Công văn 2764/QLCL-CL2

Công văn 2764/QLCL-CL2 năm 2015 triển khai thí điểm xác nhận sản phẩm an toàn do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2764/QLCL-CL2 triển khai thí điểm xác nhận sản phẩm an toàn 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2764/QLCL-CL2
V/v triển khai thí Điểm xác nhận sản phẩm an toàn

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện phân công tại Kế hoạch số 8534/KH-BNN-QLCL ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có nhiệm vụ về triển khai giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hướng dẫn việc triển khai thí điểm xác nhận sản phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn (Phụ lục kèm theo).

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai tại địa phương.

Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Sở phản ánh về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản để được phối hợp, hướng dẫn bổ sung triển khai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Vụ TT trong nước - Bộ Công thương (để p/h)
- Lãnh đạo Cục (để biết);
- Cơ quan Nam Bộ, Trung Bô;
- Các Trung tâm vùng;
- Chi cục QLCL NLS&TS các tỉnh/tp;
- Các phòng CL1; KHTH, TT-PC; QLKN;
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CẤP GIẤY XÁC NHẬN THỰC PHẨM AN TOÀN
(Kèm theo công văn số:2764 /QLCL - CL2 ngày 03 / 11 /2015)

1. Đối tượng được cấp giấy xác nhận

Giấy xác nhận thực phẩm an toàn được cấp cho cơ sở bày bán sản phẩm cho người tiêu dùng.

2. Điều kiện để được cấp giấy xác nhận

a) Sản phẩm từ các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng tới cơ sở bày bán sản phẩm cho người tiêu dùng:

- Cơ sở sản xuất ban đầu được chứng nhận GAP hoặc tương đương hoặc chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc cam kết tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm (cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ).

- Cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói độc lập được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Cơ sở thu gom, bảo quản, vận chuyển (đến cơ sở bày bán sản phẩm cho người tiêu dùng) độc lập được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Cơ sở bày bán sản phẩm cho người tiêu dùng được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

b) Sản phẩm được cơ quan chức năng lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

c) Cơ sở bày bán sản phẩm cho người tiêu dùng có nhu cầu (tự nguyện) cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn.

3. Nội dung, mẫu giấy xác nhận và lô gô cho sản phẩm an toàn được xác nhận

a) Nội dung và mẫu giấy xác nhận:

Nội dung xác nhận phải rõ ràng, cụ thể về tên sản phẩm, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng tới cơ sở bày bán sản phẩm cho người tiêu dùng ... theo các thông tin quy định nêu trong mẫu xác nhận kèm theo (mẫu 1). Giấy xác nhận không được tẩy xoá, không được sửa chữa.

b) Lô gô cho sản phẩm an toàn được xác nhận:

Lô gô cho sản phẩm an toàn được xác nhận theo mẫu kèm theo (mẫu 2). Cơ sở bày bán sản phẩm được cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn được phép sử dụng lô gô để in trên nhãn, bao bì sản phẩm.

4. Các bước cấp giấy xác nhận và quản lý giấy xác nhận

a) Cơ sở bày bán sản phẩm đăng ký với cơ quan kiểm tra theo phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được xem xét cấp giấy. Khi đăng ký, doanh nghiệp cung cấp bản phô tô giấy chứng nhận GAP hoặc tương đương hoặc bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ), chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm  đối với các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng.

b) Cơ quan kiểm tra căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở bày bán sản phẩm và kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát để cấp giấy xác nhận.

c) Hàng tháng, cơ quan kiểm tra đi thẩm tra thực tế việc tuân thủ các nội dung đã được cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn và lấy mẫu phân tích. Trường hợp phát hiện không tuân thủ quy định sẽ bị thu hồi giấy xác nhận đã cấp cho cơ sở.

d) Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm tổ chức in ấn giấy xác nhận và quản lý chặt chẽ giấy xác nhận đã cấp cho cơ sở. Giấy xác nhận được đánh số nhận diện để quản lý.

đ) Giai đoạn thí điểm, giấy xác nhận được cấp miễn phí cho cơ sở có yêu cầu.

5. Quảng bá, giới thiệu sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản an toàn có xác nhận

a) Cơ sở bày bán sản phẩm sử dụng giấy xác nhận sản phẩm an toàn để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

b) Cơ quan kiểm tra cung cấp thông tin về sản phẩm, cơ sở bày bán sản phẩm đã được cấp giấy xác nhận cho các cơ quan của Sở Công thương, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương để hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng biết lựa chọn sản phẩm.

 

Mẫu 1: Giấy xác nhận sản phẩm an toàn

(Kèm theo Phụ lục, kèm theo công văn số:2764 /QLCL - CL2 ngày 03/11/2015)

Tên đơn vị
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......... /XN

...............,ngày       tháng        năm

 

GIẤY XÁC NHẬN

Sản phẩm an toàn thực phẩm

............... (tên cơ quan cấp giấy)...................... xác nhận sản phẩm an toàn, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên sản phẩm:

2. Tên, địa chỉ cơ sở bày bán sản phẩm:

3. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng*:

a) Cơ sở sản xuất ban đầu:

b) Cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói:

c) Cơ sở thu gom, bảo quản, vận chuyển:

II. THÔNG TIN XÁC NHẬN **

□ Các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng có đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

□ Sản phẩm có kết quả giám sát đạt yêu cầu an toàn thực phẩm.

Chú thích:

*  Sản phẩm trải qua các công đoạn sản xuất tại các cơ sở nào phải ghi đủ thông tin về tên và địa chỉ của các cơ sở sản xuất đó;

** Đánh dấu X vào ô xác nhận.

 

 

CƠ QUAN XÁC NHẬN

(Dấu, chữ ký, họ tên đầy đủ và chức danh)

 

Mẫu 2: Lô gô cho sản phẩm an toàn được xác nhận

(Kèm theo Phụ lục, kèm theo công văn số:2764 /QLCL - CL2 ngày 03/11 /2015)

Ghi chú:

- Đơn vị cấp giấy xác nhận ở địa phương nào (cấp tỉnh) thì ghi tên địa phương đó vào "......" (lưu ý cả phần lô gô ở giấy xác nhận).

- Địa phương chưa có Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thì ghi tên cơ quan được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công (lưu ý cả phần lô gô ở giấy xác nhận).

- Tuỳ thuộc vào bao bì, nhãn sản phẩm ... mà có thể định dạng kích thước của lô gô cho phù hợp.

- Hình ảnh, màu sắc và phần thiết kế lô gô được đăng tải trên website của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (www.nafiqad.gov.vn).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2764/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2764/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2015
Ngày hiệu lực03/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2764/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 2764/QLCL-CL2 triển khai thí điểm xác nhận sản phẩm an toàn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2764/QLCL-CL2 triển khai thí điểm xác nhận sản phẩm an toàn 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2764/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành03/11/2015
        Ngày hiệu lực03/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2764/QLCL-CL2 triển khai thí điểm xác nhận sản phẩm an toàn 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2764/QLCL-CL2 triển khai thí điểm xác nhận sản phẩm an toàn 2015

              • 03/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực