khoa tham khảo để phân công giảng dạy, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên;

- Cơ sở giáo dục đại học tham khảo để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong học kỳ II năm học 2009-2010, các cơ sở giáo dục đại học triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo phạm vi, quy mô do cơ sở giáo dục đại học quy định. Từ năm học 2010-2011, các cơ sở giáo dục đại học triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể về thời điểm, hình thức, trách nhiệm của cá nhân, tập thể, phương pháp xử lý, sử dụng và chế độ lưu trữ các tài liệu về ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; gửi báo cáo tổng kết về Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối tháng 7 hàng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra tình hình triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động này vào cuối năm 2010.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ sở giáo dục đại học cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp với chuyên viên phụ trách: Chu Văn Quang, điện thoại: 04.36230501, Email: [email protected]. vn; Phùng Như Thụy, điện thoại: 04.36230604, Email: [email protected] để Bộ có ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng TT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục: GDĐH, TCCB, CTHSSV, CNTT,
 KT&KĐCLGD, TTr, GDQP (để phối hợp);
- Lưu VT, Cục NG&CBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Đình Mậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2754/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2010
Ngày hiệu lực20/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD

Lược đồ Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2754/BGDĐT-NGCBQLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrương Đình Mậu
        Ngày ban hành20/05/2010
        Ngày hiệu lực20/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học

           • 20/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực