Công văn 276TCT/DNNN

Công văn số 276TCT/DNNN về việc chuyển lỗ và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 276TCT/DNNN chuyển lỗ và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 276TCT/DNNN
V/v: chuyển lỗ, giảm thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty xi măng Bút Sơn

Trả lời công văn số 706/BUSOCO-PTV 04 ngày 17/5/2004 của Công ty xi măng Bút Sơn về việc chuyển lỗ và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 8, Mục III Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ”. Đơn vị phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế.

Trường hợp của Công ty xi măng Bút Sơn lỗ của năm 1999 sẽ được chuyển lỗ đến hết năm 2004 theo quy định trên đây và theo kế hoạch chuyển lỗ do Công ty đăng ký với cơ quan Thuế (việc đăng ký chuyễn lỗ từ năm 2004 theo hướng dẫn tại Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC nêu trên).

Về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định tại điểm 1.3 – Mục IV – Phần E – Thông tư số 128/2003 nêu trên thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển. Như vậy trường hợp của công ty xi măng Bút Sơn nếu được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tính từ năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động có lãi (năm 2002).

Theo báo cáo của công ty thì năm 2004 công ty có ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thời gian chuyển lỗ cùng một thời điểm, như vậy sau khi trừ chuyển lỗ nếu không còn lãi công ty không có thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì công ty không phải nộp thuế TNDN nhưng vẫn tính là một năm ưu đãi miễn, giảm thuế (theo hướng dẫn tại điểm 1.3 mục IV phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xi măng Bút Sơn biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Hà Nam
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 276TCT/DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 276TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 276TCT/DNNN chuyển lỗ và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 276TCT/DNNN chuyển lỗ và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 276TCT/DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 276TCT/DNNN chuyển lỗ và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 276TCT/DNNN chuyển lỗ và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 20/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực